Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Õle tn 27a maa tagastamine ja endise kinnistu maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 07.11.2006 korraldus number 2209
Redaktsiooni kehtivus:07.11.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. november 2006 nr 2209-k

 

 

Õle tn 27a maa tagastamine ja endise kinnistu maa osaline mittetagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 7 lg 1, § 13, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 57, 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 28. märtsi 1994 otsusest number 2472, millega on Ristiku tn 28/Õle tn 27, endisel aadressil Oskari tn 28, endisel kinnistul nr 2199 asunud hoonete ja krundi suurusega 1820,8 m2 suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks Hilja Karu ½ mõttelises osas ja Adele Ulm Augustas ½ mõttelises osas, Tallinna notar Ragne Tehver´i poolt 20.09.2000 tõendatud testamendijärgsest pärimisõiguse tunnistusest notariaalregistri nr 9852, millega Adele Ulm Augustas´e nõudeõiguse pärisid Margus Viikmaa ja Gunnar Viikmaa võrdsetes mõttelistes osades, Tallinna notar Merle Saar-Johanson´i asendaja Tarvo Puri poolt 10.05.2002 koostatud ja tõestatud ehitise jagamise lepingust, ostu-müügi lepingust, nõudeõiguse osa loovutamise lepingust ja kokkuleppest tagastatava maa kohta notari ametitoimingute raamatu registri number 3694, millega Sirje Luther omandas maa nõudeõiguse 6600/18208 mõttelises osas, Valga notar Katri Kutsar´i poolt 09.12.2002 koostatud ja tõestatud müügilepingust ja nõudeõiguse loovutamise lepingust notari ametitoimingute raamatu registri nr 7101/2002, millega Sirje Luther loovutas kogu temale kuuluva nõudeõiguse Yoshiteru Akiyama´le, Tallinna Linnavalitsuse 21. mai 2003 korraldusest nr 1267-k, millega määrati Õle tn 27 hoonete ja rajatiste teenindamiseks vajalik maa pindalaga 823 m2, Harju maavanema 15.06.2005 korraldusest nr 1033-k, millega anti Õle tn 27 maa munitsipaalomandisse pindalaga 823 m2, Tallinna notar Sirje Orman´i poolt 26.08.2005 koostatud ja tõestatud ehitiste müügilepingust ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust notari ametitoimingute raamatu registri number 7145, millega Viru Platsi Apteegi Aktsiaselts omandas nõudeõiguse 11608/18208 mõttelises osas, Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2006 korraldusest number 2040-k, millega määrati Ristiku tn 28 ehitiste teenindamiseks vajalik maa ostueesõigusega erastamiseks pindalaga 689 m2 ja maa tagastamise toimiku number 1962 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Põhja-Tallinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Õle tn 27a;

1.2 pindala: 354 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 2199 pindalaga 1820,8 m2) järgmisele isikule:

Viru Platsi Keskuse osaühing, äriregistri kood 10489841, asukoht Gonsiori tn 3-20, Tallinn.

3. Tagastataval maal asuvad hooned (ehitisregistri koodiga 101020479 laohoone, ehitisregistri koodiga 101020480 asutusehoone, ehitisregistri koodiga 101020481 laohoone, ehitisregistri koodiga 101020482 laohoone, ehitisregistri koodiga 101020483 kuur) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 04.10.2006.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 2199 maa-ala suurusega 1466,8 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad aadressiga Õle tn 27 ja Ristiku tn 28 teistele isikutele kuuluvad hooned ja maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana. 

5. Alustada mittetagastatava maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele nr 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 254, telefon 640 4535.

7. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

7.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

7.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses;

7.3 tagada krundil asuvale Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale liinirajatisele juurdepääs ja kaitsetsoon;

7.4 järgida Muinsuskaitseseaduse §-s 24 ja §-s 25 ning Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määrusega nr 155 kinnitatud “Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus“ sätestatud tingimusi, kuna Õle tn 27a krunt on osa arheoloogiamälestisest ja paikneb Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndiga liituvas sektoris.

8. Avalikult kasutatavalt teelt:

8.1 on seni toimunud juurdepääs Õle tn 27a maaüksusele läbi Õle tn 27 maaüksuse;

8.2 juurdepääsu tagamiseks Õle tn 27 maaüksusele avalikult kasutatavalt teelt, on Õle tn 27 ja Õle tn 27a kinnisasjade omanikel võimalik sõlmida Asjaõigusseaduse § 156 nimetatud kokkulepe või seada servituut Asjaõigusseaduse § 172 kohaselt.

9. Tallinna Maa-ametil:

9.1 teha korraldus teatavaks Viru Platsi Keskuse osaühingule ja Yoshiteru Akiyama´le;

9.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär