Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Jaanus Mutlile
Tallinna Linnavalitsus 18.10.2006 korraldus number 2106
Redaktsiooni kehtivus:18.10.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. oktoober 2006 nr 2106-k

 

 

Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Jaanus Mutlile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 22.12.2005 määruse Tallinna linna 2006.a. eelarve Lisaga 5 ning Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punktiga 2:

 

 

1.  Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava koostöölepingu projekt.

2. Volitada abilinnapea Jaanus Mutlit Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Ettevõtlusametil tasuda Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava koostöölepingu punktis 3 sätestatud summa 85 750 krooni Tallinna linna 2006. aasta eelarves Ettevõtlusametile kuludeks ettenähtud vahendite arvelt.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 

18. oktoobri 2006

 korralduse nr 2106-k

LISA

 

Koostööleping

 

 

 

Tallinn                                                                                                       “ oktoober 2006

 

 

Tallinna linn (edaspidi nimetatud Eksponent), mida esindab Tallinna Linnavalitsuse   oktoobri 2006 korralduse nr    alusel Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli, ühelt poolt

 

ja

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi nimetatud EAS) registrikood 90006006, asukoht Liivalaia tn 13/15, Tallinn 10118, mida esindab juhatuse esimees Viljar Jaamu, kes tegutseb põhikirja alusel oma volituste piires

 

 

(edaspidi Pooled), on sõlminud alljärgneva lepingu (edaspidi nimetatud Leping):

 

 

1.      Lepingu eesmärgiks on reguleerida Poolte vahelisi eksponentsuhteid ajavahemikul 23.oktoober 2006 kuni 25. oktoober 2006 Münchenis Saksamaa Liitvabariigis toimuval kinnisvaramessil ExpoReal (edaspidi nimetatud Mess) osalemisel Põhjamaade ühisstendil.

 

2.      Pooled nimetavad oma esindajateks, kes on kohustatud ja õigustatud järgima Lepingu täitmist, järgmised isikud:

Eksponent –           Ulli Karu, Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna turunduse peaspetsialist;

EAS –                    Reet Truuts, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse nõunik välisinvesteeringute ja väliskaubanduse alal.

 

3.      Eksponent kohustub tasuma EAS-ile Messil Põhjamaade stendil täiseksponendi (EAS-i ja Entre Marketing OY vahelisest lepingust tulenev täiseksponendi pakett „Turn-Key Package“) teenuste kasutamise eest (sh nõupidamiste ruum, internetiühendus, toitlustus) 85 750 (kaheksakümmend viis tuhat seitsesada viiskümmend) krooni (summas sisaldub käibemaks) 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul alates arve saamisest.

 

4.      EAS kohustub Eksponendiga jagama täiseksponendi paketist „Turn-Key Package“ tulenevaid teenuseid Messil Põhjamaade stendil.

 

5.      Eksponendil on õigus EAS-ilt tagasi nõuda ja EAS-il on kohustus tagasi maksta Lepingu punktis 3 nimetatud summa, kui seda ei ole kasutatud Lepingus toodud eesmärkide täitmiseks, 10 (kümne) tööpäeva jooksul alates Eksponendi poolt nõude esitamisest.

 

6.      Lepingus reguleerimata küsimuste lahendamisel juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest. Pooled ei vastuta oma lepinguliste kohustuste/eesmärkide kohase täitmise eest, kui selle takistuseks on vääramatu jõud sealhulgas transpordivahendite hilinemine või seisakud.

 

7.      Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

 

8.      Leping jõustub allakirjutamisest ja kehtib kuni Poolte poolt võetud kohustuste täitmiseni.

 

9.      Käesolev Leping on koostatud 2 (kahes) võrdväärset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb 1 (üks) eksemplar.

 

 

Poolte aadressid ja rekvisiidid:

 

Tallinna Linn                                                                 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Vabaduse Väljak 7                                                       Liivalaia 13/15

15199, Tallinn                                                  10118, Tallinn

 

 

 

 

abilinnapea                                                                   juhatuse esimees

Jaanus Mutli                                                                 Viljar Jaamu

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär