Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ojaääre maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 11.10.2006 korraldus number 2031
Redaktsiooni kehtivus:11.10.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. oktoober 2006 nr 2031-k

 

 

Ojaääre maa osaline tagastamine

 

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 191 alusel ja kooskõlas Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34, Tallinna Linnavalitsuse 16. mai 1997 korraldusega nr 1447-k, 29. augusti 1997 korraldusega nr 3078-k, 11. septembri 1997 korraldusega nr 3323-k, 2. veebruari 2000 korraldusega nr 476-k, 1. märtsi 2000 korraldusega nr 943-k,  5. märtsi 2003 korraldusega            nr 539-k, 30. märtsi 2005 korraldusega nr 546-k ja 20. aprilli 2005 korraldusega nr 686-k ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 15. märtsi 1993 otsusest nr 350, millega on Tallinnas, Põõsa tee 1B, Mähe tee 17, endisel kinnistul nr 3639 asunud hoonete ja krundi suurusega 32,06 ha suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks Mai Lender Jänes 1/6 mõttelises osas, Ann Stillström 1/6 mõttelises osas, Jaan Lender 1/6 mõttelises osas ja Peep Kask 1/2 mõttelises osas, maa tagastamise või asendamise nõudeõiguse loovutamise avaldusest 15. veebruarist 1996, millega Ann Stillström loovutas nõudeõiguse Jaan Lender´ile, Tallinna notar Aivar Mesikäpp´i poolt  28. detsembril 2001 tõestatud võlaõigusliku tagastatava maa ostu-müügi lepingu lõpetamise lepingust ning nõudeõiguse loovutamise lepingust notariaalregistri nr 8522, millega Mai Lender Jänes, Peep Kask ja Jaan Lender loovutasid nõudeõiguse Aktsiaseltsile TTP ja maa tagastamise toimiku number 3102 materjalidest:

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Pirita linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Ojaääre;

1.2 pindala: 311 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 3639 pindalaga 320600 m2) järgmisele isikule:

Aktsiaselts TTP, äriregistri kood 10093511, asukoht Mähe tee 1, Tallinn.

3. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

4. Endise kinnistu nr 3639 maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala, suurusega 55954 m2, osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

5. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

5.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

5.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses.

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele  10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 254, telefon 640 4535.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes