Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Maa hindamise seaduse muutmiseks
Tallinna Linnavolikogu 19.10.2006 otsus number 313
Redaktsiooni kehtivus:19.10.2006 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

19. oktoober 2006 nr 313

 

 

 

 

Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Maa hindamise seaduse muutmiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 65 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 40 alusel,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Esitada Vabariigi Valitsusele maa hindamise seaduse muutmise seaduse eelnõu koos seletuskirjaga vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil edastada linnavolikogu otsus Vabariigi Valitsusele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 19. oktoobri 2006
otsuse nr 313
LISA

 

MAA HINDAMISE SEADUSE MUUTMISE SEADUSE EELNÕU

 

 

 

Maa hindamise seaduse (RT I 1994, 13, 231; 94, 1609; 1995, 2/3, 4; 1996, 36, 738; 49, 953; 2000, 92, 598; 2001, 31, 172; 2002, 61, 375) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

“(11) Maamaksu subjektile tehakse maa maksustamishind ja maksustamishinna arvutuskäik teatavaks Maksu- ja Tolliameti poolt väljastatava maamaksuteatega.“.

 

 

 

 

Toomas Varek

Riigikogu esimees

Tallinn, 2006.a.

 

 

Seletuskiri MAA HINDAMISE SEADUSE MUUTMISE SEADUSE EELNÕU juurde

 

1. Seaduse eesmärk

Seaduse eesmärk on optimeerida maatüki maksustamishinna teavitamise kulusid ning lihtsustada teavitamise protsessi maamaksu subjekti jaoks.

2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs

Eelnõu kohaselt täiendatakse Maa hindamise seaduse paragrahvi 6 lõikega 11, millega liidetakse maa maksustamishind ja maksustamishinna arvutuskäik maamaksuteate andmekoosseisu. Antud muudatus võimaldab kohalikul omavalitsusel loobuda maatüki maksustamishinna teavitamiseks maamaksu subjektidele maatüki maksustamishinna aktide väljastamisest, mis on praegusel kujul maamaksu subjektidele raskesti arusaadav ning omavalitsusele kulukas.

3. Eelnõu terminoloogia

Eelnõu kasutab kehtivas õiguses kasutatavaid mõisteid.

4. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele

Eelnõu on kooskõlas vastavat valdkonda reguleerivate rahvusvaheliste lepingute ja Euroopa Liidu õiguse põhimõtetega.

5. Seaduse mõjud

Seaduse vastuvõtmine muudab maa maksustamishinna teavitamise protsessi maamaksu subjektile arusaadavamaks, vähendab üleliigset bürokraatiat ning aitab kaasa kohaliku omavalitsuse poolt protsessile kulutatavate ressursside optimeerimisele.

6. Seaduse rakendamiseks vajalikud kulutused

Seaduse rakendamine ei nõua täiendavaid kulutusi.

7. Seaduse jõustumine

Seadus jõustub üldises korras.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees