Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Jaanus Mutlile
Tallinna Linnavalitsus 04.10.2006 korraldus number 2022
Redaktsiooni kehtivus:04.10.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

4. oktoober 2006 nr 2022-k

 

 

Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Jaanus Mutlile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punktiga 2:

 

 

1.  Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava koostöölepingu projekt.

2. Volitada abilinnapea Jaanus Mutlit Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnasekretäri juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 4. oktoobri 2006

korralduse nr 2022-k      

LISA

 

Koostööleping

 

 

 

Tallinnas, “  “.oktoobril 2006

Tallinna linn (edaspidi “Eksponent“), mida esindab Tallinna Linnavalitsuse   oktoobri 2006 korralduse nr    alusel Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli

ja

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi “EAS“), registrikood 90006006, asukoht Liivalaia tn 13/15, Tallinn 10118, mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige Ülari Alamets,

edaspidi eraldi nimetatud ka Pool või koos Pooled,

võttes arvesse asjaolu, et Eksponent soovib osaleda messidel:

  • „TOPRESA 2006“, mis toimub Prantsusmaal Deauville´s;
  • „WTM 2006“, mis toimub Suurbritannias Londonis;
  • „EIBTM 2006“, mis toimub Hispaanias Barcelonas;

 (edaspidi “Mess“),

ning vahendid Messidel osalemiseks on ette nähtud Tallinna Ettevõtlusametile Tallinna linna 2006. aasta eelarves,

sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi “Leping“) alljärgnevatel tingimustel:

Pooled lepivad kokku, et Tallinna linna nimel teostab kõiki Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi Tallinna Ettevõtlusamet.

 

1.      LEPINGU DOKUMENDID

1.1   Käesoleva Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust ja Lepingu lisadest, milles lepitakse kokku Lepingu sõlmimise ajal ja pärast Lepingu sõlmimist ning mis on Lepingu lahutamatuteks osadeks.

1.2   Lepingu sõlmimisel on Lepingule lisatud järgmised Lisad:

1.2.1      Lisa  – Turismimesside kodukorra põhimõtted.

 

2.      MÕISTED, LEPINGU EESMÄRK JA OBJEKT

2.1   Lepingus on suure algustähega kirjutatud sõnu ja mõisteid kasutatud alljärgnevas tähenduses, välja arvatud juhtudel, kui  kontekstist tuleneb teisiti:

2.1.1     Mess – kolmanda(te) isiku(te) poolt väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi korraldatud välisnäitus, kus EAS osaleb Messi korraldajaga sõlmitud lepingu alusel;

2.1.2       Eesti ühispind – EAS-i poolt korraldajatelt tellitud ja kujundatud Messi pind;

2.1.3 Eksponent – ettevõtja või organisatsioon, kes soovib osaleda Messil Eesti ühispinnal Messi kogu aja jooksul (Täiseksponent) või poole toimumisaja jooksul (Osaeksponent);

2.1.4      Erieksponent – Täiseksponent, kes soovib osaleda Messil selgelt piiritletud ja võimaluse korral tema erisoove arvestades kujundatud Eesti ühispinna osal (Eripinnal);

2.1.5      Kaaseksponent – ettevõtja või organisatsioon, kes kasutab Eksponendi töökohta/-letti Eksponendiga sõlmitud lepingu alusel. Kaaseksponente käsitletakse Eksponendi osana ja nendele ei laiene eraldi Eksponendi õigused;

2.1.6      Messil osalemine – Eksponendi osalemine Messil Eesti ühispinnal Lepingu alusel;

2.1.7      Töökoht/-lett – Eksponendile tööks ettenähtud kindlaksmääratud Eesti ühispinna füüsiline osa;

2.1.8      Akrediteering – Messi korraldaja poolt kindlaksmääratud dokument või dokumentide kogum, mis annab Eksponendi esindaja(te)le õiguse viibida Messi territooriumil ja töötada seal Messi korraldaja poolt kehtestatud tingimustel;

2.1.9      Messipääse – Messi korraldaja poolt kindlaksmääratud dokument, mis annab Eksponendi esindaja(te)le õiguse viibida Messi territooriumil Messi korraldaja poolt kehtestatud tingimustel ja kellaaegadel;

2.1.10 Reklaammaterjalid – Eksponendi poolt EAS-i vahendusel Messile saadetavad trükised;

2.1.11 Lisateenused – Messi korraldaja poolt lisatasu eest pakutavad ja EAS-i poolt   vahendatavad teenused (sh reklaami-, side- ja muud teenused) ning Eksponendile EAS-i poolt kehtestatud tasuta piirmäära ületavad Akrediteeringud ja Messipääsmed.

2.2   Lepingu eesmärk on kindlaks määrata Poolte vastastikused õigused ja kohustused seoses Messil osalemisega.

2.3   EAS kohustub võimaldama Lepingus sätestatud tingimustel Eksponendil osaleda Messil, Eksponent on kohustatud tasuma Messil osalemise eest ja esitlema Messil oma tooteid/teenuseid.

 

3.      ARVELDUSTE KORD

3.1 Eksponent osaleb messidel:

3.1.1      „TOPRESA 2006“ Täiseksponendina ning tasub EAS-ile Messil osalemise eest summas 18 000 (kaheksateist tuhat) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.1.2      „WTM 2006“ Osaeksponendina ning tasub EAS-ile Messil osalemise eest summas 21 879 (kakskümmend üks tuhat kaheksasada seitsekümmend üheksa) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.1.3      „EIBTM 2006“ Täiseksponendina ning tasub EAS-ile Messil osalemise eest summas 45 000 (nelikümmend viis tuhat) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele.

3.2 Eelnimetatud tasud sisaldavad ühe Eksponendi esindaja(te) Akrediteeringut, ehitatud Töökoha/-leti ning läbirääkimiste- ja tagaruumi kasutamise võimalust Messi toimumisaja jooksul vastavalt Lepingu Lisale, samuti muid Messi korraldaja poolt Eksponendile ettenähtud toodete/teenuste kasutamist.

3.3 Eksponent tasub EAS-ile Lepingu punktis 3.2 nimetamata tellitud Lisateenuste eest vastavalt EAS-i poolt esitatud arvele.

 

4.      POOLTE KOHUSTUSED

 

4.1 EAS kohustub:

4.1.1 andma Eksponendile õigeaegselt informatsiooni Messi toimumiskoha ja -aja, Eesti ühispinna asukoha, kujunduse ning Messi korraldaja poolt pakutavate Lisateenuste kohta;

4.1.2 korraldama hiljemalt 3 (kolm) nädalat enne Messi algust Eksponentide koosoleku, Töökohtade/-lettide loosimise ja edastama infot selle kohta Eksponendile;

4.1.3 tutvustama Eksponentide koosolekul Messi kodukorda ja Eesti ühispinna kujundust;

4.1.4 võimaldama Eksponendil kasutada Eesti ühispinnal asuvat Töökohta/-letti ning läbirääkimiste- ja tagaruumi Messi toimumisaja jooksul vastavalt Lepingu Lisale;

4.1.5 võimaldama Eksponendil tasuta lähetada Messile Reklaammaterjale. EAS garanteerib Reklaammaterjalide oma kulul tollimise, transpordi Messi toimumiskohta ja eksponeerimise reklaamalusel Messi toimumisaja vältel. Reklaammaterjalide maksimaalne kogus on 8 (kaheksa) A4 formaadis kasti.

 

4.2 Eksponent kohustub:

4.2.1 tasuma EAS-ile Poolte poolt kokkulepitud kuupäevaks Messil osalemise ja tellitud Lisateenuste eest;

4.2.2 esitama EAS-ile Poolte poolt kokkulepitud kuupäevaks akrediteeringute tellimiseks vajaliku informatsiooni Eksponendi esindaja(te) kohta;

4.2.3 esitama EAS-ile Poolte poolt kokkulepitud kuupäevaks Eesti ühispinna kujundamiseks vajaliku informatsiooni Eksponendi kohta;

4.2.4 esitama EAS-ile Poolte poolt kokkulepitud kuupäevaks andmed ametliku messikataloogi jaoks vastavalt nõutud vormile;

4.2.5 esitama EAS-ile Poolte poolt kokkulepitud kuupäevaks Messile saadetavate Reklaammaterjalide nimekirja ja koguse;

4.2.6 toimetama Messile saadetavad Reklaammaterjalid EAS-i poolt määratud kohta oma kulul Poolte poolt kokkulepitud kuupäevaks;

4.2.7 järgima Messil osalemise tingimusi, mis on kehtestatud Messi korraldaja ja EAS-i poolt;

4.2.8 kasutama Eesti ühispinda, selle juurde kuuluvaid Reklaammaterjale ja teenindust sihipäraselt ja heaperemehelikult vastavalt Lepingu Lisale kogu Messi toimumisaja jooksul;

4.2.9 täitma ja edastama Messi kohta koostatud tagasisideankeedi EAS-ile 14 (neljateistkümne) päeva jooksul arvates Messi lõppemisest;

4.2.10 teavitama Kaaseksponente Lepingu Lisaks olevast dokumendist “Turismimesside kodukorra põhimõtted“ ja tagama sellest kinnipidamise Kaaseksponentide poolt.

5.      POOLTE ÕIGUSED

5.1 EAS-il on õigus:

5.1.1      rakendada leppetrahve, kui Eksponent rikub Lepingus ja/või Lepingu Lisas sätestatud tingimusi, alljärgnevatel tingimustel ja määrades:

5.1.1.1 juhul, kui Eksponent lahkub enne Messi lõppu oma Töökohalt/-letist, v.a lahkumine mõjuval põhjusel kooskõlas Lepingu Lisa 1 punktides 3 ja 13 sätestatud tingimustega, on EAS-il õigus rakendada leppetrahvi summas 3 600 (kolm tuhat kuussada) Eesti krooni iga Messi lõppemisest puudujääva tunni eest;

5.1.1.2 juhul, kui Eksponent võimaldab kasutada Eesti ühispinda kolmandatel isikutel (mitteeksponentidel), välja arvatud Kaaseksponentidel, kuni 1 (ühe) tunni ulatuses Messi toimumisajast, on EAS-il õigus rakendada leppetrahvi summas 4 700 (neli tuhat seitsesada) Eesti krooni;

5.1.1.3 juhul, kui Eksponent võimaldab kasutada Eesti ühispinda kolmandatel isikutel (mitteeksponentidel), välja arvatud Kaaseksponentidel, üle 1 (ühe) tunni Messi toimumisajast, on EAS-il õigus rakendada leppetrahvi summas 15 700 (viisteist tuhat seitsesada) Eesti krooni;

5.1.1.4 juhul, kui Eksponent rikub Lepingu Lisa punkte 6 ja 15 on EAS-il õigus rakendada leppetrahvi summas 4 700 (neli tuhat seitsesada) Eesti krooni;

5.1.1.5 juhul, kui Eksponent rikub Messi korraldaja poolt sätestatud Messil osalemise tingimusi, kohustub Eksponent tasuma leppetrahvi Messi korraldaja poolt sätestatud tingimustel ja suuruses.

5.1.2      igal ajal Leping üles öelda või Lepingust taganeda, kui Eksponent ei täida nõuetekohaselt oma lepingulisi kohustusi, teatades sellest Eksponendile kirjalikult ette vähemalt 7 (seitse) kalendripäeva.

5.2   Eksponendil on õigus:

5.2.1      Leping igal ajal üles öelda või Lepingust taganeda, teatades sellest EAS-ile kirjalikult ette vähemalt 7 (seitse) kalendripäeva;

5.2.2      EAS-i eelneval nõusolekul kaasata oma Töökohta/-letti Kaaseksponente, jäädes ise EAS-i ees vastutavaks lepinguliste kohustuste täitmisel.

 

6.      ERITINGIMUSED

6.1   Eksponendi poolt tasutud Messil osalemise tasu ja tasu Eksponendi poolt tellitud Lisateenuste eest tagastamisele ei kuulu ning jääb EAS-ile tehtud kulude katteks.

6.2   Juhul, kui Eksponent taganeb Lepingust enne Messi algust, on Eksponent kohustatud hüvitama EAS-ile Eksponendi Messil osalemise ettevalmistamisega tekitatud kulud.

7.      VÄÄRAMATU JÕUD

7.1.   Lepingu täitmise lõpetamine või mittekohane täitmine loetakse põhjendatuks, kui see on tingitud vääramatu jõuna kvalifitseeritavatest asjaoludest so asjaolu, mida Pooled ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata, et nad Lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaksid või seda väldiksid või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaksid, kusjuures Pooled on kohustatud rakendama kohaseid meetmeid, et ära hoida teisele Poolele kahju tekitamine ja tagada võimaluste piires oma Lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmine.

8.      LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE, LÕPPEMINE

8.1   Leping jõustub selle sõlmimisest ja kehtib kuni Poolte lepinguliste kohustuste nõuetekohase täitmiseni või lõppemiseni muul alusel.

8.2   Lepingut võib muuta ja/või täiendada Poolte kirjaliku kokkuleppega, mis on Lepingu lahutamatuks osaks.

 

9.      TEATED JA INFORMATSIOON

9.1   Kõik Lepingu täitmisega või Lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated ja informatsioon (edaspidi “Teated“) loetakse kooskõlas Lepinguga esitatuks, kui need Teated on Pooltele edastatud tähitud postiga, antud üle allkirja vastu, edastatud faksi või e-posti teel alljärgnevatel aadressidel alljärgnevatele isikutele:

9.2   Kontaktisikud:

            EAS                                                                          Eksponent

            Andrus Nõmm                                                            Evelin Tsirk

            Liivalaia tn 13/15                                                        Vabaduse väljak 7

            10118 Tallinn                                                              15199 Tallinn

            tel 6279 784                                                               tel 640 4411

            faks 6279 427                                                            faks 640 4208

     e-post: andrus.nomm@eas.ee                             e-post: evelin.tsirk@tallinnlv.ee

 

10.         LÕPPSÄTTED

10.1 Lepingu sõlmimisel, täitmisel ja tõlgendamisel juhindutakse Eesti Vabariigis  kehtivatest õigusaktidest.

10.2 Lepingu täitmisest või tõlgendamisest tulenevad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada Poolte kokkuleppel, lahendatakse Harju Maakohtus.

10.3 Leping on koostatud eesti keeles kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki Pool saab ühe.

11.      POOLTE ALLKIRJAD

 

EAS                                                                                         Eksponent

 

  

___________________                                                          ___________________

Ülari Alamets                                                                            Jaanus Mutli

Juhatuse liige                                                                             Tallinna abilinnapea 

 

 

Koostöölepingu  Lisa

TURISMIMESSIDE KODUKORRA PÕHIMÕTTED

 

Käesoleva Turismimesside kodukorra (Edasipidi Kodukord) põhimõtted kehtivad iga Messi toimumisaja jooksul ning on lahutamatuks lisaks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (edaspidi EAS) ja Messi Eksponendi vahel sõlmitud Lepingule. Lisaks kodukorrale juhinduvad EAS ja Eksponent omavahelistes suhetes Eesti Vabariigi õigusaktidest, pooltevahelisest Lepingust ja heast tavast. Kodukorra ja Poolte vahel sõlmitud Lepingu vasturääkivuse korral kohaldatakse Lepingus sätestatut.

 

1.      Messi Eksponentideks on täiseksponendid ja osaeksponendid.

1.1   Täiseksponendid kasutavad oma Töökohta/-letti kogu Messi toimumisaja jooksul;

1.2   Osaeksponendid kasutavad oma Töökohta/-letti poole Messi toimumisaja jooksul iga päev vastavalt graafikule.

2.     Töökohtade/-lettide jaotus (väljaarvatud Eripinnad) toimub loosi teel Eksponentide koosolekul. Osaeksponendid lepivad omavahel kokku töögraafiku suhtes. Kokkuleppe mittesaavutamisel määrab graafiku EAS Turismiarenduskeskuse vastava messi töökorralduse eest vastutav arenduskonsultant Eksponentide koosolekul. Töögraafik fikseeritakse kirjalikult. Osaeksponentidel on õigus Messi käigus vastastikusel kokkuleppel töögraafikut muuta. Muudatustest teavitatakse EAS Turismiarenduskeskuse arenduskonsultanti. Täiseksponendid valivad Töökohad loosimisel esimesena, seejärel viiakse loosimine läbi Osaeksponentidele. Eksponendi mitteilmumisel koosolekule määrab Töökohtade/-lettide jaotuse EAS Turismiarenduskeskuse arenduskonsultant.

3.     Eksponendid on kohustatud alustama tööd Töökohal täpselt Messi avamise hetkest või töögraafikuga kindlaks määratud kellaajast. Eksponendid ei tohi mõjuva põhjuseta lahkuda Töökohalt enne Messi sulgemisaega või töögraafikuga kindlaks määratud kellaaega. Mõjuval põhjusel lahkumisest tuleb teavitada messi töökorralduse eest vastutavat EAS Turismiarenduskeskuse arenduskonsultanti.

4.      Ettevalmistused messimaterjalide esitlemiseks, materjalide sorteerimine, voltimine, pakkimine tuleb läbi viia väljaspool Messi lahtioleku aegu. Jooksev materjalide ettevalmistus ekspositsiooni täiendamiseks tuleb läbi viia Eesti ühispinna tagaruumis kaaseksponentide tegevust takistamata.

5.     Kohtumised, kus soovitakse kasutada Eesti ühispinnal ühiskasutuseks ettevalmistatud laudu, lette, toole, pinke jms, peavad olema eelnevalt kirjalikult registreeritud vastaval registreerimislehel, mis asub Eesti ühispinna tagaruumis.  Eesti ühispinna kasutusõigus tagatakse soovide registreerimise järjekorras.

6.     Töökoha/-leti kohta enam kui kahe (2) esindajaga Eksponendid peavad korraldama töö vahetustega selliselt, et korraga ei viibiks Eksponendi esindajatena Eesti ühispinnal k.a tema Töökoht/-lett üle 2 (kahe) inimese.

7.     Eksponendid võivad kasutada Eesti ühispinna tagaruumis EAS-i poolt kindlaks määratud osa riiulist. Tagaruumis on lubatud hoida vaid Messi töövahendeid Eksponendile ettenähtud kohas. EAS-il on õigus kogu Eksponendile kuuluva ja väljaspool riiuleid või muud Eksponendile ettenähtud kohta oleva materjali koheseks kõrvaldamiseks.

8.      Erieksponendid peavad korraldama oma töö selliselt, et korraga ei viibiks Tööleti taga üle 2 (kahe) Eksponendi esindaja, Eksponendi esindajate arv Eripinnal peab vastama Eripinna suurusele.

9.     Erieksponentidel ei ole lubatud kasutada väljaspool Eripinda asuvaid läbirääkimiste laudu kui Leping ei sätesta teisiti.

10.  Eesti ühispinnal töötades kannavad Eksponendid korrektset rõivastust, mille osaks nii meestel kui naistel on pintsak või jakk kui ekspositsiooni teemalahendusest tulenevalt ei ole Eksponentide koosolekul kokku lepitud teisiti. Eesti ühispinnal ei ole lubatud kanda kudumeid, väljakutsuva lõikega rõivaid, spordi ja vaba aja rõivaid, spordijalatseid, siseruumidesse mittesobivaid  jalatseid. Rõivastusstiil peab sobima Eesti ühispinna kujundusega ning toetama kujundust meeldiva töökeskkonna loomisel.  

11. Töökohas/-letis ei ole lubatud eksponeerida oma ülerõivaid, käekotte ja muid isiklikke esemeid; materjalide transpordi- ja pakkematerjale, ekspositsiooniks mittevajalikke trükiseid, suveniire, kingitusi, taimi, toiduaineid, jooke või nende pakendeid.

12.  Juhul, kui EAS pakub Eksponentidele Messi ajal Eesti ühispinnal kohvi ja/või suupisteid ning juhul, kui Eksponendid ise pakuvad oma partneritele ja klientidele kohvi ja/või suupisteid, peavad Eksponentide esindajad ise hoolt kandma selle eest, et Eesti ühispinnal säiliks  esteetiline ja korras mulje. Kostitamise järel tuleb koheselt iga Eksponendi esindajal ise ära koristada tühjad kohvitopsid, taldrikud, salvrätid ja muud tarbetuks muutunud esemed ning korrastada kasutatud Eesti ühispind.

13. Kõik Eesti ühispinna Eksponendid peavad esitlema oma tooteid/teenuseid Messi viimase tööpäeva  ametliku lõppemiseni. Messilt lahkumisest mõjuval põhjusel tuleb Eksponentidel teavitada Messi korralduse eest vastutavat EAS Turismiarenduskeskuse arenduskonsultanti.

14. Messi Eksponentidel ei ole õigust võimaldada oma Töökohta/-letti ja muud eksponentide ühiskasutuses olevat messipinda kasutada kolmandatel isikutel (Mitteeksponentidel).

15. Kui Eksponendid jagavad oma Töökohta/-letti piiratud aja ulatuses mitteeksponentidega, lubades eksponeerida mitteeksponendi materjale või kasutada oma Töökohta/-letti, peavad nad lähtuma Kodukorra põhimõtete punktist 6.

16. Kodukorra põhimõtetest mitte kinnipidamisel võib EAS Eksponentide suhtes kohaldada leppetrahve vastavalt EAS ja Eksponendi vahelise Lepingu punktile 5.1. Messi ajal on kodukorra põhimõtted kirjalikult nähtaval kohal Eesti ühispinna tagaruumis, selle puudumisel Messi korraldamise eest vastutava EAS Turismiarenduskeskuse arenduskonsultandi käes.

 

 

 

 

 

 

Tiina Kitsing

Linnasekretäri juriidilise osakonna

juhataja linnasekretäri ülesannetes