Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Välja tn 1a ja 3 kruntide detailplaneeringu koostamise algatamine
Tallinna Linnavalitsus 04.10.2006 korraldus number 2013
Redaktsiooni kehtivus:04.10.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

4. oktoober 2006 nr 2013-k

 

 

Välja tn 1a ja 3 kruntide detailplaneeringu koostamise algatamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Planeerimisseaduse § 10 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lg 2, 8, 9, 10, 17, 18, 19 ja 20 alusel ning tulenevalt Kristjan Kann´i 29. septembri 2005 avaldusest:

 

 

1. Algatada Välja tn 1a ja 3 kruntide detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa‑ala suurus on 0,3 ha, maa-ala kirjeldus on esitatud lisas. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute liitmine ja Mustamäe tee poolsele küljele 4-6-korruselise äripindadega korterelamu rajamine ning Välja tn poolsele küljele 2-4-korruselise korterelamu ehitamine. Detailplaneering sisaldab Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Detailplaneeringuga muudetakse Tallinna üldplaneeringu juhtfunktsioon väikeelamute ala – korruselamute alaks.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgmiste lisanõuetega:

3.1 säilitada Välja tänava äärsed lehtpuud (hobukastan pos 1 ja sookask pos 9) ning tagada nende kasvutingimused;

3.2 näha ette likvideeritavate lehtpuude haljastusväärtuse kompenseerimine vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusele nr 45 „Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“ ning haljastusprojekti koostamine. Hooviala haljastamisel kasutada konteinerhaljastust.

4. Kristiine Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks arutelu.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

 

 

LISA