Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pärnu mnt 291 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 2650 maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 15.11.2006 korraldus number 2256
Redaktsiooni kehtivus:15.11.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. november 2006 nr 2256-k

 

 

Pärnu mnt 291 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 2650 maa osaline mittetagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 13, § 15 lg 1, lg 2, § 191 lg 1 p 3, lg 2, lg 4, § 192 lg 1, lg 4, § 221 lg 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 562, 563, 57, 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 13. veebruari 1995 otsusest nr 4975 ja 8. juuni 1998 otsusest nr 10052, millega on Tallinnas, Pärnu mnt 291 ja Männi tänav 1, endisel kinnistul nr 2650 asunud ehitiste ja krundi, suurusega 1364,46 m², suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks Haide-Urve Talts 4/16 mõttelises osas, Emilie Sarapuu 4/16 mõttelises osas, Agate Vähi 2/16 mõttelises osas, Enno Lelumees 1/16 mõttelises osas, Alvine Lelumees 1/16 mõttelises osas, Tallinna notar Heli Mõttuse 28. oktoobril 1999 tõestatud Seadusjärgsest pärimisõiguse tunnistusest (notariaalregistri nr 13448), mille alusel Haide-Urve Talts omandas 4/16 mõttelist osa Pärnu mnt 291 asuvast ehitisest ja 4/16 mõttelist osa endise kinnistu nr 2650 maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõigusest, Tallinna notar Heli Mõttuse 15. novembril 1999 tõestatud Seadusjärgsest pärimisõiguse tunnistusest (notariaalregistri nr 14089), mille alusel Helle Stukis omandas 2/16 mõttelist osa Pärnu mnt 291 asuvast ehitisest ja 2/16 mõttelist osa endise kinnistu nr 2650 maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõigusest, Tallinna notar Aigi Kivioja 5. juulil 2005 koostatud ja tõestatud Ehitiste mõttelise osa müügilepingust ja pandilepingust ning maa tagastamise nõudeõiguse võõrandamise lepingust (notari ametitoimingute raamatu number 3225/2005), mille alusel Margit Jürgenson omandas 1/16 mõttelist osa Pärnu mnt 291 asuvast ehitisest ja 1/16 mõttelist osa endise kinnistu nr 2650 maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõigusest ning Rain Randmaa omandas 1/16 mõttelist osa Pärnu mnt 291 asuvast ehitisest ja 1/16 mõttelist osa endise kinnistu nr 2650 maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõigusest, Osaühing EKE Projekti Maamõõdubüroo koostatud katastriüksuse plaanist töö nr 6124 ning maa tagastamise toimiku nr 1445 materjalidest:

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Pärnu mnt 291;

1.2 pindala: 729 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 2650 pindalaga 1364,46 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Haide-Urve Talts, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn, 6/16 mõttelises osas;

2.2 Margit Jürgenson, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn, 1/16 mõttelises osas;

2.3 Rain Randmaa, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn, 1/16 mõttelises osas.

3. Pärnu mnt 291 asuv ehitis (ehitisregistri koodiga 101006217 elamu) kuulub punktis 2 nimetatud isikutele 8/16 (1/2) mõttelises osas, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 27.09.2006.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 2650 maa-ala suurusega 658,85 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad aadressil Männi tn 1 ja Pärnu mnt 291 teistele isikutele kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2.2 ja 2.3 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele  kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas kokku 25 (kakskümmend viis) krooni Tallinna Maa-ameti arvele nr 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

6.1 Margit Jürgenson – 12 (kaksteist) krooni ja 50 senti;

6.2 Rain Randmaa – 12 (kaksteist) krooni ja 50 senti.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

7. Maa taotlejal:

7.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

7.2  tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks Haide-Urve Taltsile, Margit Jürgensonile, Rain Randmaale ja Sven Ahtamale, Mati Oravale, Gunnar Palmile ning Liia Pillerile;

8.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär