Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Värava tn 3 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 22.11.2006 korraldus number 2319
Kehtetuks tunnistamine:13.09.2010
Redaktsiooni kehtivus:22.11.2006 - 12.09.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:

 Tallinna Halduskohus 12.08.2010 asjas nr 3-09-2579, jõustumine 13.09.2010

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. november 2006 nr 2319-k

 

 

Värava tn 3 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, § 14 lg 1, § 191 ja 192 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord” punktidega nr 56, 57 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 13. novembri 1995 otsusest nr 6412, millega on Värava tn 3, endisel kinnistul nr 944 N asunud krundi suurusega 2327 m2 suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks Hellmut Hinnu ½ mõttelises osas ja Asta Saviste ½ mõttelises osas, Tallinna notar Kaata Kartau poolt 07.09.2006 koostatud ja välja antud täiendavast pärimisõiguse tunnistusest notari ametitoimingute raamatu registri number 6944, millega Helmut Hinnu nõudeõiguse päris Reet Ahven, Tallinna notar Kristel Akerman´i poolt 19.10.2006 koostatud ja tõestatud maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust notari ametitoimingute raamatu registri number 7534, millega Reet Ahven loovutab maa tagastamise nõudeõiguse Asta Saviste´le, nii et kokku jääb Reet Ahven´ale 3/14 suurune mõtteline osa ja Asta Saviste´le 11/14 suurune mõtteline osa ja maa tagastamise toimiku nr 2032 materjalidest:

 

 

     

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Värava tn 3;

1.2 pindala: 2319 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 944 N pindalaga 2327 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Reet Ahven, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Harjumaa – 3/14 mõttelises osas:

2.2 Asta Saviste, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 11/14 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad hooned (ehitisregistri koodiga 101008951 elamu ja ehitisregistri koodiga 101008952 kuur/pesuköök) ja rajatised (ehitisregistri koodiga 220399322 piirded ja väravad ning ehitisregistri koodiga 220399323 kaev) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 26.10.2006.

4. Lugeda endise kinnistu nr 944 N maa tagastatuks. 

5. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

5.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

5.2 tagada Ehitusseaduse § 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses;

5.3 tagada krundil asuvale Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale kaablikanalisatsioonile ja Eesti Energia Aktsiaseltsile  kuuluvale madalpinge elektriliinile juurdepääs ja kaitsetsoon.

6. Tallinna Maa-ametil:

6.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

6.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

Kohtuasi 3-09-2579