Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Põllu tn 38 maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 25.10.2006 korraldus number 2110
Redaktsiooni kehtivus:25.10.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. oktoober 2006 nr 2110-k

 

 

Põllu tn 38

maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 192 alusel ja kooskõlas Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 22. jaanuari 2001 otsusest nr 11945 ja 19. märtsi 2001 otsusest nr 12027, millega on Tallinnas, Hiiu-Maleva tänav 13/Põllu tänav 38, end. Hiiu-Maleva tänav 3, endisel kinnistul nr 2674 asunud ehitiste ja krundi suurusega 4323 m2  suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks Juta Kurman 1/2 mõttelises osas ja Jaan Kurman 1/2 mõttelises osas, Tallinna notar Tiit Sepp´a poolt 10. augustil 2001 tõendatud seadusjärgsest pärimisõiguse tunnistusest notariaalregistri nr 5677, millega Jaan Kurman´i nõudeõiguse päris Juta Kurman  ja maa tagastamise toimiku number 13989 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Põllu tn 38;

1.2 pindala: 2030 m2;

1.3 sihtotstarve: sihtotstarbeta maa (S).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endise kinnistu nr 2674 pindalaga 4323 m2) järgmisele isikule:

Juta Kurman, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, USA.

3. Tagastataval maal ehitised puuduvad, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 20.09.2006.

4. Endise kinnistu maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala, suurusega 2293 m2, osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

5. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

5.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

5.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses;

5.3 tagada krundil paiknevatele Tallinna Kommunaalameti bilansis olevatele tänavavalgustuspostidele ja õhuliinile ning Põllu tänava poolse krundi välispiiri vahetus läheduses paiknevale aktsiaseltsile Eesti Gaas kuuluvale gaasitorule  juurdepääs ja kaitsetsoon;

5.4 järgida Põllu tn 38 Looduskaitseseaduse §-s 45 ja Tallinna Linnavolikogu   25. augusti 2005 määrusega nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“ sätestatatud tingimusi kõrghaljastuse säilitamisel.

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 254, telefon 640 4535.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär