Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Turu linna vahel sõlmitava koostöömemorandumi projekti heakskiitmine ning volituse andmine Jüri Ratasele
Tallinna Linnavalitsus 04.10.2006 korraldus number 2023
Redaktsiooni kehtivus:04.10.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

4. oktoober 2006 nr 2023-k

 

 

Tallinna linna ja Turu linna vahel sõlmitava koostöömemorandumi projekti heakskiitmine ning volituse andmine Jüri Ratasele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 alusel ning tulenevalt vajadusest tugevdada Tallinna linna koostööd Euroopa Kultuuripealinnaks 2011 kandideeriva Turu linnaga:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Turu linna vahel sõlmitav koostöömemorandumi projekt.

2. Volitada linnapea Jüri Ratast Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud koostöömemorandumile.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 4. oktooberi  2006

korralduse nr 2023-k      

LISA

 

KOOSTÖÖMEMORANDUM

 

Tallinna linn (Eesti Vabariik) ja Turu linn (Soome Vabariik), edaspidi Pooled,

 

- lähtudes mõlema linna soovist saada 2011. a. Euroopa Kultuuripealinnaks ja 2011. aastal edukalt kultuuripealinna programmi ellu viia;

- omades ühist eesmärki tõsta meie regiooni, riikide ja linnade tuntust ning tutvustada üheskoos meie hõimurahvaste kultuuri eripära;

- tuginedes vastastikusele huvile arendada kultuurikoostööd kahe naaberriigi, Eesti ja Soome vahel;

- teenides ühist eesmärki teadvustada Läänemere piirkonna küsimusi Euroopas ja maailmas;

- soovides väärtustada Euroopa Liidu algatusi kultuuri vallas

 

seavad eesmärgiks arendada tihedat koostööd linnade vahel.

 

Pooled lepivad kokku alljärgnevas.

 

1. Edendada ja arendada koostööd kultuuri, hariduse ja spordi valdkonnas, algatada kultuurivahetust ja ühistegevust üksikisikute, institutsioonide, organisatsioonide ja mittetulundusühingute vahel kõigis kultuurivaldkondades.

 

2. Vahetada informatsiooni 2011. aasta Euroopa Kultuuripealinna ettevalmistusprotsessi kohta  ning koordineerida tegevuskavu ja  Euroopa Kultuuripealinna aasta programmi.

 

3. Töötada välja ja viia ellu ühistel huvidel rajanevaid koostööprojekte, milleks taotleda täiendavaid rahalisi vahendeid EL programmidest ja meetmetest.

 

4. Korraldada ühiseid Euroopa kultuuripealinna aasta tutvustamise üritusi välismaal.

 

5. Vahetada informatsiooni mõlemas linnas toimuvate kohalike, riiklike ja rahvusvaheliste kultuuriürituste kohta, võimalusel kaasata neisse partnerlinnade külalisesinejaid.

 

6. Edendada ja arendada kultuuri-  ja turismiteenuseid mõlemas linnas ning reklaamida neid ühiselt välismaal.

 

Koostöömemorandumit võib poolte kokkuleppel täiendada konkreetsete tegevusplaanidega, muuta või parandada, arvestades muutuvat olukorda. 

 

Memorandum on allkirjastatud Turus 10. oktoobril 2006. a. eesti, soome ja inglise keeles, igas keeles kahes eksemplaris, millest kõik omavad võrdset juriidilist jõudu.

 

Tallinna linna nimel                                                        Turu linna nimel

 

________________                                                    _____________________

Jüri Ratas                                                                     Mikko Pukkinen

Linnapea                                                                      Linnapea

 

 

Tiina Kitsing

Linnakantselei juriidilise osakonna

juhataja linnasekretäri ülesannetes