Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kaja tn 8 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 07.11.2006 korraldus number 2206
Redaktsiooni kehtivus:07.11.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. november 2006 nr 2206-k

 

 

Kaja tn 8 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, § 191 ja 192, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1  alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määruse nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 56, 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 25. aprilli 1994 otsusest nr 2632, millega on Tallinnas, Lootuse pst 78, endisel aadressil Lootuse pst 36, endisel kinnistul nr 702N asunud krundi suurusega 3741 m2 suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks Leo Laur, 1. novembri 1991 maa tagastamise või asendamise nõudeõiguse loovutamise avaldusest, millega Leo Laur loovutas 600 m2 maa tagastamise nõudeõigusest Eduard Erkki Laur´ile, 1 novembri 1991 maa tagastamise või asendamise nõudeõiguse loovutamise avaldusest, millega Leo Laur loovutas 700 m2 maa tagastamise nõudeõigusest Marianne Niin´ile, 1. novembri 1991 maa tagastamise või asendamise nõudeõiguse loovutamise avaldusest, millega Leo Laur loovutas 700 m2 maa tagastamise nõudeõigusest Peeter Vello Laur´ile, Tallinna notar Alar Schults´i poolt 06. novembril 1998 tõendatud testamendijärgsest pärimisõiguse tunnistusest notariaalregistri nr 9754, millega Leo Laur´i nõudeõigusest 6/7 mõttelise osa päris Riin Raudsepp, Tallinna notar Alar Schults´i poolt 21. septembril 1998 tõendatud testamendijärgsest pärimisõiguse tunnistusest notariaalregistri nr 8147, millega Leo Laur´i nõudeõigusest 1/7 mõttelise osa päris Jüri-Martin Laur, Tallinna Linnavalitsuse 16. augusti 2000 korraldusest nr 3108-k, millega tagastati osaliselt Lootuse pst 78 A maa suurusega 993 m2 Jüri-Martin Laur´ile, Tallinna Linnavalitsuse 5. septembri 2001 korraldusest nr 3589-k, millega tagastati osaliselt Lootuse pst 78 maa suurusega 1000 m2 Riin Raudsepp´ale ½ mõttelises osas ja Marianne Niin´ile ½ mõttelises osas, Tallinna notar Tea Türnpuu poolt 09.05.2006 koostatud ja tõestatud maa tagastamise või asendamise nõudeõiguse kompromisslepingust ja maa tagastamise või asendamise nõudeõiguse loovutamise lepingust notari ametitoimingute raamatu registri nr 1897, millest tulenevalt jaguneb maa tagastamise nõudeõigus järgnevalt: Eduard-Erkki Laur´ile 2185/17480 mõttelist osa, Peeter-Vello Laur´ile 4370/17480 mõttelist osa, Riin Lippur´ile 4370/17480 mõttelist osa, Jüri-Martin Laur´ile 2185/17480 mõttelist osa ning Marianne Niin´ile 4370/17480 mõttelist osa ning Jüri-Martin Laur loovutas temale kuuluva nõudeõiguse 2185/17480 suuruse mõttelise osa Eduard-Erkki Laur´ile, Tallinna notar Tea Türnpuu poolt 21.09.2006 koostatud ja tõestatud nõudeõiguse loovutamise lepingust notari ametitoimingute raamatu registri nr 4697, millega Marianne Niin loovutas temale kuuluva maa nõudeõiguse 4370/17480 mõttelises osas Kadri Raid-Laur´ile ja maa tagastamise toimiku number 1617 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Kaja tn 8;

1.2 pindala: 1774 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 702N pindalaga 3741 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Riin Lippur, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Luxembourg – ¼ mõttelises osas;

2.2 Peeter-Vello Laur, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – ¼ mõttelises osa;

2.3 Eduard Erkki Laur, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – ¼ mõttelises osas;

2.4 Kadri Raid-Laur, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – ¼ mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuv hoone (ehitisregistri koodiga 101008260 elamu) ja rajatised (ehitisregistri koodiga 220390175 piire, väravad ja ehitisregistri koodiga 220397549 kõnnitee) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 25.09.2006.

4. Lugeda endise kinnistu nr 702N maa tagastatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi mõttelise osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 100 (ükssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele nr 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

5.1 Eduard Erkki Laur, 50 (viiskümmend) krooni;

5.2 Kadri Raid-Laur, 50 (viiskümmend) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 254, telefon 640 4535.

Riin Lippur´ile ja Peeter-Vello Laur´ile tagastatakse maa riigi kulul ja nad ei ole kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu.

6. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada Ehitusseaduse § 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses;

6.3 tagada krunti läbivale Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale õhuliinile juurdepääs ja kaitsetsoon;

6.4 järgida Looduskaitseseaduse §-s 45 ja Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusega nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“ sätestatud tingimusi kõrghaljastuse säilitamisel.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1  teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär