Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna omandis olevate Kopli tn 92, Õismäe tee 132, Kivimurru tn 9, Raudtee tn 73, Pärnu mnt 71/73 kinnistutele hoonestusõiguste seadmise eelläbirääkimistega pakkumiste tulemuste kinnitamine ja volituste andmine Andres
Tallinna Linnavalitsus 01.11.2006 korraldus number 2202
Redaktsiooni kehtivus:01.11.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. november 2006 nr 2202-k

 

 

Tallinna linna omandis olevate Kopli tn 92, Õismäe tee 132, Kivimurru tn 9, Raudtee tn 73, Pärnu mnt 71/73 kinnistutele hoonestusõiguste seadmise eelläbirääkimistega pakkumiste tulemuste kinnitamine ja volituste andmine Andres Pajulale

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruse nr 28 „Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord“ ja 1. juuni 2006 otsuse nr 184 „Tallinna linna omandis olevatele Kopli tn 92, Õismäe tee 132, Kivimurru tn 9, Raudtee tn 73, Pärnu mnt 71/73 kinnistutele hoonestusõiguse tingimuste määramine, hoonestajaga üürilepingute ja hoonestusõiguste võlaõiguslike müügilepingute sõlmimine ja Tallinna Linnavalitsusele volituste andmine“ ning Tallinna Linnavalitsuse 14. juuni 2006 korralduse nr 1305-k „Tallinna linna omandis olevatele Kopli tn 92, Õismäe tee 132, Kivimurru tn 9, Raudtee tn 73, Pärnu mnt 71/73 kinnistutele eelläbirääkimistega pakkumise ja hoonestusõiguste seadmise korraldaja määramine ning renoveerimise tingimuste heakskiitmine“ ja 11. oktoobri 2006 korralduse nr 2063-k „Tallinna linna omandis olevate Kopli tn 92, Õismäe tee 132, Kivimurru tn 9, Raudtee tn 73, Pärnu mnt 71/73 kinnistute hoonestusõiguse seadmise lepingute ja asjaõiguslepingute ning hoonestusõiguse võlaõiguslike müügilepingute ja üürilepingute projektide heakskiitmine“ ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 alusel ning tulenevalt Tallinna Haridusameti juhataja 26. juuni 2006.a käskkirjaga nr 1-2/440p moodustatud Kopli tn 92, Õismäe tee 132, Kivimurru tn 9, Raudtee tn 73, Pärnu mnt 71/73 kinnistutele hoonestusõiguse seadmise eelläbirääkimistega pakkumise komisjoni 25. oktoobri 2006 protokollist nr 5:

 

 

1. Tallinna Haridusameti juhataja 26. juuni 2006.a käskkirjaga nr 1-2/440p moodustatud Kopli tn 92, Õismäe tee 132, Kivimurru tn 9, Raudtee tn 73, Pärnu mnt 71/73 kinnistutele hoonestusõiguse seadmise eelläbirääkimistega pakkumise komisjon olles esitatud pakkumised läbi vaadanud, hindas pakutud üürisumma kogumaksumusi ning esitatud äriplaane.

Komisjon asus seisukohale, et kõikide pakkujate Osaühingu BCA Center, Arco Investeeringute Aktsiaseltsi, Osaühingu Pire Projekt ja Vivatex Holding OÜ äriplaanides esines teatavaid puudujääke pakkumise tingimustele vastavuse osas. Pakkujad ei olnud äriplaani koostamisel arvestanud kõiki hoonestusõiguse seadmise lepingu ja üürilepingu tingimusi, millest tulenevalt alandati pakkujate punkte juriidilise põhjendatuse osas. Komisjon leidis, et Osaühingu Pire Projekt, Osaühingu BCA Center ja Vivatex Holding OÜ äriplaanis esinevad puudused olid vähem ulatuslikud, kuid Arco Investeeringute Aktsiaseltsi äriplaanis oli kõrvalekaldumisi lepingute tingimustest enam ja sellest tulenevalt hinnati Arco Investeeringute Aktsiaseltsi äriplaani juriidilist põhjendatust madalamalt. Lisaks sellele esines Osaühingu Pire Projekt pakkumises puudujääke ka äriplaani põhjalikkuses, pakkuja oli küll nimetanud äriplaanis kohustuslikud struktuuriosad, kuid neid ei olnud põhjalikult analüüsitud, seetõttu vähendati äriplaani terviklikkusele antavat hinnet. Tehnilistes aspektides puudujääke pakkujatel ei esinenud. Osaühingu Pire Projekt finantsmudelis ja finantsanalüüsis esines mitmeid puudusi, millest tulenevalt alandati äriplaani finantsilise põhjendatuse eest antavat hinnet.

Arvestades Tallinna Haridusameti juhataja 26. juuni 2006 käskkirjaga nr 1-2/440p moodustatud Kopli tn 92, Õismäe tee 132, Kivimurru tn 9, Raudtee tn 73, Pärnu mnt 71/73 kinnistutele hoonestusõiguse seadmise eelläbirääkimistega pakkumise komisjon 24. oktoobri 2006 protokollis nr 5 toodud arvamusi ja hinnanguid, kinnitada parim pakkumine vastavalt punktile 2.

2. Kinnitada:

2.1 Tallinna linna omandis olevate Kopli tn 92 (pindala 16 240 m2, Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosa nr 16869401, katastriüksuse tunnus  78408:807:1090, maakasutuse sihtotstarve sotsiaalmaa, hoonestusõiguse aastatasu 10 394.- Eesti krooni), Õismäe tee 132 (pindala 20 103 m2, Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosa nr 14692101, katastriüksuse tunnus 78406:603:1740, maakasutuse sihtotstarve sotsiaalmaa, hoonestusõiguse aastatasu 28 144.- Eesti krooni), Kivimurru tn 9 (pindala 10 023 m2, Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosa nr 9620601, katastriüksuse tunnus 78403:301:2230,  maakasutuse sihtotstarve sotsiaalmaa, hoonestusõiguse aastatasu 12 028.- Eesti krooni), Raudtee tn 73 (pindala 29 504 m2, Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosa nr 2296101, katastriüksuse tunnus 78404:406:5710, maakasutuse sihtotstarve sotsiaalmaa, hoonestusõiguse aastatasu 38 946.- Eesti krooni), hoonestusõigus seatakse kaasomandisse Tallinna linnaga vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2006 korralduse nr 2063-k „Tallinna linna omandis olevate Kopli tn 92, Õismäe tee 132, Kivimurru tn 9, Raudtee tn 73, Pärnu mnt 71/73 kinnistute hoonestusõiguse seadmise lepingute ja asjaõiguslepingute ning hoonestusõiguse võlaõiguslike müügilepingute ja üürilepingute projektide heakskiitmine“ lisale 2, Pärnu mnt 71/73 (pindala 15 069 m2, Harju Maakohtu kinnistusosakonna Tallinna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosa nr 486301, katastriüksuse tunnus 78401:109:0540, maakasutuse sihtotstarve sotsiaalmaa, hoonestusõiguse aastatasu 42 194.- Eesti krooni) kinnistutele hoonestusõiguste seadmise eelläbirääkimistega pakkumiste parimaks pakkumiseks Osaühing BCA Center, äriregistrikood 11251298, asukoht Pärnu mnt 139/Kohila tn 2A, Tallinn 11317 poolt tehtud pakkumine.

3. Sõlmida Osaühinguga BCA Center Tallinna Linnavolikogu 1. juuni 2006 otsuse nr 184 „Tallinna linna omandis olevatele Kopli tn 92, Õismäe tee 132, Kivimurru tn 9, Raudtee tn 73, Pärnu mnt 71/73 kinnistutele hoonestusõiguse tingimuste määramine, hoonestajaga üürilepingute ja hoonestusõiguste võlaõiguslike müügilepingute sõlmimine ja Tallinna Linnavalitsusele volituste andmine“ ning Tallinna Linnavalitsuse 14. juuni 2006 korralduse nr 1305-k „Tallinna linna omandis olevatele Kopli tn 92, Õismäe tee 132, Kivimurru tn 9, Raudtee tn 73, Pärnu mnt 71/73 kinnistutele eelläbirääkimistega pakkumise ja hoonestusõiguste seadmise korraldaja määramine ning renoveerimise tingimuste heakskiitmine“ ja 11. oktoobri 2006 korralduse nr 2063-k „Tallinna linna omandis olevate Kopli tn 92, Õismäe tee 132, Kivimurru tn 9, Raudtee tn 73, Pärnu mnt 71/73 kinnistute hoonestusõiguse seadmise lepingute ja asjaõiguslepingute ning hoonestusõiguse võlaõiguslike müügilepingute ja üürilepingute projektide heakskiitmine“ sätestatud tingimustel hoonestusõiguse seadmise lepingud, asjaõiguslepingud, hoonestusõiguse võlaõiguslikud müügilepingud ja üürilepingud, võttes arvesse:

3.1  et hoonestaja on kohustatud lõpetama kinnistutel asuvate hoonete ja rajatiste renoveerimistööd ning vormistama hoonete ja rajatiste kasutusload Kopli tn 92 kinnistul asuvate hoonete ja rajatiste osas mitte hiljem kui 1. juulil 2008, Õismäe tee 132 kinnistul asuvate hoonete ja rajatiste osas mitte hiljem kui 1. juulil 2008, Kivimurru tn 9 kinnistul asuvate hoonete ja rajatiste osas mitte hiljem kui 1. juulil 2008, Raudtee tn 73 kinnistul asuvate hoonete ja rajatiste osas mitte hiljem kui 1. novembril 2008 ja Pärnu mnt 71/73 kinnistul asuvate hoonete ja rajatiste osas mitte hiljem kui  1. novembril 2008;

3.2 Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2006 korralduse nr 2063-k „Tallinna linna omandis olevate Kopli tn 92, Õismäe tee 132, Kivimurru tn 9, Raudtee tn 73, Pärnu mnt 71/73 kinnistute hoonestusõiguse seadmise lepingute ja asjaõiguslepingute ning hoonestusõiguse võlaõiguslike müügilepingute ja üürilepingute projektide heakskiitmine“ lisas 3 oleva üürilepingu punktis 4.1 sätestatud üüri suurus on vastavalt Osaühing BCA Center pakkumisele Kopli tn 92 asuvate hoonete ja rajatiste puhul 167,84 kr/m2 , Õismäe tee 132 asuvate hoonete ja rajatiste puhul 145,26 kr/m2 , Kivimurru tn 9 asuvate hoonete ja rajatiste puhul 151,75 kr/m2 , Raudtee tn 73 asuvate hoonete ja rajatiste puhul 185,06 kr/m2 ja Pärnu mnt 71/73 asuvate hoonete ja rajatiste puhul 144,64 kr/m2 .

4. Volitada Tallinna Haridusameti juhatajat Andres Pajulat Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 3 nimetatud lepingutele.

5. Kõik hoonestusõiguste seadmise lepingute ja asjaõiguslepingute ning hoonestusõiguste võlaõiguslikke müügilepingute sõlmimisega seotud kulud tasub hoonestaja.

6. Nõustuda, et vajadusel võib punktis 3 nimetatud lepinguid tõestav notar teha lepingute projektides tehnilist laadi täiendusi ja parandusi.

7. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Andres Pajulale ja Osaühingule BCA Center ning avaldada ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Kaia Jäppinen

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär