Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lillepeenarde, -tornide, -aplite ja -kompositsioonide kujunduse ideekonkursi korraldaja määramine, komisjonide moodustamine ja osalejate kvalifitseerimise tingimuste heakskiitmine
Tallinna Linnavalitsus 07.11.2006 korraldus number 2226
Redaktsiooni kehtivus: - 18.05.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 18.05.2011 nr 848

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. november 2006 nr 2226-k

 

 

Lillepeenarde, -tornide, -amplite ja
 -kompositsioonide kujunduse ideekonkursi korraldaja määramine, komisjonide moodustamine ja osalejate kvalifitseerimise tingimuste heakskiitmine

 

 

 

Riigihangete seaduse § 5 lg 1 p 1, § 19 lg 4, § 25, § 54, § 59 lg 2, 3, 6, 7, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel:

 

 

     

1. Tallinna Keskkonnaametil kuulutada välja ideekonkurss nimetusega “Lillepeenarde, -tornide,
-amplite ja -kompositsioonide kujunduse ideekonkurss” lähtudes Riigihangete seadusest ja riigihanke avatud pakkumismenetluse sätetest.

2. Moodustada ideekonkursi “Lillepeenarde, -tornide, -amplite ja -kompositsioonide kujunduse ideekonkursi” läbiviimiseks kaks komisjoni: ideekonkursi osalejate kvalifitseerimise komisjon (erikomisjon) ja ideekonkursi komisjon (põhikomisjon), kinnitada nende koosseisud ning nende ülesanded vastavalt lisadele 1 ja 2.

3. Kiita heaks ideekonkursi “Lillepeenarde, -tornide, -amplite ja -kompositsioonide kujunduse ideekonkursi” osalejate kvalifitseerimise tingimused vastavalt lisale 3.

4. Kinnitada ideekonkursil väljamaksmisele kuuluv auhinnafond 250 000 krooni, mis jaguneb järgmiselt:

I autasu                        130 000

II autasu                         70 000

III autasu                       50 000

5. Tallinna Keskkonnaametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

7. novembri 2006

korralduse nr 2226-k

LISA 1

 

Ideekonkursi „Lillepeenarde, -tornide,
-amplite ja -kompositsioonide kujunduse ideekonkursi” erikomisjoni koosseis ja ülesanded

 

 

 

1.        Ideekonkursi „Lillepeenarde, -tornide, -amplite ja -kompositsioonide kujunduse ideekonkursi” erikomisjoni  koosseis:

Esimees:           Madis   Kõrvits - Tallinna Keskkonnaameti keskkonnakaitse                                                     teenistuse direktor

Liikmed:           Signe Kuljus                  - Tallinna Keskkonnaameti haljastuse ja heakorra                                               osakonna peaspetsialist

                        Õrne Suur                     - Tallinna Keskkonnaameti jurist

Merike Alep                 - Tallinna Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja                              asetäitja

 

2.        Erikomisjon kontrollib ideekonkursil osalejate kvalifikatsiooni ja kvalifikatsiooni kontrolliks esitatud dokumentide vastavust Riigihangete seadusele ja Tallinna Keskkonnaameti poolt ideekonkursi kutses (Riikliku Riigihangete registri vorm) esitatud osalejate kvalifitseerimise tingimustele ja teeb Tallinna Keskkonnaameti juhatajale ettepanekud osalejate kvalifitseerimiseks või kvalifitseerimata jätmiseks.

3.        Erikomisjoni töös ei osale põhikomisjoni liikmed.

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

7. novembri 2006

korralduse nr 2226-k

LISA 2

 

Ideekonkursi „Lillepeenarde, -tornide,           -amplite ja -kompositsioonide kujunduse ideekonkursi” põhikomisjoni koosseis ja ülesanded

 

 

 

1.        Ideekonkursi „Lillepeenarde, -tornide, -amplite ja -kompositsioonide kujunduse ideekonkursi” põhikomisjoni koosseis:

Esimees:           Olga Sõtnik                  - Tallinna abilinnapea

Aseesimees:            Liis Valk                       - Tallinna Keskkonnaameti haljastuse ja heakorra osakonna juhataja/linnaaednik

Liikmed:           Virge Hinno                  - Haabersti Linnaosa Valitsuse haldusosakonna peaspetsialist

Jekaterina Sibul            - Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linnakujunduse ja haljastuse osakonna vanemspetsialist

Leili Müür                     - Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna arhitekt

Monica Rand                - Nõmme Linnaosa Valitsuse linnavara osakonna juhataja

Mart Mets                    - Tallinna Kesklinna Valitsuse linnakeskkonna osakonna haljastuse peaspetsialist

Marion Aare                 - Mustamäe Linnaosa Valitsuse linnakujunduse talituse haljastuse peaspetsialist

Anu Sügis                     - Kristiine Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna haljastuse vanemspetsialist

Ain Järve                      - Tallinna Kommunaalameti allasutuse Kadrioru Park juhataja

Rita Krabi                    - Pirita Linnaosa Valitsuse linnmajanduse osakonna heakorra peaspetsialist

Carl-Dag Lige              - Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist

Arvo Soorand              - Põhja-Tallinna Valitsuse linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja

            Sekretär:          Olga Ivanova                - Tallinna Linnakantselei referent

2.        Põhikomisjon võrdleb ja hindab ideekonkursi tööde kujunduse ideelahenduse eskiisprojekte ning selgitab välja ideekonkursi tööde paremusjärjestuse. Põhikomisjoni liikmed võivad vajadusel kaasata hääleõiguseta eksperte.

3.        Otsustamisel omavad hääleõigust põhikomisjoni esimees ja liikmed, sekretäril hääleõigus puudub. Põhikomisjon on otsustusvõimeline, kui tema koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku hääleõiguslikest liikmetest. Hääletamine on põhikomisjoni koosolekul avalik. Hääletamisel hääletab viimasena põhikomisjoni esimees. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav põhikomisjoni esimehe hääl.

4.        Põhikomisjoni poolt kaasatud eksperdil on õigus osa võtta põhikomisjoni koosolekutest, kuid otsuste tegemisel puudub eksperdil hääleõigus ja tema arvamus on põhikomisjonile soovituslik.

5.        Põhikomisjoni töös ei osale erikomisjoni liikmed.

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

7. novembri 2006

korralduse nr 2226-k

LISA 3

 

„Lillepeenarde, -tornide, -amplite ja
-kompositsioonide kujunduse ideekonkursi ” osalejate kvalifitseerimise tingimused

 

 

 

Osalejate kvalifitseerimise tingimused:

 

1.                  Ideekonkursist võivad osa võtta Euroopa Liidu liikmesriigi juriidilised isikud, avalik-õiguslikud isikud ja füüsilised isikud või nende ühendused (edaspidi – kollektiiv), kes on Tallinna Keskkonnaametist välja võtnud ideekonkursi pakkumise kutse dokumendid. Kollektiiv võib olla alaline õiguslikul alusel moodustatud ühendus või mitteametlik käesoleva ideekonkursi eesmärgil moodustatud ühendus. Kõik kollektiivi liikmed (sh kollektiivi juht ja kõik teised liikmed) vastutavad ostja ees solidaarselt. Kui kollektiivis üks liige ei vasta osalejate kvalifitseerimise tingimustele, siis ei kvalifitseeru kogu kollektiiv.

2.                  Ideekonkursist ei tohi osa võtta käesoleva ideekonkursi komisjonide esimehed, liikmed, eksperdid ja isikud, kes on seotud ideekonkursi korraldamisega ning seetõttu eelistatud olukorras ja võiksid mõjutada komisjonide otsuseid ning samuti kõigi nimetatud isikute lähikondlased ning omandiga seotud äripartnerid.

3.                  Ideekonkursist osavõtja või kollektiivse osalemise korral  kollektiiv sh. juriidilisest isikust kollektiivi liikmed peavad olema maksevõimelised, st nende vara ei tohi olla sekvestreeritud, nende suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust – esitada osaleja või osalejate kollektiivi juhi allkirjaga kinnitus eeltoodud nõude täitmise kohta.

4.                  Ideekonkursist osavõtja või kollektiivse osalemise korral kõik kollektiivi liikmed peavad olema täitnud kõik riiklike ja kohalike maksude tasumise kohustused – esitada kinnitus eelnimetatud nõude täitmise kohta ning lisada eraldi vabas vormis kirjalik nõusolek ostjapoolsele järelpärimise õigusele Maksuametile või  muule pädevale organile võlgnevuste puudumise kontrolliks.

5.         Osalejal või osalejate kollektiivi vähemalt ühel liikmel peab olema eelnev kogemus 3 viimase aasta jooksul haljastuse projekteerimises ja rajamises – esitada viimase 3 aasta jooksul teostatud haljastuse projekteerimise ja rajamise tööde loetelu koos nimetustega ning tellijate kontaktandmetega (nimi, aadress, telefon, e-mail) .

6.         Kollektiivse osalemise korral peab kollektiivi liikmete vahel olema sõlmitud seltsingu või muu ühise tegutsemise kokkulepe ja ühiselt allkirjastatud volikiri kollektiivi juhi esindusõiguse kohta  - esitada volikiri ja kollektiivi liikmete vahel sõlmitud seltsinguleping või muu ühise tegutsemise kokkulepe

7.         Osalejal või kollektiivi juhil esitada kirjalik kinnitus selle kohta, et osaleja või kollektiivse osalemise korral kollektiiv kohustub ideekonkursi võitmise korral teostama ideekonkursi töö edaspidise projekteerimise võitnud eskiisprojekti alusel.

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär