Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vabaduse pst 155/Olevi tn 31 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 22.11.2006 korraldus number 2320
Redaktsiooni kehtivus:22.11.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. november 2006 nr 2320-k

 

 

Vabaduse pst 155/Olevi tn 31 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu maa osaline mittetagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 7 lg 1, § 13, § 15 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 57, 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 17. märtsi 1997 otsusest nr 8631, millega on Vabaduse pst 155/Olevi tn 31, endisel kinnistul nr 1089 N krundi suurusega 3833 m2 suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks Elvi Ilmoja, Tallinna Linnavalitsuse 21. aprilli 1999 korraldusest nr 2837-k, millega määrati Olevi tn 31b ehitiste teenindamiseks vajalik krunt ja maa ostueesõigusega erastamiseks pindalaga 597 m2, Tallinna Linnavalitsuse 29. septembri 1999 korraldusest nr 6453-k, millega määrati Olevi tn 31a krundi erastamise tingimused ja maa ostueesõigusega erastamiseks pindalaga 597 m2, Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2003 korraldusest nr 2842-k, millega pikendati Vabaduse pst 155/Olevi tn 31 maa tagastamisel õigustatud subjekti poolsete toimingute teostamise tähtaega kuni 01. juulini 2004, Tallinna Linnavalitsuse 8. septembri 2004 korraldusest nr 1722-k, millega pikendati Vabaduse pst 155/Olevi tn 31 maa tagastamisel õigustatud subjekti poolsete toimingute teostamise tähtaega kuni 01. juulini 2005, Tallinna Linnavalitsuse 24. augusti 2005 korraldusest nr 1523-k, millega pikendati Vabaduse pst 155/Olevi tn 31 maa tagastamisel õigustatud subjekti poolsete toimingute teostamise tähtaega kuni 01. juulini 2006, Tallinna Maa-ameti poolt 28.08.2006 koostatud katastriüksuse plaanist töö nr IR-223 ja maa tagastamise toimiku number 7386 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Vabaduse pst 155/Olevi tn 31;

1.2 pindala: 2633 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 1089 N pindalaga 3833 m2) järgmisele isikule:

Elvi Ilmoja, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn.

3. Tagastataval maal asuvad hooned (ehitisregistri koodiga 101005696 elamu, ehitisregistri koodiga 101005697 majandushoone) ja rajatised (ehitisregistri koodiga 220391040 kuur, ehitisregistri koodiga 220391041 kõnnitee, ehitisregistri koodiga 220391042 piirded, värav) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 30.10.2006.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 1089 N maa-ala suurusega 1200 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad aadressiga Olevi tn 31a ja Olevi tn 31b teistele isikutele kuuluvad hooned ja maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana. 

5. Alustada mittetagastatava maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 550 (viissada viiskümmend) krooni Tallinna Maa-ameti arvele nr 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Summa sisaldab 200 (kakssada) krooni õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu ja 350 (kolmsada viiskümmend) krooni katastritoimiku koostamise tasu.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 254, telefon 640 4535.

7. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär