Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Äriruumide üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Vahur Keldrimale
Tallinna Linnavalitsus 07.11.2006 korraldus number 2227
Redaktsiooni kehtivus:07.11.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. november 2006 nr 2227-k

 

 

Äriruumide üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Vahur Keldrimale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja § 35 lg 5 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse §  44 lg 1 p 2 ja tulenevalt Tallinna linna ja WTC Tallinn Ärikeskus Aktsiaseltsi vahel 21. veebruaril 2003 sõlmitud äriruumi üürilepingu nr R-4 punktist 7.8, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti 11. septembri 2006 kirjast nr 1-13/1184-1  ja WTC Tallinn Ärikeskus Aktsiaseltsi 14. septembri 2006 kirjast nr 13 ning vajadusest üürida Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile tööruumid:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja WTC Tallinn Ärikeskus Aktsiaseltsi vahel sõlmitav äriruumide üürilepingu projekt.

2. Volitada Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhatajat Vahur Keldrimad Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud äriruumide üürilepingule tähtajaga 1. jaanuar 2007 – 31. detsember 2009 Narva mnt 11D hoone äriruumide üldpinnaga 537,6 m² üürimiseks bürooruumidena.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile, Vahur Keldrimale, Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele ja WTC Tallinn Ärikeskus Aktsiaseltsile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

7. novembri 2006

korralduse nr 2227-k

LISA

 

Äriruumide üürileping

 

 

 

Tallinnas                                                                                         .... ..................... 2006

 

WTC Tallinn Ärikeskus Aktsiaselts (äriregistrikood 10750133), aadressiga Narva mnt 11D, 10151 Tallinn,  edaspidi nimetatud Üürileandja volitatud esindaja Kersti Rei isikus ühelt poolt

ja

Tallinna linn, edaspidi nimetatud Üürnik, keda esindab Tallinna Linnavalitsuse ..... novembri 2006 korralduse nr ................ -k  alusel Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja Vahur Keldrima teiselt poolt,

 

edaspidi eraldi nimetatud Pool ning koos ja ühiselt nimetatud Lepingupooled sõlmisid käesoleva äriruumide üürilepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:

 

1. Lepingu objekt.

 

1.1 Üürileandja annab ja  Üürnik  võtab  tasu eest kasutamiseks asukohaga Narva mnt 11D hoone teisel korrusel asuvad äriruumid üldpinnaga 408 m² (korrus tervikuna) ja kolmandal korrusel asuvad äriruumid üldpinnaga 129,6 m², kokku üldpinnaga 537,6 m².

1.2 Lepingu objekti sihtotstarbeks on kasutamine  bürooruumidena.

2. Üüri ja kõrvalkulude suurus, arvestus ja maksmise kord

 

2.1  Üür (tasu)  punktis 1.1 näidatud äriruumide kasutamise eest  ühes kuus on 150,00 krooni

üüripinna iga m² eest. Kokku tasub Üürnik Üürileandjale äriruumide kasutamise eest 80 640,00 krooni ühes kuus.  Üürile lisandub käibemaks seadusega kehtestatud ulatuses.

2.2  Lepingu punktis 2.1 näidatud  üür  sisaldab tasu Üürniku poolt  kasutatavate  järgmiste

teenuste eest: prügivedu, vesi- ja kanalisatsioon kolmandal korrusel, ventileeritava õhu soojendamine ja jahutamine, hoone sisse-ja väljapääsude videovalve. Üür ei sisalda Üürniku kasutuses olevate äriruumide eraldi elektroonilist valvet, tasu telefoniside ja internetiühenduse eest, välisukse magnetkaartide väljastamise ja hooldustasu, elektrienergia ja Üürniku poolt teisel korrusel tarbitud vee-ning kanalisatsiooni maksumust.

2.3  Lisaks üürile kohustub  Üürnik tasuma  võrguettevõtjale  kasutatud elektrienergia ning  teisel

korrusel tarbitud vee-ja kanalisatsiooniteenuse eest, mida käsitletakse üüritud asjaga seotud kuluna ehk kõrvalkuluna kolmanda isiku teenuse eest Võlaõigusseaduse § 292 mõttes. Piirkonna  võrguettevõtja on WTC Tallinn Kinnisvara Aktsiaselts (äriregistrikood 10116726, asukoht Ahtri tn 12, Tallinn), kes esitab igakuuliselt  Üürnikule oma nimel  elektri- ja veearved, mis kuuluvad Üürniku poolt tasumisele 7 päeva jooksul arvates arve esitamisest. Üürnik  tasub elektrienergia eest üüripinna elektrikulu mõõtvate arvestite näitude ja Energiaturu Inspektsiooni poolt kinnitatud  tariifide alusel ning vee- ja kanalisatsiooni teenuse eest kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud hinna järgi.  Arvetele lisatakse 10 % teenustasu, mille arvel garanteeritakse Üürniku äriruumides asuvate  elektri-, vee- ja kanalisatsiooniseadmete hooldus ja korrashoid. Arvetele  lisandub käibemaks.

2.4  Üüri maksmine toimub üks kord kuus jooksva  kuu eest  Üürileandja poolt esitatavate arvete

alusel, kusjuures Üürnik on kohustatud üüri üle kandma seitsme (7) päeva jooksul arvates arve esitamisest Üürileandja poolt. Arve esitatakse kuu esimese kolme tööpäeva jooksul. Üürnik kohustub koheselt informeerima Üürileandja raamatupidamist, kui ta ei ole üüriarvet saanud  hiljemalt jooksva kuu 7.-ndaks kuupäevaks. Arve mittesaamisest mitteteatamise korral loetakse arve üleantuks arvel näidatud väljastamise kuupäeval.

2.5  Käesoleva Lepingu punktis 2.1 ja 2.3 nimetatud maksete mitteõigeaegsel tasumisel maksab

Üürnik viivist 0,05 % päevas iga maksmisega viivitatud päeva eest tasumata summast lähtudes. Viiviste tasumine toimub Üürileandja poolt esitatud viivise arvete alusel arvel näidatud kuupäeval.

2.6 Üüri suuruse muutmine toimub Lepingupoolte kokkuleppel. Kokkulepe kirjutatakse kahepoolselt alla ja lisatakse Lepingule. Lepingupooled on kokku leppinud, et ettepanekut üüri muutmiseks ei tehta sagedamini kui üks kord aastas.

2.7 Eesti üleminekul eurole arvestatakse üüri suurus eesti kroonides ümber eurodesse vastavalt ametlikule vahetuskursile.

 

3. Üürniku kohustused

 

3.1 Üürnik kohustub:

3.1.1 Tasuma igakuiselt jooksva kuu eest üüri ja kõrvalkulude eest käesolevas Lepingus ja  esitatud arvetel sätestatud summas ja korras  Üürileandja  poolt esitatavate arvete alusel. Üüri ja kõrvalkulude  arvestus algab Lepinguga kokkulepitud kuupäevast.

3.1.2        Kasutama  üüritud äriruume käesoleva Lepingu punktis 1.2. näidatud sihtotstarbel.

3.1.3        Üüritud äriruumide (sh osaline) allüürile või muul alusel kasutusse andmine võib toimuda

üksnes Üürileandja eelneval kirjalikul nõusolekul.

3.1.4 Kooskõlastama kõik üüritud äriruumides tehtavad ümberehitused ja parendused eelnevalt kirjalikult Üürileandjaga, esitades koos taotlusega ümberehituste ja parenduste maksumuse  eelarve. Eelnimetatud ümberehituste ja parenduste kohta sõlmitakse kirjalik kokkulepe, milles näidatakse, kes Lepingupooltest kannab nimetatuga seotud kulutused. Kirjaliku kokkuleppe puudumisel ei ole Üürileandjal kohustust Üürniku poolt tehtud kulutuste hüvitamiseks Lepingu lõppemisel.

3.1.5 Lubama Üürileandja esindajaid tööpäevadel koos Üürniku esindajaga kõikidesse üürniku kasutuses olevatesse äriruumidesse Lepingu tingimuste täitmise ja äriruumides asuvate seadmete, süsteemide seisukorra kontrollimiseks ja vajalike tööde tegemiseks.

3.1.6 Teatama viivitamatult Üürileandjale igast äriruumides toimunud avariist, tulekahjust jms, võttes koheselt tarvitusele abinõud tagajärgede likvideerimiseks.

3.1.7 Tagama üüritud äriruumides ja üldkasutatavates kohtades sanitaar-, tuleohutuse ja hoonete ekspluateerimise eeskirjadest kinnipidamise s.h. tulekustutite olemasolu üüripinnal.

3.1.8 Hüvitama Üürileandjale kõik Üürniku süü läbi üüritud äriruumide, hoone või hoone süsteemide ja seadmete rikkumisest tekitatud kahjud nende faktilises ulatuses.

3.1.9 Tagama äriruumide siseviimistluse tavapärase korrashoiu. Nimetatuga seotud kulusid ei arvestata maha üürisummast ning need ei kuulu Üürileandja poolt Üürnikule Lepingu lõppemisel või Lepingu ülesütlemisel hüvitamisele.

 

4. Üürniku õigused

 

4.1 Üürnikul on õigus:

4.1.1  Paigaldada eelneval  kirjalikul kokkuleppel  Üürileandjaga hoonesse, kus üüritud äriruumid asuvad, samuti hoone väliskülgedele Üürniku reklaami, silte, sümboolikat jms. Reklaami kujundus ja suurus (kavand) peavad olema  Üürileandjaga kooskõlastatud. Tasu suurus reklaami paigaldamise õiguse eest lepitakse kokku reklaami paigaldamise kokkuleppe sõlmimisel. Valgusreklaamiga seotud elektrikulu eest tasub Üürnik.

4.1.2 Paigaldada või lasta paigaldada üüritud äriruumidesse valvesüsteeme.

4.1.3 Üürnikul on õigus kasutada hoones, kus tema kasutuses olevad äriruumid asuvad, üldkasutatavaid ruume, kusjuures nende kasutamise eest eraldi  üüri ei maksta.

4.1.4 Üürnikul on õigus pääseda üüritud äriruumidesse ööpäevaringselt, arvestades hoones kehtivaid turvanõudeid.

4.1.5 Üürnikul on õigus kasutada Üürileandjale kuuluvaid nõupidamiste ruume 50%-lise hinnasoodustusega juhul kui  Üürnik on WTCT (World Trade Center Tallinn) klubi liige.

4.1.6 Üürnikul on õigus kasutada viit (5) parkimiskohta Ahtri tn 10 asuvas parkimismajas 50%-lise hinnasoodustusega  vastavalt parkimist korraldava firmaga sõlmitud lepingu alusel.

 

5. Üürileandja kohustused

 

5.1 Üürileandja kohustub:

5.1.1 Võimaldama Üürnikul kasutada üürilevõetud äriruume. Lepingupoolte kokkuleppel uut äriruumide üleandmis-vastuvõtmisakti ei koostata. Üürnik kinnitab, et äriruumid on tema kasutusse antud varasemate lepingute ja üleandmis-vastuvõtmisaktide alusel.

5.1.2 Kindlustama Üürniku kommunaalteenustega. Kui Üürileandja ei tasu kommunaalteenuste eest õigeaegselt on Üürileandjal õigus katkestada teenuse osutamine. Teenuse osutamise võib lõpetada peale kirjaliku meeldetuletuse saatmist Üürileandja poolt, milles on näidatud  arve tasumiseks  mõistlik tähtaeg.

5.1.3 Teatama Üürnikule kirjalikult plaaniliste remontidega seotud elektri- ja veekatkestustest hoones või  Üürile antud äriruumides.

5.1.4 Hoidma oma kulul nõutavas tehnilises korras veevarustuse-, kanalisatsiooni-, elektri-, ventilatsiooni- jm süsteemid, tuletõrjeseadmed ja muud teenuste osutamiseks vajalikud seadmed, samuti hoone väliskonstruktsioonid;

5.1.5 Tagama heakorra hoones ja hoone ümber, kus üürileantavad äriruumid asuvad.

5.1.6 Viivitamatult kõrvaldama rikked veevarustuse-, kanalisatsiooni-, elektri-, ventilatsiooni- jm süsteemides.

5.1.7 Tasuma kõik kinnisasjaga seotud riiklikud ja kohalikud maksud. Nimetatud maksude osaliseks või täielikuks hüvitamiseks ei esitata arveid Üürnikule.

5.1.8 Üürileandja paigaldab Üürniku kasutuses olevatesse äriruumidesse konditsioneerid 120 000 krooni ulatuses ühes aastas. Konditsioneerid paigaldatakse kolme aasta jooksul vastavalt Üürniku poolt esitatud äriruumide järjestusele (pingereale).

5.2 Üürileandja ei kanna vastutust materiaalsete väärtuste, mida Üürnik hoiab üüritud äriruumides või hoone üldkasutatavates ruumides kaotsimineku, puudujäägi või rikkumise eest.

 

6. Lepingu kehtivus,  muutmine, ülesütlemine.

 

6.1 Käesolev  Leping  jõustub  1. 01. 2007  ja  kehtib  31. 12. 2009. Üüri ja kõrvalkulude tasumine käeoleva Lepinguga kokkulepitud määras ja korras algab 1. 01. 2007.

6.2 Käesoleva Lepingu tingimusi võib muuta Lepingupoolte kirjalikul kokkuleppel. Kirjaliku vormi järgimata jätmisel on Lepingu muudatus tühine.

6.3 Käesolev Leping lõpeb punktis 6.1 nimetatud tähtaja möödumisel, üüritud äriruumide hävimisel või kasutamiskõlbmatuks muutumisel. Kinnistu või kinnistu osa, kus asuvad Üürnikule üüritud äriruumid võõrandamisel kolmandale isikule jääb Leping kehtima.

6.4 Lepingu lõpetamine vormistatakse Lepingupoolte kirjaliku kokkuleppega. Äriruumid antakse

Üürnikult Üürileandjale üle kirjaliku aktiga, kusjuures äriruumide seisukord ei tohi olla halvem

kui see oli üürile andmise momendil arvestades normaalset kulumist. Juhul kui Üürnik on

rikkunud äriruumide siseviimistlust (augud seintes jms) kohustub ta tasuma Üürileandjale hüvitist

remondikulude katteks Üürileandja poolt koostatud kalkulatsiooni alusel.

6.5 Lepingupooled omavad õiguse  Leping ühepoolselt üles öelda  mõjuval põhjusel ja seaduses  ning käesolevas Lepingus sätestatud tingimustel.

6.6 Lepingupooled lepivad täiendavalt kokku alljärgneva Lepingu ülesütlemise korra :

6.6.1 Üürnikul on õigus Leping  ühepoolselt mõjuvatel põhjustel  erakorraliselt üles öelda teatades sellest Üürileandjale vähemalt 3 (kolm) kuud kirjalikult ette. Nimetatud aega loevad Lepingupooled mõistlikuks ajaks Lepingu ülesütlemisest etteteatamiseks Võlaõigusseaduse § 196 lg 3 mõttes. Nimetatud tähtaeg võib lüheneda juhul, kui äriruumidele leitakse uus üürnik enne nimetatud tähtaja möödumist. Etteteatamistähtajast mittekinnipidamisel on Üürileandjal õigus nõuda hüvitust kahjude katteks kuni kolme kuu üürisumma ulatuses. Võlaõigusseaduse § 314 sätestatud alusel on Üürnikul õigus Leping üles öelda 7-päevase etteteatamisega.

6.6.2 Üürileandjal on õigus Leping  mõjuvatel põhjustel erakorraliselt  üles öelda  7- päevase etteteatamisega Võlaõigusseaduse § 315 ja 316 toodud alusel. Mõjuvaks põhjuseks loetakse lisaks seaduses sätestatule asjaolu kui Üürniku võlgnevus  üüri ja /või kõrvalkulude eest ületab kolme  kuu üürisumma ja/või kõrvalkulude summa. Juhul kui etteteatamistähtaja lõppemisel ei ole Üürniku maksekohustused täidetud, kohustub Üürnik Üürileandja poolt väljastatud teates nimetatud päeval Üürileandjale üle andma. Üürnikul ei ole õigus kaasa võtta vallasvara, millele Üürileandjal on tekkinud pandiõigus vastavalt Võlaõigusseaduse § 305. Nimetatud vara on Üürileandjal õigus kinni pidada.

6.7 Lepingu tähtaja möödumisel on oma lepingulisi kohustusi nõuetekohaselt täitnud Üürnikul teiste isikute ees Lepingu uuendamise eesõigus. Uuendamise all mõistavad Lepingupooled uue lepingu sõlmimist õigusega kokku leppida uutes tingimustes. Kokkuleppele mittejõudmisel Lepingu uuendamist ei toimu. Üürnik saab kasutada käesolevas punktis nimetatud eesõigust, teatades oma soovist kirjalikult  üks kuu enne Lepingu tähtaja lõppemist.

 

7. Lepingupoolte vastutus.

 

7.1 Äriruumide vabastamisega viivitamisel Lepingu lõppemisel või Lepingu ülesütlemisel (Lepingust taganemisel) käesolevas Lepingus või seaduses sätestatud alustel üüri maksmist alates Lepingu lõppemise või ülesütlemise kuupäevast ei toimu, kuid Üürnik kohustub maksma leppetrahvi alljärgnevalt:

7.1.1 Äriruumide vabastamisega viivitamise korral ja Üürileandjal äriruumide valdusse võtmise takistamisel kahekordse üüritasu ulatuses iga päeva eest kui  Üürileandja ei ole saanud kasutada sihtotstarbekohaselt  äriruume, mida Üürnik ei ole vabastanud või mille ülevõtmist ta takistab.

7.2 Lepingupooled on kohustatud hüvitama teisele Poolele Lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega tekitatud kahju juhindudes Võlaõigusseaduse § 127 ja 128.

 

8. Lepingu tagatised.

 

8.1  Üürile antud äriruumide omandiõiguse üleminekul Üürileandjalt teisele isikule jääb käesolev

Leping jõusse ka uue omaniku suhtes, kui Eesti Vabariigi seaduses ei ole ette nähtud teisiti.

8.2   Üürnikul on keelatud üüritud äriruume koormata kolmandate isikute kasuks, anda allüürile,

tasuta kasutamiseks või kasutamiseks seltsingulepingu järgi või muudel alustel ilma Üürileandja kirjaliku nõusolekuta.

8.3 Üürileandjal on pandiõigus, vastavalt Võlaõigusseaduse § 305 sätetele, üüritud äriruumides

asuvale Üürniku varale. Juhul kui Üürnik ise ei esita Üürileandjale vara nimekirja, eeldatakse, et  pandiõigus laieneb kogu üüritud äriruumides faktiliselt olevale varale. Juhul kui Lepingu lõppemisel on Üürnikul võlgnevusi, mille hilisemaks tasumiseks  (ajatamiseks) ei ole sõlmitud kokkulepet Üürileandja ees on Üürileandjal õigus äriruumide vastuvõtmisel  pandi ese kinni pidada.

 

9. Teated.

 

Lepingupoolte vahelised käesoleva Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikus vormis ja saadetud Lepingus näidatud aadressil või muul aadressil, mille Lepingupooled on teatanud enda postiaadressina. Teateid  võib anda  üle teise Poole töötajale allkirja vastu. Informatiivse sisuga teateid, mis ei sisalda ettepanekut Lepingu tingimuste muutmiseks ega teadet Lepingu ülesütlemise kohta, võib edastada faksiga ja elektronpostiga.

 

10. Lepingu rikkumise vabandatavus.

 

10.1 Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida Lepingupooled ei saanud mõjutada, ei võinud ega pidanud ette nägema ega ära hoidma. Nimetatud asjaolude olemasolu peab olema tõendatav ning vaatamata eelnimetatud ettenägemata asjaoludele, on Lepingupooled kohustatud võtma tarvitusele abinõud tekkida võiva kahju vähendamiseks. Kui takistav asjaolu on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil asjaolu takistas kohustuse täitmist. Lepingu rikkumist vabandatavate asjaoludena ei käsitleta  makseraskusi jm finantsprobleeme.

10.2 Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud ettenägemata asjaolude tõttu, on kohustatud sellest viivitamatult teatama teisele Poolele vahenditega, mis tagavad teate kiireima edastamise, samas saates välja tähitud kirjaga teate.

 

11. Muud tingimused.

11.1 Lepingupoolte vahel Lepingu täitmisest tulenevad erimeelsused lahendatakse

läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Harju Maakohtus.

11.2 Käesoleva Lepingu tõlgendamisel juhinduvad Lepingupooled Võlaõigusseaduse § 29 sätetest.

11.3 Kõigis küsimustes, mis ei ole reguleeritud käesoleva Lepinguga, juhinduvad Lepingupooled Eesti Vabariigi seadustest.

 

Leping on koostatud ja allakirjutatud eesti keeles kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas identses eksemplaris, millest üks jääb Üürileandjale ja teine Üürnikule.

 

 

Üürileandja:                                                      Üürnik:

WTC Tallinn Ärikeskus Aktsiaselts                   Tallinna linn

Narva mnt 11D, Tallinn, 10151             Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

                                                                        Postiaadress: Narvamnt11D,Tallinn, 10151 

 

 

 

.............................................                           ....................................................

Kersti Rei                                                         Vahur Keldrima       

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär