Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Restaureerimistoetuse taotlemise ja menetlemise kord
Tallinna Linnavolikogu 16.11.2006 määrus number 65
Jõustumine:01.01.2007
Kehtetuks tunnistamine:13.06.2014
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - 13.06.2014 [RT IV, 07.08.2013, 30]

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 29.05.2014 nr 14 [RT IV, 10.06.2014, 18 - jõust. 13.06.2014]

REDAKTSIOON:

Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011
Tvk m 17.04.2008 nr 16 jõust. 24.04.2008

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

16. november 2006 nr 65

 

 

Restaureerimistoetuse taotlemise ja menetlemise kord

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punkti 2 ning § 22 lg 1 punkti 5 alusel.

 

 

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Reguleerimisala ja eesmärk

(1) Restaureerimistoetuse taotlemise ja menetlemise kord (edaspidi kord) reguleerib linna eelarves Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile (edaspidi Kultuuriväärtuste Amet) restaureerimistööde toetamise meetmeks (edaspidi Toetus) ettenähtud vahendite kasutamist.

(2) Toetuse andmise eesmärgiks on autentse miljöö, arhitektuuri ja materjalikasutuse säilimise stimuleerimine ajaloolises linnaruumis ja säästva arengu põhimõtete rakendamine Tallinnas konkreetse töö teostamise soodustamise kaudu.
(Tvk m 17.04.2008 nr 16 jõust. 24.04.2008)

(3) Toetuseks käesoleva korra mõistes on eraldis § 4 lõikes 2 sätestatud tingimustele vastava objekti restaureerimistegevuse soodustamiseks.

2. peatükk
TAOTLUSE MENETLEMISE PROTSEDUUR

§ 2.  Toetuse taotlus

(1) Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus koos kõigi nõutud lisadokumentidega, mis esitatakse Kultuuriväärtuste Ametile (Raekoja plats 12, 10146 Tallinn).

(2) Toetuse taotlemise kord ja taotluse vorm on kättesaadavad Tallinna veebilehel www.tallinn.ee ja Kultuuriväärtuste Ametis (Raekoja plats 12, 10146 Tallinn). Taotleja peab kas esitama või saatma taotluse paberkandjal või saatma taotluse elektrooniliselt digitaalallkirjaga varustatult e-posti aadressile, mis avaldatakse Kultuuriväärtuste Ameti veebilehel.
(Tvk m 17.04.2008 nr 16 jõust. 24.04.2008)

(3) Toetuse taotluse vormi kinnitab Kultuuriväärtuste Ameti juhataja.

§ 3.  Toetuse tingimused

(1)  Toetuse ülemmääraks on 6400 (kuus tuhat nelisada) eurot.
(Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

(2) Toetuse andmisel arvestab Kultuuriväärtuste Amet ainult neid restaureerimis- ja remonditöid, mis teostatakse peale taotluse esitamist Kultuuriväärtuste Ametile.
(Tvk m 17.04.2008 nr 16 jõust. 24.04.2008)

(3) Toetust antakse ainult sihtotstarbeliseks kasutamiseks.

§ 4.  Nõuded toetuse saamiseks

(1) Toetust on õigus saada juriidilistel ja füüsilistel isikutel, kes on käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tingimustele vastava elamu või korteri omanik või õiguspärane valdaja.

(2) Toetuse objektiks on Tallinna üldplaneeringuga kehtestatud miljööväärtuslikes piirkondades ja Tallinna linna haldusterritooriumil asuvate enne 1940. aastat ehitatud ja/või arhitektuuriliselt väärtuslike elamute arhitektuursete originaaldetailide (aknad, uksed, katused, varikatused, fassaadidetailid, aknaluugid, verandad, rõdud jne, v.a interjööridetailid) restaureerimine ja algupäraste eeskujul taastamine.
(Tvk m 17.04.2008 nr 16 jõust. 24.04.2008)

(3) Taotlusele peab olema lisatud:

1) vähemalt 2 (kaks) erinevat hinnapakkumist planeeritavatele restaureerimis- ja remonditöödele;

2) restaureeritavate detailide ja hoone fotod;

3) hinnang restaureeritavate detailide tehnilisele seisukorrale;

4) asendatavate originaaldetailide puhul muinsuskaitse tegevusloaga spetsialisti või Kultuuriväärtuste Ameti lepingulise restauraatori kirjalik ekspertarvamus detailide tehnilise seisukorra kohta;

5) asendatavate detailide tööjoonised;

6) asendatava katusekatte puhul seletuskiri ja oluliste sõlmede tööjoonised.
(Tvk m 17.04.2008 nr 16 jõust. 24.04.2008)

(4) Toetuse saamise eelduseks on asjaolu, et tööde käigus ei moonutata hoone terviklikku välisilmet sobimatute detailide ja materjalidega.
(Tvk m 17.04.2008 nr 16 jõust. 24.04.2008)

§ 5.  Hindamiskomisjon

(1) Toetuse eraldamise või mitte eraldamise otsustab selleks moodustatav hindamiskomisjon.

(2) Hindamiskomisjoni kuulub 5 (viis) kuni 7 (seitse) liiget. Hindamiskomisjoni liikmeteks on Kultuuriväärtuste Ameti spetsialistid ja Tallinna Linnavolikogu esindaja. Komisjoni koosseisu kinnitab Kultuuriväärtuste Ameti juhataja käskkirjaga.

§ 6.  Taotluse läbivaatamine ja hindamine

(1) Toetuse taotluse esmast läbivaatust korraldab Kultuuriväärtuste Amet, kes edastab selle koos omapoolse hinnangu ja ettepanekuga hindamiskomisjonile lõpliku otsuse tegemiseks.

(2) Hindamiskomisjon vaatab laekunud nõuetekohased taotlused läbi vähemalt üks kord kvartalis, vajadusel sagedamini. Hindamiskomisjoni istungid protokollitakse.

(3) Kultuuriväärtuste Amet informeerib taotlejat hindamiskomisjoni otsusest, sh määratud Toetuse suurusest või taotluse rahuldamata jätmise põhjendustest kirjalikult 2 (kahe) nädala jooksul arvates otsuse tegemisest.

(4) Hindamiskomisjoni positiivne rahastamisotsus on kehtiv 2 (kahe) kuu jooksul arvates otsuse tegemise päevast, millise aja jooksul on taotlejal õigus sõlmida Kultuuriväärtuste Ametiga vormikohane leping. Kui Toetuse taotleja ei sõlmi lepingut nimetatud aja jooksul või pooled ei jõua lepingu sõlmimises kokkuleppele, kaotab Toetuse taotleja lepingu sõlmimiseks õiguse ja  menetlus toetuse taotlemisel loetakse lõppenuks.

(5) Otsuse tegemisel lähtub hindamiskomisjon alljärgnevast:

1) restaureeritav või taastatav detail asub hoonel, mis on säilinud algupärasel kujul või mida on vähesel määral ja kõigi nõutavate dokumentide olemasolul ümber ehitatud hoone algupära oluliselt moonutamata;
(Tvk m 17.04.2008 nr 16 jõust. 24.04.2008)

2) restaureerimist vajava arhitektuurse originaaldetaili arhitektuuriajalooline väärtus;

3) restaureerimistegevuses kasutatakse traditsioonilisi töövõtteid ja materjale, mida täpsustatakse lepingus. Täpsustused (restaureerimisnõuded) määrab hindamiskomisjon vastavalt Toetuse taotluse objektile.

4) amortiseerunud detaili asendamisel kasutatakse algupärast materjali.
(Tvk m 17.04.2008 nr 16 jõust. 24.04.2008)

(6) Toetuse suuruse määramisel lähtub hindamiskomisjon taotleja poolt taotluse lisana esitatud odavamast hinnapakkumisest.

(7) Toetuse suurus on maksimaalselt 50% restaureerimistööde kogumaksumusest.

§ 7.  Toetuse väljamaksmine

(1) Toetuse kasutamist ja väljamaksmist reguleerib Kultuuriväärtuste Ameti ja Toetuse taotleja vahel sõlmitav restaureerimistööde toetusleping (edaspidi leping). Lepingu vormi kinnitab Kultuuriväärtuste Ameti juhataja.

(2) Leping sisaldab:

1) Toetuse objekti kirjeldust;

2) lepingu poolte õigusi ja kohustusi, sh Toetuse taotlejale esitatavaid restaureerimisnõudeid;

3) Toetuse suurust;

4) Toetuse kasutamise sihtotstarvet;

5) aruandluse esitamise aega ja korda.

(3) Toetuse taotleja on kohustatud lepingus sätestatud korras ja tähtajaks esitama restaureerimistoetuse lõpparuande (edaspidi lõpparuanne). Lõpparuanne on lepingu lahutamatu lisa. Lõpparuande vormi kinnitab Kultuuriväärtuste Ameti juhataja.

(4) Toetuse väljamaksmine taotlejale toimub pärast lepingus kirjeldatud tööde lõpetamist ning lõpparuande kinnitamise järel Kultuuriväärtuste Ameti poolt.

(5) Eelarveaasta jooksul sõlmitavad lepingud peavad olema lõpetatud ja lõpparuanded kinnitatud hiljemalt sama eelarveaasta 1. detsembriks.

(6) Toetuse saaja poolt käesoleva korra või lepingu tingimuste rikkumisel või valeandmete esitamisel on Kultuuriväärtuste Ametil õigus lõpparuannet mitte kinnitada ning lepingust taganeda. Lepingust taganemise korral taotlejale Toetust ei maksta.

3. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 8.  Aruandlus ja kontroll

(1) Toetuse taotleja on kohustatud esitama lõpparuande Kultuuriväärtuste Ametile kinnitamiseks.

(2) Kultuuriväärtuste Ametil on õigus igal ajal nõuda Toetuse saajalt lisainformatsiooni ja täiendavaid dokumente restaureerimistööde teostamise kohta.

(3) Kultuuriväärtuste Amet teostab kontrolli Toetuse kasutamise üle. Kultuuriväärtuste Amet võib nimetatud kontrolliõigusi üle anda kolmandatele isikutele.

(4) Toetuse sihtotstarbelise kasutamise kontrollimisel lähtub Kultuuriväärtuste Amet või Kultuuriväärtuste Ameti nimel tegutsev kolmas isik lepingust, taotlusest, hindamiskomisjoni otsusest, kaasnevast dokumentatsioonist ja vajadusel kohapealse kontrolli tulemustest.

(5) Kultuuriväärtuste Amet informeerib hindamiskomisjoni eraldatud toetuste kasutamisest.

(6) Kultuuriväärtuste Amet korraldab taotluste, hindamiskomisjoni protokollide, lepingute ja lõpparuannete säilitamise.

§ 9.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees