Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pargi tn 33 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 04.10.2006 korraldus number 1982
Redaktsiooni kehtivus:04.10.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

4. oktoober 2006 nr 1982-k

 

 

Pargi tn 33 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel  ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 56, 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34  ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 24. mai 1999 otsusest nr 10761, millega on Tallinnas, Pargi tn 33, end. Pargi tn 33a/33, endisel kinnistul nr 658 N asunud krundi suurusega 1975 m2 suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks Aleksandra Ðkarinenko 1/2 mõttelises osas ja Nadeþda Trubitsõna 1/2 mõttelises osas, Tallinna notar Heli Mõttus´e poolt 01. juulil 1999 tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust, millega Nadeþda Trubitsõna loovutas nõudeõiguse Viktor Trubitsõn´ile ja Mihhail Trubitsõn´ile võrdsetes mõttelistes osades, Tallinna notar Ilme Kütt´i poolt 02. juulil 1999 tõestatud nõudeõiguse loovutamise lepingust notariaalregistri nr 3984, millega Aleksandra Ðkarinenko loovutas nõudeõiguse Sergei Ðkarinenko´le (Sergey Shkarinenko), Tallinna Maa-ameti poolt 17. mail 2006 koostatud katastriüksuse plaanist töö nr IR-213 ja maa tagastamise toimiku number 2645 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Pargi tn 33;

1.2 pindala: 2027 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 658 N pindalaga 1975 m2)  järgmistele isikutele:

2.1 Mihhail Trubitsõn, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/4 mõttelises osas;

2.2 Viktor Trubitsõn, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/4 mõttelises osas;

2.3 Sergei Ðkarinenko (Sergey Shkarinenko), sünniaeg XX.XX.XXXX, elukoht XXXX, Vene Föderatsioon – 1/2 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad hooned (eluhoone ehitisregistri koodiga 101007487, pesuköök ehitisregistri koodiga 101007488, garaaþ ehitisregistri koodiga 101007489, kuur ehitisregistri koodiga 101007490) ja rajatised (kelder ehitisregistri koodiga 220389596, kasvuhoone ehitisregistri koodiga 220389597, kasvuhoone ehitisregistri koodiga 220389598, kaev ehitisregistri koodiga 220389599, väravad, piirded ehitisregistri koodiga 220389600) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 20.09.2006.

4. Lugeda endise kinnistu nr 658 N maa tagastatuks.

5. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses.

6. Punktis 2.2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 138 (ükssada kolmkümmend kaheksa) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Summa sisaldab 50 (viiskümmend) krooni õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu ja 88 (kaheksakümmend kaheksa) krooni katastritoimiku koostamise tasu.  Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 254, telefon 640 4535. Mihhail Trubitsõn´ile ja Sergei Ðkarinenko´le (Sergey Shkarinenko) tagastatakse maa riigi kulul ja nad ei ole kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes