Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Õle tn 34/Pebre tn 7 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 2421 maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 15.11.2006 korraldus number 2258
Redaktsiooni kehtivus:15.11.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. november 2006 nr 2258-k

 

 

Õle tn 34/Pebre tn 7 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 2421 maa osaline mittetagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 13, § 15 lg 1, lg 2, § 192, § 221 lg 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 562, 563, 57, 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 17. jaanuari 1994 otsusest nr 1445, millega on Tallinnas, Õle tn 34/Pebre tn 7, endisel kinnistul nr 2421 asunud ehitiste ja krundi, suurusega 910,41 m², suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks Tiit-Hellar Hinno 1/4 mõttelises osas, Maret Krause 1/4 mõttelises osas, Ülle Viðnevski 1/6 mõttelises osas, Mikk-Jaan Mikk 1/6 mõttelises osas, Pille-Maris Arro 1/6 mõttelises osas, Tallinna notar Evi Paberit’i 14. märtsil 2006 koostatud ja tõendatud Pärimistunnistusest notari ametitoimingu nr 1820/2006, mille alusel Tiit-Hellar Hinnole kuulunud 1/4 mõttelist osa nõudeõigusest endise kinnistu nr 2421 maale läks üle Marika Hinnole 1/8 mõttelises osas ja Rainer Hinnole 1/8 mõttelises osas, Osaühing Geomap koostatud katastriüksuse plaanist töö nr T-066-03 ning maa tagastamise toimiku nr 2139 materjalidest:

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Põhja-Tallinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Õle tn 34/Pebre tn 7;

1.2 pindala: 927 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 2421 pindalaga 910,41 m2) järgmistele isikutele 66/96 mõttelises osas:

2.1 Maret Krause, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn,  3/32 mõttelises osas;

2.2 Ülle Viðnevski, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn,  1/6 mõttelises osas;

2.3 Mikk-Jaan Mikk, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn,  1/6 mõttelises osas;

2.4 Pille-Maris Arro, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn,  1/6 mõttelises osas;

2.5 Marika Hinno, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn,  3/32 mõttelises osas.

3. Õle tn 34/Pebre tn 7 asuvad ehitised (ehitisregistri koodiga 101018054 elamu, ehitisregistri koodiga 101018109 elamu) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele 66/96 mõttelises osas, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 04.10.2006.

Punktides 2.1, 2.2, 2.3 ja 2.4 nimetatud isikud on omandanud ehitised 4. juulil 1994 Vara üleandmise akti nr 69 alusel ning punktis 2.5 nimetatud isik Tallinna notar Evi Paberiti’i 27. novembril 1997 tõestatud Pärandvara jagamise lepingu (notariaalregistri nr 21828) alusel.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 2421 maa-ala suurusega 282,94 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad ehitiste kaasomanikele kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2 nimetatud isikud on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas kokku 137 (ükssada kolmkümmend seitse) krooni ja 55 senti Tallinna Maa-ameti arvele nr 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Summa kuulub vastavalt kaasomandi osa suurusele tasumisele alljärgnevalt:

6.1 Maret Krause – 18 (kaheksateist) krooni ja 75 senti;

6.2 Ülle Viðnevski – 33 (kolmkümmend kolm) krooni ja 35 senti;

6.3 Mikk-Jaan Mikk – 33 (kolmkümmend kolm) krooni ja 35 senti;

6.4 Pille-Maris Arro – 33 (kolmkümmend kolm) krooni ja 35 senti;

6.5 Marika Hinno – 18 (kaheksateist) krooni ja 75 senti.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

7. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

7.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

7.2  tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks Maret Krausele, Ülle Viðnevskile, Mikk-Jaan Mikk’ile, Pille-Maris Arrole, Marika Hinnole, Krista Künnapuule, Annika Reinsoole ja Ülle Jääger’ile.

8.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär