Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kloostrimetsa tee 58 ja Kloostrimetsa tee 58d maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 18.10.2006 korraldus number 2065
Redaktsiooni kehtivus: - 10.11.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 10.11.2010 nr 1705

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. oktoober 2006 nr 2065-k

 

 

Kloostrimetsa tee 58 ja Kloostrimetsa tee 58d maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 192, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel ja kooskõlas Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, Vabariigi Valitsuse          5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord” punktidega 56, 57 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 30. oktoobri 1995 otsusest nr 6348, millega on Tallinnas, Kloostrimetsa tee 58, endisel Harjumaal, Iru vallas, Väo mõisast eraldatud maakoht “Moisaare nr 80”, endisel kinnistul nr 13539 asunud krundi suurusega 3,9940 ha suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks Helmi Merisaar, Tallinna notar Heli Mõttus´e pool 07. veebruaril 2001 tõendatud seadusjärgsest pärimisõiguse tunnistusest notariaalregistri nr 1110, millega Helmi Merisaar´e nõudeõiguse pärisid Vaido Merisaar ja Aavo Merisaar võrdsetes mõttelistes osades, Tallinna notar Heli Mõttus´e poolt 03. veebruaril 2003 tõendatud seadusjärgsest pärimisõiguse tunnistusest notari ametitoimingute registri nr 1723, millega Vaido Merisaar´e nõudeõiguse pärisid Ain Merisaar ja Allan Merisaar võrdsetes mõttelistes osades, Tallinna notar Merle Saar-Johanson´i asendaja Eva Kruusmaa poolt 08. augustil 2003 tõestatud pärimisõiguse tunnistusest notari ametitoimingute raamatu registri number 5567, millega Aavo Merisaar´e nõudeõiguse pärisid Eero Merisaar ja Eigo Merisaar võrdsetes mõttelistes osades  ja maa tagastamise toimiku number 9528 materjalidest:

 

 

     

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Pirita linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Kloostrimetsa tee 58;

1.2 pindala: 2879 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 13539 pindalaga 39940 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Eigo Merisaar, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/2 mõttelises osas;

2.2 Eero Merisaar, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/2 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal paiknevad ehitised (elamu-majandushoone ehitisregistri koodiga 101007393, kaev pumbaseadega ehitisregistri koodiga 220402108) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 07.09.2006.

4. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Pirita linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

4.1 asukoht: Kloostrimetsa tee 58d;

4.2 pindala: 2719 m2;

4.3 sihtotstarve: sihtotstarbeta maa (S).

5. Tagastada punktis 4 nimetatud maa (endine kinnistu nr 13539 pindalaga 39940 m2) järgmistele isikutele:

5.1 Eigo Merisaar, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/4 mõttelises osas;

5.2 Eero Merisaar, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/4 mõttelises osas;

5.3 Ain Merisaar, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Harju maakond – 1/4 mõttelises osas;

5.4 Allan Merisaar, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Harju maakond – 1/4 mõttelises osas.

6. Tagastataval maal ehitised puuduvad, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 07.09.2006.

7. Tagamaks juurdepääsu Kloostrimetsa tee 58 maaüksusele avalikult kasutatavalt teelt, on Kloostrimetsa tee 58 ja Kloostrimetsa tee 58d kinnisasjade omanikel võimalik sõlmida Asjaõigusseaduse §-s 156 nimetatud kokkulepe või seada servituut Asjaõigusseaduse § 172 kohaselt.

8. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

8.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

8.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses;

8.3 tagada Kloostrimetsa tee 58 krunti läbivatele Eesti Energia Aktsiaseltsile kuuluvale kõrgepinge elektriliinile ja Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale kaablikanalisatsioonile juurdepääs ja kaitsetsoon;

8.4 järgida Kloostrimetsa tee 58d krundil Looduskaitseseaduse §-s 45 ja Tallinna Linnavolikogu   25. augusti 2005 määrusega nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord” sätestatatud tingimusi kõrghaljastuse säilitamisel;

8.5 tagada Kloostrimetsa tee 58d krunti läbivatele Eesti Energia Aktsiaseltsile kuuluvatele kõrgepinge ja madalpinge elektriliinidele ja Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvatele kaablikanalisatsioonile ja maakaablile juurdepääs ja kaitsetsoon.

9. Endise kinnistu nr 13539 maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala, suurusega 34342 m2, osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

10. Tallinna Maa-ametil:

10.1 teha korraldus teatavaks Eigo Merisaar´ele, Eero Merisaar´ele, Ain Merisaar´ele ja Allan Merisaar´ele;

10.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

11. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär