Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Juhkentali tn 44 osaline maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 04.10.2006 korraldus number 1988
Redaktsiooni kehtivus:04.10.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

4 oktoober 2006 nr 1988-k

 

 

Juhkentali tn 44 osaline maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 13, § 15 lg 1, lg 2, § 191 lg 1 p 3, lg 2, lg 4, § 221 lg 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 562, 563, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 8. juuni 1998 otsusest nr 10059, millega on Tallinnas, Juhkentali tn 44, endisel kinistul nr 2403 asunud ehitiste ja krundi, suurusega 1275 m², suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks Richard Rei 1/2 mõttelises osas, Tallinna notar Kadi Derneiko 27. juulil 1998 koostatud ja tõestatud Täiendavast seadusjärgsest pärimisõiguse tunnistusest notariaalregistri nr 6395, mille alusel Tiiu Aua omandas 1/2 mõttelist osa endisel kinnistul nr 2403 asunud ehitistest ja maa tagastamise nõudeõigusest, Tallinna notar Marika Rei 23. märtsil 2005 koostatud ja tõestatud Ehitiste mõttelise osa ja kinnistu vahetuslepingust, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust ja asjaõiguslepingust notari ametitoimingute raamatu registri numbriga 2561, mille alusel Raul Kamma omandas 1/2 mõttelist osa endisel kinnistul nr 2403 asunud ehitistest ja maa tagastamise nõudeõigusest, aktsiaselts Geomark koostatud katastriüksuse plaanist töö nr 3359 ning maa tagastamise toimiku nr 408 materjalidest:

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Juhkentali tn 44;

1.2 pindala: 1354 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 2403 pindalaga 1275 m2) järgmisele isikule:

Raul Kamma, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn,  1/2 mõttelises osas.

3. Juhkentali tn 44 asuvad ehitised (ehitisregistri koodiga 101015124 elamu, ehitisregistri koodiga 101015125 elamu, ehitisregistri koodiga 101015126 elamu, ehitisregistri koodiga 101015127 kuur) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule 4928/6106 mõttelises osas, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 30.08.2006.

Raul Kamma on omandanud 3053/6106 (1/2) mõttelist osa  ehitistest Tallinna notar Marika Rei 23.03.2005 koostatud ja tõestatud Ehitiste mõttelise osa ja kinnistu vahetuslepingu, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingu ja asjaõiguslepingu alusel.

4. Lugeda endise kinnistu nr 2403 maa tagastatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 100 (ükssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele nr 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

6.2  tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses.

7. Avalikult kasutatavalt teelt: 

7.1 on seni toimunud juurdepääs Juhkentali tn 42 maaüksusele läbi Juhkentali 44 maaüksuse;

7.2 juurdepääsu tagamiseks Juhkentali tn 42 maaüksusele avalikult kasutatavalt teelt, on Juhkentali tn 42 ja Juhkentali tn 44 kinnisasjade omanikel võimalik sõlmida Asjaõigusseaduse § 156 nimetatud kokkulepe või seada servituut Asjaõigusseaduse § 172 kohaselt.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks Raul Kammale ja Jüri Parra-Part Pardile, Urve Viikojale, Galina Tarassovale, Koit Kranigile ning Julia Prisjaþnjukile;

8.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes