Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kokkuleppe nr 8.5/111 muutmise kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Katrin Kendrale
Tallinna Linnavalitsus 25.10.2006 korraldus number 2143
Redaktsiooni kehtivus:25.10.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. oktoober 2006 nr 2143-k

 

 

Kokkuleppe nr 8.5/111 muutmise kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Katrin Kendrale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punktiga 2:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Aktsiaselts SEB Eesti Ühispanga ja Tallinna linna vahel 28. veebruaril 2002 sõlmitud kokkuleppe nr 8.5/111 muutmise kokkuleppe projekt.

2. Volitada Tallinna Linnakantselei finantsdirektori kohusetäitjat Katrin Kendrat Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud kokkuleppele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Aktsiaselts SEB Eesti Ühispanga esindajale.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

       25. oktoobri 2006

korralduse nr 2143-k

LISA

 

Kokkuleppe nr 8.5/111 muutmise kokkulepe

 

 

kokkuleppe nr. 8.5/111 muutmise kokkulepe (edaspidi: “Muutmiskokkulepe“) on sõlminud

AS SEB Eesti Ühispank (edaspidi: “Pank“), registrikood Äriregistris: 10004252; mida esindab juhatuse liige Tauno VANASELJA,

ja

TALLINNA LINN (edaspidi: “Tallinna Linn“), mida esindab Tallinna Linnavalitsuse ...... oktoobri 2006 korralduse nr ........... alusel finantsdirektori kohusetäitja Katrin KENDRA,

(edaspidi mõlemad ülalnäidatud isikud koos nimetatud: “Lepinguosalised“),

alljärgnevatel tingimustel:

 

1.   Lepinguosaliste vahel 28. veebruaril, 2002.a. sõlmitud kokkulepe nr. 8.5/111 (edaspidi: “Hinnakokkulepe“) muudetakse alljärgnevalt:

1.1. Hinnakokkuleppe punkti 5 muudetakse ja see kehtestatakse alljärgnevas redaktsioonis:

5.   Vastava arvestusperioodi eest Pangale makstava Hooldustasu suuruse määramisel lähtutakse Kokkuleppe jõustumise hetkel kehtivast Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja poolt kehtestatud hinnakirjast (“EVK Hinnakiri“). EVK Hinnakirja muutmisel on Pangal õigus nõuda Kokkuleppes sätestatud Hooldustasu suuruse vastavat korrigeerimist.     

1.2. Hinnakokkuleppe punkti 6 muudetakse ja see kehtestatakse alljärgnevas redaktsioonis:

6.   Arvestusperioodi eest maksab Tallinna Linn Pangale Hooldustasu alljärgnevalt:

6.1.       Juhul, kui Väärtpaberikontol on sellise arvestusperioodi viimasel pangapäeval registreeritud ainult Tallinna Börsil noteeritud väärtpaberid ning:

6.1.1.          Väärtpaberikontol registreeritud väärtpaberite summaarne turuväärtus on kuni 50,000,000.00 EEK (viiskümmend miljonit Eesti krooni), siis on Hooldustasu suuruseks 0.0018% (kaheksateist tuhandikku protsenti) selliste väärtpaberite summaarsest turuväärtusest arvestusperioodi viimasel pangapäeval, kuid mitte vähem kui 125 EEK (ükssada kakskümmend viis Eesti krooni); või kui

6.1.2.          Väärtpaberikontol registreeritud väärtpaberite summaarne turuväärtus on üle 50,000,000.00 EEK (viiekümne miljoni Eesti krooni), siis on Hooldustasu suuruseks 900.00 EEK (üheksasada Eesti krooni) 0,001% (kümme tuhandikku protsenti) osalt, mis ületab 50,000,000.00 EEK (viitekümmet miljonit Eesti krooni), kuid kokku mitte rohkem kui 8,000.00 EEK (kaheksa tuhat Eesti krooni);

6.2. Juhul, kui Väärtpaberikontol on arvestusperioodi viimasel pangapäeval registreeritud ainult Tallinna Börsil noteerimata väärtpaberid, siis on Hooldustasu suuruseks, olenemata Väärtpaberikontol registreeritud väärtpaberite turuväärtusest, 75.00 EEK (seitsekümmend viis Eesti krooni);

6.3.       Juhul, kui Väärtpaberikontol on arvestusperioodi viimasel pangapäeval registreeritud nii Tallinna Börsil noteeritud kui noteerimata väärtpaberid, siis arvestatakse tasu üksnes Tallinna Börsil noteeritud väärtpaberite eest vastavalt punktis 6.1. sätestatud tingimustele;

6.4.       Juhul, kui Väärtpaberikontol arvestusperioodi viimasel pangapäeval ei ole registreeritud väärtpabereid, siis on Hooldustasu suuruseks 75.00 EEK (seitsekümmend viis Eesti krooni).

1.3. Hinnakokkuleppe punktile 6 lisatakse punkt 61 alljärgnevas redaktsioonis:

61   Noteerimata väärtpaberiks käesoleva Kokkuleppe tähenduses loetakse Eesti väärtpaberite keskregistris registreeritud Eesti emitendi väärtpaberit, mis ei ole noteeritud Tallinna Börsil.

2.    Muus osas jätta Hinnakokkulepe muutmata.

3.    Muutmiskokkuleppega Hinnakokkuleppesse tehtud muudatusi rakendatakse tagasiulatuvalt 01. septembrist 2006.a.

4.    Muutmiskokkulepe on sõlmitud eesti keeles kahes võrdväärset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb kummalegi Lepinguosalisele.

5.    Lepinguosaliste allkirjad:

 

1.1.1.1.1.1.1.1.1      Pank:

1.1.1.1.1.1.1.1.2      TALLINNA LINN:

 

 

 

________________________

 

 

 

________________________

Tauno VANASELJA

“____“ oktoobril, 2006.a.

Katrin KENDRA

“____“ oktoobril, 2006.a.

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär