Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Uus tn 31 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 25.10.2006 korraldus number 2111
Redaktsiooni kehtivus:25.10.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. oktoober 2006 nr 2111-k

 

 

Uus tn 31 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel  ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega      nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 03. juuni 2002 otsusest nr 12409, millega on Tallinnas, Uus tn 31, endisel kinnistul nr 430 asunud ehitiste ja krundi suurusega 55 m2 suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks Martin-Oskar Vedru 1/6 mõttelises osas, Sven-Tiit Vedru 1/6 mõttelises osas, Anu Lents 1/6 mõttelises osas ja Ivy Vesi 3/6 mõttelises osas,  Tallinna notar Aivar Mesikäpp´a asendaja Annika Kuimet´i poolt 13. aprillil 2005 tõestatud ehitise mõttelise osa müügilepingust ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust notari ametitoimingute raamatu registri number 2661, millega Sven-Tiit Vedru loovutas nõudeõiguse Aktsiaseltsile EVORE, Tallinna notar Tarvo Puri asendaja Diana Lõhmus´e poolt 28. novembril 2005 tõestatud ehitise mõttelise osa müügilepingust ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust notari ametitoimingute raamatu registri number 8806, millega Ivy Vesi loovutas nõudeõiguse Aktsiaseltsile EVORE ja maa tagastamise toimiku number 1457 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Uus tn 31;

1.2 pindala: 68 m2;

1.3 sihtotstarve: ärimaa (Ä).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 430 pindalaga 55 m2)  järgmistele isikutele:

2.1 Aktsiaselts EVORE, äriregistri kood 10078612, asukoht Pärnu mnt 232, Tallinn – 506/600 mõttelises osas;

2.2 Anu Lents, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Harju maakond – 47/600 mõttelises osas;

2.3 Martin-Oskar Vedru, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 47/600 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuv ehitis (administratiivhoone ehitisregistri koodiga 101017658) kuulub punktis 2 nimetatud isikutele, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 14.08.2006.

4. Lugeda endise kinnistu nr 430 maa tagastatuks.

5. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

5.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

5.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses;

5.3 tagada krundil asuvale Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale kaablikanalisatsioonile juurdepääs ja kaitsetsoon;

5.4 järgida Muinsuskaitseseaduses ning Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määrusega nr 155 kinnitatud “Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus“ sätestatud tingimusi arheoloogiamälestise kaitsel.

6. Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi mõttelise osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

6.1 Aktsiaselts EVORE, 168 (ükssada kuuskümmend kaheksa) krooni;

6.2 Anu Lents, 16 (kuusteist) krooni;

6.3 Martin-Oskar Vedru, 16 (kuusteist) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 254, telefon 640 4535.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär