Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnaosade valitsuste ja linnavalitsuse ametite funktsioonide ning juhtimisaluste muutmine
Tallinna Linnavalitsus 01.11.2006 korraldus number 2203
Redaktsiooni kehtivus:01.11.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. november 2006 nr 2203-k

 

 

Linnaosade valitsuste  ja linnavalitsuse ametite funktsioonide ning juhtimisaluste muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel ning tulenevalt Tallinna linnapea 12.aprilli 2006 käskkirjaga nr PO-1/98 moodustatud linnaosade valitsuste  funktsioonide ja juhtimisaluste korrastamise alltöörühma ettepanekutest:

 

 

 

1. Kiita heaks linnaosade valitsuste funktsioonide ja juhtimisaluste korrastamise alltöörühma ettepanekud linnavalitsuse ametite ja linnaosade valitsuste funktsioonide muutmiseks. Korraldada alates 2007. aastast funktsioonid ümber alljärgnevalt:

 

1.1.  Kommunaalvaldkonna funktsioonid:

1.1.1.      linna ühistranspordi ootepaviljonide rajamise, hoolduse ja remontimise funktsioon anda üle Tallinna Transpordiametile (edaspidi Transpordiamet) ning ootepaviljonid Transpordiameti bilanssi. Transpordiametil leida uute ootepaviljonide paigaldamisel sobiv asukoht koostöös linnaosade valitsustega;

1.1.2.      linna avalike tualettide ja magistraalteede äärse linnamööbli haldamise funktsioon  anda üle Tallinna Kommunaalametile (edaspidi Kommunaalamet) ning vastav linnamööbel Kommunaalameti bilanssi;

1.1.3.      jalakäijate tunnelid anda üle Kommunaalameti bilanssi. Kommunaalametil tagada tunnelite tehniline korrashoid ja hooldus. Tunnelite kasutusse andmine reklaamialaseks- ja kaubandustegevuseks jääb vastavalt Tallinna  Ettevõtlusameti ja linnaosade valitsuste pädevusse;

1.1.4.      purskkaevud anda üle Kommunaalameti bilanssi. Kommunaalametil tagada purskkaevude hooldamine ja korrashoid; 

1.1.5.      kesklinna ja magistraalteedele jõuluvalgustuse tellimine ja paigaldamise korraldamine jääb Kommunaalameti pädevusse.

 

1.2.  Keskkonnavaldkonna funktsioonid:

1.2.1.      anda linna territooriumil asuvate metsade hooldus üle Tallinna Keskkonnaameti (edaspidi: Keskkonnaamet) haldusse;

1.2.2.      laste mänguväljakute rajamine ja hooldus anda terviklikult Keskkonnaameti haldusse, koos mänguväljakute vara üleandmisega Keskkonnaameti bilanssi;

1.2.3.      anda koerte jalutusplatside ja ujutamiskohtade rajamine ning hooldus Keskkonnaameti haldusse, andes vastava vara Keskkonnaameti bilanssi; 

 

1.3.  Elamumajandusvaldkonna funktsioonid:

1.3.1.      anda linna omandis olevad tervikelamud, s.h. ka sotsiaalelamud Tallinna Elamumajandusameti (edaspidi: Elamumajandusamet) hooldamisele ja bilanssi;

 

1.4.  Kultuuriväärtuste Ametil anda:

1.4.1.      Lindakivi Kultuurikeskus Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldusalasse;

1.4.2.      Salme Kultuurikeskus Põhja-Tallinna Valitsuse haldusalasse;

 

2.    Keskkonnaametil luua parkide ja haljasalade ühtne infosüsteem ning töötada välja kontseptsioon linna lilledega kaunistamiseks. Linnaosade valitsustel lähtuda linnaosa territooriumi haljastamisel eelnimetatud kontseptsioonist;

 

3.    Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil koostöös linnaosade valitsustega töötada välja teenuste osutamise tingimused sotsiaalelamutes.

 

4.    Tallinna Spordi- ja Noorsooametil koostöös linnaosade valitsustega hinnata uue noortekeskuse tüübi otstarbekust lähtudes Pirita Vabaaja Keskuse kogemusest ja edasise koostöö vorme ning võimalusi.

 

5.    Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Elamumajandusametile, Tallinna Kommunaalametile, Tallinna Transpordiametile, Tallinna Keskkonnaametile, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile; Tallinna Spordi- ja Noorsooametile ning linnaosade valitsustele.

 

6.    Punktis 5 nimetatud ametiasutuste juhtidel valmistada hiljemalt 30. novembriks 2006 ette ümberkorraldusteks vajalikud linna õigusaktid.

 

7.    Tallinna Linnakantselei finantsteenistusel esitada ettepanekud punktis 1 nimetatud ümberkorraldustest tulenevate muudatuste tegemiseks 2007.aasta eelarves.

 

8.    Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Kaia Jäppinen

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär