Arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamise aluste kinnitamine ja ajutise komisjoni moodustamine linnaruumi ülesseatud arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamiseks

Tallinna Linnavalitsus 11.10.2006 korraldus number 2061
Kehtetuks tunnistamine 12.11.2008
Redaktsiooni kehtivus 11.10.2006 - 12.11.2008

KEHTETU:

Tlv k 12.11.2008 nr 1897

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. oktoober 2006  nr 2061-k

 

 

Arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamise aluste kinnitamine ja ajutise komisjoni moodustamine linnaruumi ülesseatud arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamiseks

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 21.detsembri 2005   istungi päevakorrapunkti 66 punkti 3 alapunktist 3.2:

 

1. Kinnitada arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamise alused vastavalt lisale.

2. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon linnaruumi ülesseatud arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamiseks.

3. Kinnitada punktis 2 nimetatud komisjoni koosseis alljärgnevalt:

Esimees:           Tarmo Sulg                   Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna juhataja;

Liikmed:           Boris Dubovik              Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti muinsuskaitse osakonna
                                                            juhataja;

                        Endrik Mänd                Tallinna Linnaplaneerimise Ameti üldplaneeringute         
                                                            teenistuse direktor;

                        Malle Pahapill               Tallinna Kesklinna Valitsuse linnakeskkonna osakonna
                                                            juhataja;

                        Reet Saar                     Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna peaspetsialist;

                        Tiit Tammvee                Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna peaspetsialist.

4. Komisjonil on õigus oma töösse kaasata täiendavalt eksperte ja teiste asutuste esindajaid.

5. Ajutise komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Kommunaalamet.

6. Komisjonil viia novembriks 2006 läbi arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamise konkurss “Põhjala valguspärl“ ning esitada konkursi tulemuste kokkuvõte linnavalitsusele hiljemalt 31. detsembriks 2006.

7. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 3 nimetatud isikutele.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Tiina Kitsing

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2006

korralduse nr 2061-k      

LISA

 

Arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamise alused

 

 

 

 

Arhitektuuri- ja kujundusvalgustust hinnatakse järgmiste kriteeriumite alustel:

 

1. Esteetiline disain ja projekti kontekst.

 

1.1 Valgustuse funktsionaalne täiuslikkus ja sobivus keskkonnaga.

1.2 Valgustuse rolliga arvestamine antud piirkonnas, terve linna, selle identiteedi, majanduse, sotsiaalse kliima ja elanikkonna seisukohalt.

1.3 Projekti raames valgustusele seatud eesmärkide saavutamine.

1.4 Objekti arhitektuurilise vormi esiletõstmine valgustuse abil.

1.5 Objektil valguse ja varju vahel meeldiva koosluse loomine valgustusdisaini abil.

1.6 Objektile ainuomase identiteedi loomine valgustuse abil.

1.7 Valgustusele sobiliku värvi / vormi / tekstuuri kooskõla saavutamine.

1.8 Valgustusprojektis sisalduvate  komplekssete  valgustusprobleemide lahenduste edukus. 

1.9  Valgustusprojekti unikaalsus ja uudsete lahenduste leidmine.

 

2. Tehniline disain.

 

2.1 Projektis inkorporeeritud energiasäästliku mõtteviisi edukus.

2.2 Valgustuse projekteerimisel valgustuse ekspluatatsiooniga seonduva, nt. valgusti eluiga, ligipääsu hooldustöödeks, jms. arvestamine.

2.3 Projektis sisalduvate komplekssete tehniliste probleemide olemasolu ja nendele lahenduste leidmine.

2.4 Valgustusprojektis uute  tehnoloogiate kasutamise olemasolu.

2.5 Erinevate valguslahenduste ja tehnikate kasutuse efektiivsus.

 

3. Projekti maksumus.

 

3.1 Projekti realiseerimise maksumus.

3.2 Täiendavate kulutuste vajadus.

3.3 Projekti kulude tõhusus. 

3.4 Kulutuste  vastavus saavutatud lõpptulemusega.

 

 

 

Tiina Kitsing

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes