Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 30.11.2000 nr 49
 
Tlv k 28.06.2006 nr 1416
Aktile viitab
 
Tlv k 20.01.2010 nr 50
 
Tlv k 30.12.2009 nr 2173
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Endise maaüksus "Ruh", endise kinnistu nr 142 maa osaline kompensatsiooni määramine
Tallinna Linnavalitsus 18.10.2006 korraldus number 2071
Redaktsiooni kehtivus:18.10.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. oktoober 2006 nr 2071-k

 

Endise maaüksus “Ruh“, endise kinnistu
nr 142 maa osaline kompensatsiooni määramine

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 2 p 3, § 13, § 15 lg 1, Maa hindamise seaduse § 9 lg 1,          lg 3, lg 5, lg 6, lg 8, § 11 lg 1, § 12 lg 1, Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse § 14 lg 11, Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 13 lg 7 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993 määrusega nr 216 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise kord“ punktidega 33, 34, 37 ja 371 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 03. märtsi 1997 otsusest nr 8572, Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 korraldusest nr 1416-k ja õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise toimiku nr 10148 materjalidest:

 

1. Kinnitada juurdelisatud õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse määramise 05. 10. 2006 akt nr 2592.

2. Määrata Mustamäe linnaosas, endisel Harjumaal, Harku mõisast eraldatud maaüksus “Ruh“ endisel kinnistul nr 142 asuva 1500 m2 (üldpindala 2230 m2) suuruse õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuseks 75000 (seitsekümmend viis tuhat) krooni.

3. Määrata punktis 2 nimetatud õigusvastaselt võõrandatud maa eest kompensatsioon järgmisele isikule:

Avo Grün, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn.

4. Punktis 2 nimetatud summa maksab krediidiasutuse vahendusel välja Rahandusministeerium kolmes võrdses osas:

4.1 2007. aasta neljandas kvartalis 25000 krooni;

4.2 2008. aasta neljandas kvartalis 25000 krooni;

4.3 2009. aasta neljandas kvartalis 25000 krooni.

5. Õigustatud subjekt on kohustatud kuue kuu jooksul, arvates vara kompenseerimise otsuse vastuvõtmisest, esitama Tallinna Maa-ametile vormikohase avalduse kompensatsiooni väljamaksmiseks oma pangakontole. Kui õigustatud subjekt ei saa nimetatud tähtaja jooksul mõjuvatel põhjustel esitada avaldust kompensatsiooni väljamaksmiseks, peab ta sellest enne tähtaja möödumist teatama Tallinna Maa-ametile ja taotlema tähtaja pikendamist, näidates ära takistavad põhjused ja esitades tõendid nende olemasolu kohta. Kui esitatud põhjused loetakse mõjuvateks, pikendatakse kompensatsiooni vastuvõtmise tähtaega. Kui leitakse, et kompensatsiooni tähtajaks vastuvõtmata jätmise põhjused ei ole mõjuvad või on tõendamata, jäetakse tähtaja pikendamise taotlus rahuldamata teavitades sellest taotlejat.

Kui õigustatud subjekt kuue kuu jooksul, arvates kompensatsiooni määramise korralduse vastuvõtmisest või eelnimetatud pikendatud tähtajaks ei esita avaldust kompensatsiooni väljamaksmiseks oma pangakontole, tühistab Tallinna Linnavalitsus kompensatsiooni määramise korralduse ja lõpetab kompenseerimismenetluse.

6. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks punktis 3 nimetatud isikule.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse 18.oktoobri 2006

korraldusega nr 2071-k

 

AKT nr 2592

 

 

Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse määramise akt

 

 

 

1. Käesolev akt on koostatud Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993 määrusega nr 216 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise korra p 24 ja Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määrusega nr 49 kinnitatud Tallinna Maa-ameti põhimääruse
p 2.1.12.2 alusel.

2. Kompenseeritava maatüki asukoht

Harju maakond

Tallinn

Maaüksus “Ruh“, endine kinnistu         nr 142

19

(maakond)

(linn)

(endine aadress)

(1993a hinnatsooni nr)

3. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni
03. märtsi 1997 otsusega nr 8572 on määratud maa võõrandamisaegne üldpindala 2230 m2 ja tunnistatud õigustatud subjektiks järgmine isik:

 

 

Õigustatud subjekt

Nõudeõiguse osa suurus

 

3.1

Avo Grün

ees- ja perekonnanimi

1

mõttelises osas

2230 m2
pindala

 

 

 

 

4. Õigusvastaselt võõrandatud maast ei kuulu tagastamisele Maareformi seaduse § 6 lg 2 p 3 alusel 1500 m2.

5. Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse arvutus:

 

Hinnatsooni nr

Maa

maksustamishind (kr/m2)

maa pindala (m2)   koefitsient      Maa maksumus (kr)

 

 

 

19

50

1500

1

75000

 

 

 

 

 

6. Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumus kokku 75000 (seitsekümmend viis tuhat) krooni.