Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Aate tn 16a/Hämariku tn 11 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 1577 N maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 01.11.2006 korraldus number 2161
Redaktsiooni kehtivus:01.11.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. november 2006 nr 2161-k

 

 

Aate tn 16a/Hämariku tn 11 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 1577 N maa osaline mittetagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 13, § 15 lg 1, lg 2, § 191 lg 1 p 3, lg 4, § 221 lg 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 562, 563, 57, 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 2. veebruari 1998 otsusest nr 9714, millega on Tallinnas, Hämariku tn 11, endisel kinnistul nr 1577 N asunud ehitiste ja krundi, suurusega 1588 m², suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks Leida Jurmann (Jürmann), Toronto/Kanada notar Enn Allan Kuuskne 7. juunil 2004 koostatud ja välja antud Pärimisõiguse tunnistusest, mille alusel TORONTO PUBLIC LIBRARY BOARD omandas Leida Jürmannile kuulunud nõudeõiguse endisel kinnistul nr 1577 N asunud ehitiste ja krundi osas, Tallinna notar Heli Mõttuse 29. augustil 2005 koostatud ja tõestatud Ehitise mõttelise osa müügilepingust ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust notari ametitoimingute raamatu registri numbriga 10030, mille alusel GMA Konsultatsioonid OÜ omandas TORONTO PUBLIC LIBRARY BOARD’ile kuulunud nõudeõiguse endisel kinnistul nr 1577 N asunud ehitiste ja krundi osas, Aktsiaselts “Kommunaalprojekt“ koostatud katastriüksuse plaanist töö nr 11-01 ning maa tagastamise toimiku nr 7601 materjalidest:

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Aate tn 16a/Hämariku tn 11;

1.2 pindala: 1550 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 1577 N pindalaga 1588 m2) järgmisele isikule:

GMA Konsultatsioonid OÜ, äriregistri kood 11095630, asukoht Tartu mnt 14, Tallinn, 10117, 822/1000 mõttelises osas.

3. Aate tn 16a/Hämariku tn 11 asuv ehitis (ehitisregistri koodiga 101006581 elamu) kuulub punktis 2 nimetatud isikule 822/1000 mõttelises osas, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 06.09.2006.

Punktis 2 nimetatud isik on omandanud ehitised Tallinna notar Heli Mõttuse 29. augustil 2005 koostatud ja tõestatud Ehitise mõttelise osa müügilepingu ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingu (notari ametitoimingute raamatu registri numbriga 10030) alusel.

Tagastataval maal paiknevad õigusliku aluseta püstitatud rajatised, mis ei ole ehitised Maareformi seaduse § 6 lg 2 p 3 mõistes.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 1577 N maa-ala suurusega 314 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad ehitise kaasomanikule kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 164 (ükssada kuuskümmend neli) krooni ja 40 senti Tallinna Maa-ameti arvele nr 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401.

Maksekorralduse selgitusse märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

7. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

7.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

7.2  tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks GMA Konsultatsioonid OÜ esindajale ja Kai Passerile;

8.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Kaia Jäppinen

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär