Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2005 määruse nr 47 "Sporditegevuse toetamise kord" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 02.11.2006 määrus number 62
Jõustumine:06.11.2006
Kehtetuks tunnistamine:01.09.2008
Redaktsiooni kehtivus:06.11.2006 - ...

KEHTETU:

Tvk m 21.08.2008 nr 28 jõust. 01.09.2008

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

2. november 2006 nr 62

 

 

Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2005 määruse nr 47 “Sporditegevuse toetamise kord“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ja kooskõlas sama seaduse § 6 lõike 3 punktiga 2 ning spordiseaduse § 3 punktidega 2 ja 3.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2005 määruses nr 47Sporditegevuse toetamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) § 1 lõike 2 punkti 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

“Puuetega inimeste treeningrühmadega võivad töötada lisaks kutsekvalifikatsiooni II taset omavatele treeneritele ka isikud, kes omavad puuetega inimestega töötamiseks vastavat väljaõpet.“;

2) § 5 lõiget 3 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

“6) treening- või tunniplaan;“;

3) § 5 lõiget 1 täiendatakse kolmanda ja neljanda lausega, mis sõnastatakse järgmiselt:

“Amet võib vajadusel nõuda, et taotlusele lisatakse teisi dokumente, mis on olulised otsustamaks, kas toetuse taotleja omab õigust toetust saada. Täiendavate dokumentide nõudmisest informeerib amet taotlejat kirjalikult (ka e-postiga).“;

4) § 7 lõike 1 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Amet kontrollib 1 kuu jooksul esitatud dokumentide vastavust § 5 sätestatud nõuetele ning teavitab taotlejat ilmnenud puudustest kirjalikult (ka e-postiga).“;

5) § 8 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Toetuse andmise ja toetuse suuruse või toetuse andmisest keeldumise otsus vormistatakse ameti juhataja käskkirjaga. Otsuse tegemisel lähtutakse taotlusest, komisjoni ettepanekust ja faktilistest asjaoludest, millel on otsuse tegemisel määrav tähtsus.“;

6) § 11 lõike 2 punkte 1, 7 ja 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“1) korraldama sporditegevust vähemalt 9 kuud ja 10 päeva, millest mitte vähem kui 10 päeva toimub spordilaagris;

7) tagama, et üks treener või puuetega inimestega tegelev isik korraldab treeningtegevust kuni 8 treeningrühmaga kuid mitte rohkem kui 100 harrastajaga;

10) informeerima treening- või tunniplaani muudatustest vähemalt 3 tööpäeva ette kirja, faksi või e-posti teel;“;

7) § 12 lõiget 1 täiendatakse teise lausega ja sõnastatakse järgmiselt:

“Juhul, kui toetuse saajaga lõpetatakse leping ennetähtaegselt, on toetuse saaja kohustatud esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta ametile hiljemalt 1 kuu jooksul peale lepingu lõppemist.“;

8) § 13 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Kui toetuse saaja ei esita § 12 lõikes 2 nimetatud dokumente, esitab valeandmeid toetuse kasutamise kohta või on kasutanud saadud toetust mittesihtotstarbeliselt, on ameti juhatajal õigus toetuse saajaga leping lõpetada, toetus tagasi nõuda ja kolme aasta jooksul toetuse saajale toetust mitte anda.“;

9) § 5 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

“(5) Esmakordselt taotlejalt võib amet vajadusel nõuda lisaks § 5 lg 1, 2, 3 loetletud dokumentidele dokumentide esitamist, mis on seotud taotleja jooksva aasta sporditegevuse korraldamisega ja tutvuda kohapeal sporditegevuse korraldusliku poolega ning sporditegevuse läbiviimiseks vajalike tingimustega.“;

10) § 5 lõiget 3 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

“7) dokumendi koopia, mis tõendab isiku vastavat väljaõpet puuetega inimestega töötamiseks.“;

11) § 10 lõike 1 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“1) treenerite ja puuetega inimestega tegelevate isikute töötasudeks;“;

12) § 1 lõike 2 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“1) Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna 4‑19‑aastastele lastele ja noortele ning igas vanuses puuetega inimestele (edaspidi harrastajad);“.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsusel muuta Tallinna Linnavalitsuse 23. novembri 2005 määruse nr 105 “Sporditegevuse toetamise taotluse, treenerite ja harrastajate nimekirja, sporditegevuse toetamise lepingu ja sporditegevuse toetuse kasutamise aruande vormid“ § 1 punktidega 1, 4 ja 5 kehtestatud sporditegevuse toetamise taotluse, lepingu ja toetuse kasutamise aruande vormi.

§ 3.  Määrus jõustub 6. novembril 2006 ja määrust rakendatakse 1. novembriks 2006 esitatud taotluste suhtes.

§ 4.  2007. aasta kohta esitatavate taotluste tähtaega pikendatakse 10. novembrini 2006.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees