Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna omandis oleva Nafta tn 3A kinnistu jagamisel tekkivate kinnistute vahetamine Nafta tn 3 kinnistu jagamisel tekkivate kinnistutega
Tallinna Linnavolikogu 19.10.2006 otsus number 318
Redaktsiooni kehtivus: - 08.09.2016

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk o 08.09.2016 nr 150, vastuvõetud 08.09.2016

REDAKTSIOON:

Tvk 22.02.2007 nr 38

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

19. oktoober 2006 nr 318

 

 

 

 

Tallinna linna omandis oleva Nafta tn 3A kinnistu jagamisel tekkivate kinnistute vahetamine Nafta tn 3 kinnistu jagamisel tekkivate kinnistutega

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, võlaõigusseaduse § 254, § 255, Tallinna põhimääruse § 64 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud linnavara võõrandamise korra punktidest 10.1, 14, 16.3, 63.1, arvestades Tallinna Linnavalitsuse 24. septembri 2003 korraldust nr 2115-k “Nafta tn 3, 3a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine” ja Osaühing Artig KV 5. detsembri 2006 taotlust ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,
(Tvk 22.02.2007 nr 38)

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

     

1. Tulenevalt Nafta tn 3 kinnistu omaniku Osaühing Artig KV (äriregistrikood 10925785, asukoht Rüütli tn 4, Tallinn 10130) taotlusest:
(Tvk 22.02.2007 nr 38)

1.1 jagada pärast jagamist võimaldava detailplaneeringu kehtestamist Tallinna linna omandis olev Nafta tn 3A kinnistu (kinnistusregistriosa nr 1313701, katastritunnus 78401:114:0940, pindala 2 164 m2, maakasutuse sihtotstarve sotsiaalmaa), mille tulemusel tekib Nafta tn 7 kinnistu ligikaudse pindalaga 1 041 m2, maakasutuse sihtotstarbega elamumaa, mis on tähistatud otsuse lisaks 1 oleval skeemil tähemärkide E, F, G, H ja I vahelise maa-alana ja Nafta tn 3a kinnistu ligikaudse pindalaga 42 m2, maakasutuse sihtotstarbega elamumaa 95% ja ärimaa 5%, mis on tähistatud otsuse lisaks 1 oleval skeemil tähemärkide A, B, C ja D vahelise maa-alana;

1.2 vahetada punktis 1.1 nimetatud Nafta tn 3A kinnistu jagamisel tekkivad kinnistud Nafta tn 7 ja Nafta tn 3a Osaühing Artig KV omandis olev Nafta tn 3 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 10070501, katastritunnus 78401:114:1870, pindala 4 368  m2, maakasutuse sihtotstarve elamumaa) jagamisel tekkivate Nafta tn T1 kinnistuga ligikaudse pindalaga 1 179 m2, maakasutuse sihtotstarbega transpordimaa, mis on tähistatud otsuse lisaks 2 oleval skeemil tähemärkide L, T, U, V ja M vahelise maa-alana ja Filmi tn T1 kinnistuga ligikaudse pindalaga 196 m2, maakasutuse sihtotstarbega transpordimaa, mis on tähistatud otsuse lisaks 2 oleval skeemil tähemärkide V, U, Õ ja Ä vahelise maa-alana järgmistel tingimustel:
(Tvk o 22.02.2007 nr 38)

1.2.1 Osaühing Artig KV ehitab pärast detailplaneeringu kehtestamist ja enne kinnistute vahetamise asjaõiguslepingu sõlmimist välja teerajatise Nafta tn T1 kinnistule ja Nafta tn 1b kinnisasjale pärast selle munitsipaalomandisse saamist ning annab valmisehitatud teerajatise linnale üle selle väljaehitamise eest hüvitist nõudmata;
(Tvk o 22.02.2007 nr 38)

1.2.2 vahetatavate linna kinnistute Nafta tn 7 ja Nafta tn 3a ning Osaühing Artig KV kinnistute Filmi tn T1 ja Nafta tn T1 koos väljaehitatud teerajatisega väärtused loetakse võrdseks.
(Tvk o 22.02.2007 nr 38)

1.2.3 Nafta tn 3 kinnistut koormavad hüpoteegid ei jää koormama kinnistu jagamisel tekkivaid Nafta tn T1 kinnistut ja Filmi tn T1 kinnistut.
(Tvk o 22.02.2007 nr 38)

2. Tallinna Maa-ametil korraldada punktis 1 nimetatud kinnistute:

2.1 vahetamise võlaõigusliku lepingu sõlmimine pärast käesoleva otsuse jõustumist;

2.2 asjaõiguslepingu sõlmimine pärast detailplaneeringu kehtestamist ja punktis 1.2.1 nimetatud teerajatiste väljaehitamist.

3. Kinnistute vahetamisega seotud kulud (notaritasu, riigilõiv) tasub Osaühing Artig KV.
(Tvk o 22.02.2007 nr 38)

4. Tallinna Maa-ametil teha otsus teatavaks Osaühingule Artig KV.
(Tvk o 22.02.2007 nr 38)

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 19. oktoobri 2006
otsuse nr 318
LISA 1

 

Nafta tn 3A kinnistu jagamisel tekkivad vahetatavad kinnistud

 

 

 

 

 

Nafta tn 3A kinnistu jagamisel tekkivad vahetatavad kinnistud

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 19. oktoobri 2006
otsuse nr 318
LISA 2

 

Nafta tn 3A kinnistu jagamisel tekkivad vahetatavad kinnistud

 

 

 

 

 

Nafta tn 3A kinnistu jagamisel tekkivad vahetatavad kinnistud

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees