Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Männiku tee 60 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 11.10.2006 korraldus number 2030
Redaktsiooni kehtivus:11.10.2006 - 08.10.2008

KEHTETU:

Tlv k 08.10.2008 nr 1639

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. oktoober 2006 nr 2030-k

 

 

Männiku tee 60 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega
nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 29. aprilli 1996 otsusest nr 7393, millega on Tallinnas, Männiku tee 60, endisel kinnistul nr 2866 asunud krundi suurusega 1537 m2 suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks Eevi Lobjakas, maa tagastamise või asendamise nõudeõiguse loovutamise avaldusest 19. novembrist 1995, millega Eevi Lobjakas loovutas nõudeõiguse Ülle Lobjakas´ele, Tallinna notar Kadi Derneiko poolt 29. oktoobril 1998 tõestatud ostu-müügi- ja maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust notariaalregistri nr 9503, millega Ülle Lobjakas loovutas nõudeõiguse Jüri Hermann´ile  ja maa tagastamise toimiku number 1031 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Männiku tee 60;

1.2 pindala: 1685 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 2866 pindalaga 1537 m2)  järgmisele isikule:

Jüri Hermann, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Harju maakond.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised (elamu ehitisregistri koodiga 101014801, kuur ehitisregistri koodiga 101014802, kuur ehitisregistri koodiga 101014803, saun-kasvuhoone ehitisregistri koodiga 101014805, käimla ehitisregistri koodiga 220403272) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 12.09.2006.

4. Lugeda endise kinnistu nr 2866 maa tagastatuks.

5. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

5.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

5.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses;

5.3 tagada krundil asuvale Eesti Energia Aktsiaseltsile kuuluvale õhuliinile juurdepääs ja kaitsetsoon.

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 254, telefon 640 4535.

7. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 28. aprilli 1999 korraldus nr 2994-k.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes