Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Aktsiaselts SEB Eesti Ühispanga ja Tallinna linna vahelise pangaliidese lepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Katrin Kendrale
Tallinna Linnavalitsus 27.09.2006 korraldus number 1973
Redaktsiooni kehtivus:27.09.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. september 2006 nr 1973-k

 

 

Aktsiaselts SEB Eesti Ühispanga ja Tallinna linna vahelise pangaliidese lepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Katrin Kendrale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud aktsiaselts SEB Eesti Ühispanga ja Tallinna linna vaheline pangaliidese lepingu projekt koos lisaga.

2. Volitada Tallinna Linnakantselei finantsdirektori kohusetäitjat Katrin Kendrat Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud pangaliidese lepingule koos lisaga.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks aktsiaselts SEB Eesti Ühispanga esindajale.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 27. septembri 2006

korralduse nr 1973-k       

LISA

 

 

PANGALIIDESE LEPING NR. _____________

 

Tallinn,                                                                                                                                   ____.______________ 2006.a

 

AS SEB Eesti Ühispank, oma esindaja e-Tehnoloogia ja Operatsioonide divisjoni direktori asetäitja Meelis Nurk isikus, kes tegutseb volikirja alusel (edaspidi ‘Pank’) ühelt poolt ja Tallinna linn, keda Tallinna Linnavalitsuse .... septembri 2006 korralduse nr.... alusel esindab Tallinna Linnakantselei finantsdirektori kohusetäitja Katrin Kendra (edaspidi "Klient") teiselt poolt sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi "Leping") alljärgnevas:

 

Klient ja Pank ühiselt nimetatud “Pooled“, leppisid kokku alljärgnevas:

 

1.        Lepingu objekt

1.1.      Leping reguleerib Panga ja Kliendi vahelisi suhteid ning tegevusi, mis tekivad seoses Pangaliidese  (edaspidi ’Teenus’) kasutamisega, samuti muudel eeltähendatuga seotud asjaoludel.

 

2.        Üldsätted

2.1.      Teenus võimaldab Kliendil käsutada Kliendi kontodel olevat raha Kliendi arvutisse installeeritud spetsiaalse tarkvara vahendusel ilma kirjalikku juhist andmata, saata Panka ja saada Pangast informatsiooni ning kasutada muid Panga poolt pakutavaid teenuseid (edaspidi Toimingud) Lepingu tingimuste ja kasutatavate teenuste tingimuste kohaselt. Toimingud fikseeritakse Lisas 1.

2.2.      Pangal on õigus Teenuse vahendusel osutatavate toimingute loetelu täiendada teavitades sellest Klienti. Kliendil on võimalus saada informatsiooni Teenuse vahendusel osutatavate Toimingute kohta Panga koduleheküljelt ja kontoritest.

2.3.      Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad Pank ja Klient Panga üldtingimustest ning Kliendi ja Panga vahel sõlmitud arvelduskontolepingust. 

2.4.      Lepingu alusel tekkinud suhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

 

3.        Tehnilised nõuded ja teenuse käivitamine

3.1.      Tehnilised nõuded Teenuse kasutamiseks vajalikule sidevahendile: personaalarvuti (soovitavalt Pentium 2 või võimsam, >=64 MB RAM).

3.2.      Klient peab Teenuse kasutamiseks kasutama panga poolt loodud tarkvara või looma oma infosüsteemi rakenduse, mis võimaldab Kliendil saada ühendust Panga serveriga.

3.3.      Teenuse käivitamiseks taotleb Klient Pangalt vajalikud sertifikaadid. Selleks:

3.3.1.           Klient täidab seadmesertifikaadi taotluse, genereerib võtme ning CSR-i (elektrooniline sertifikaaditaotlus) ja edastab need Pangale kas digitaalallkirjastatuna (taotlus@seb.ee) või postiga (IT Helpdesk, SEB Eesti Ühispank, Tornimäe 2, 15010)

3.3.2.           Kui taotlus esitati digitaalallkirjastatult, siis tagastab Pank Kliendile juursertifikaadi ja juurdepääsusertifikaadi e-maili teel kujul “sonic-root.pem ja “kliendi nimi-sonic.pem“. Kui taotlus esitati paberil, siis tagastab Pank Kliendile võtmefaili installeerimisparooli turvaümbrikus.

3.3.3.           Pank väljastab Kliendile kasutajatunnuse ja parooli, mida Klient kasutab ühenduse loomisel Pangaga.

 

4.        Töökindluse tagamine

4.1.      Pank ja Klient kohustuvad tagama nende kontrolli all olevate infosüsteemide töökindluse ja turvalisuse Teenuse osutamisel.

4.2.      Pank tagab Kliendile Teenuse kasutamiseks ööpäevaringse juurdepääsu Panga serverile, tingimusel, et Klient järgib Lepinguga kokkulepitud Teenuse kasutamise korda.

4.3.      Klient on kohustatud informeerima Panka Teenuse kasutamist takistavatest vigadest või häiretest.

 

5.        Identifitseerimine ja turvanõuded

5.1.      Kliendi identifitseerimine Panga serveriga ühenduse loomisel toimub Panga poolt väljastatud kasutajatunnuse ja parooli kaudu (edaspidi koos Paroolid).

5.2.      Kliendi poolt Toimingute tegemiseks volitatud esindajate identifitseerimine Teenuse kasutamisel toimub esindaja ID kaardi digitaalsete sertifikaatide alusel. (Edaspidi Paroolid ja ID kaart koos Turvaelemendid.)

5.3.      Klient aktsepteerib, et kõik Toimingud, mis on tehtud kasutades Kliendi Paroole ja/või kinnitatud Kliendi volitatud esindaja digitaalallkirjaga,  kehtivad Panga suhtes õigetena ja kuuluvad täitmisele.

5.4.      Toimingute tegemise turvalisuse tagamiseks võimaldab Pank Kliendil vahetada Paroole avaldades  Pangale sellekohase soovi.

5.5.      Klient peab tagama, et Turvaelemente kasutavad ainult Lepingus määratud Kliendi volitatud esindajad isiklikult ja tegema kõik selleks, et Teenuse kasutamise kanalit ei kasutata kolmandate isikute poolt. Kliendi volitatud esindajad peavad hoidma Turvaelemente eraldi kolmandatele isikutele ligipääsmatus kohas ning mitte jäädvustama Turvaelemente kolmandale isikule äratuntavalt ühelgi esemel.              

5.6.      Kui Turvaelemendid on kaotatud või varastatud või saanud või võivad olla saanud teatavaks kolmandale isikule, kes pole nende kasutamiseks õigustatud, on Klient kohustatud sellest viivitamatult teatama Panga ööpäevaringselt töötavale abitelefonile 665 5444 või pangakontorisse. Digitaalallkirja sertifikaadi puhul on Klient kohustatud eeltoodust teatama vastavale sertifitseerimisteenuse osutajale.

5.7.      Saanud Kliendilt p. 5.6 kohase teate, blokeerib Pank Kliendi ligipääsu Teenusele kuni Turvaelementide asendamiseni või kuni Klient on andnud Pangale aktsepteeritava korralduse Teenusele ligipääsu taasavamiseks.

5.8.      Pangal on õigus blokeerida Kliendi ligipääs Teenusele, kui Pangale on teatavaks saanud asjaolu, millest lähtudes võib mõistlikult järeldada, et  Teenuse kasutamise Paroolid on väljunud Kliendi valdusest, Teenust kasutatakse selleks õigustamata isiku poolt või tegemist on Kliendipoolse pettusega.

 

6.        Toimingute tegemine

6.1.      Teenuse kasutamisel on Klient kohustatud järgima Lepingus ja selle lisades kokkulepitud tingimusi. Kui Klient ei täida eelnimetatud tingimusi, on Pangal õigus jätta Kliendi korraldus täitmata.

6.2.      Teenuse kasutamisel teeb Klient Toiminguid Lepingus määratud volitatud esindajate kaudu. Kliendi volitatud esindajatel on õigus teha Teenuse vahendusel Toiminguid vastavalt Lepingus kokkulepitud tingimustele.

6.3.      Pangal on õigus kehtestada Teenuse kaudu tehtavatele Toimingutele Pangapoolsed limiidid. Pangapoolsete limiitide olemasolul on Kliendil õigus kehtestada tehingute (ülekannete) limiite Panga poolt kehtestatud limiitide piires Panga poolt kehtestatud korras.

6.4.      Panga poolt Kliendile edastatud  Lepingus määratud Toimingute teated on Kliendile kättesaadavad 16 tunni jooksul arvates teate edastamisest Panga serverile.  Teadete kordusedastamine ei ole võimalik.

6.5.      Pank võtab täitmiseks ainult need Kliendi poolt Teenuse vahendusel edastatud korraldused, mis on allkirjastatud Kliendi volitatud esindaja digitaalallkirjaga või AS Sertifitseerimiskeskuse poolt Kliendile väljastatud asutuse sertifikaadiga.

6.6.      Pangal on õigus Teenuse kaudu antud korraldusi enne täitmist Kliendilt telefoni teel üle kontrollida.

6.7.      Pank täidab Kliendi korraldusi Pangas kehtiva korra ja tähtaegade kohaselt.

6.8.      Kliendi korralduse täitmiseks piisavate rahaliste vahendite puudumisel Kliendi kontol, kontrollib Pank vahendite laekumist pangapäeva jooksul. Rahaliste vahendite laekumisel täidab Pank Kliendi korralduse.

6.9.      Pangal on õigus jätta korraldus täitmata kui kontol puuduvad rahalised vahendid korralduse ja teenustasu summa ulatuses, kui korraldus ületab kehtestatud limiiti, kui Pank ei saa Kliendiga ühendust korralduse kontrollimiseks või kui Klient kontrollimisel korralduse sisu ei kinnita, kui konto on blokeeritud või arestitud või muul õigusaktidest tuleneval alusel. Pank ei ole kohustatud Klienti eraldi informeerima, kui korraldus jäi täitmata eelpool nimetatud põhjustel.

6.10.   Pank võimaldab Kliendile Teenuse kaudu teavet Teenuse vahendusel tehtud Toimingutest. Teenuse vahendusel tehtud tehingute kohta saab Klient informatsiooni ka  konto väljavõttelt. Klient on kohustatud Panka kohe informeerima õigustamatutest Toimingutest kontodel.

 

7.        Teenustasud

7.1.      Klient tasub Teenuse kaudu tehtud Toimingutelt  teenustasu vastavalt Lepingule ja Panga hinnakirjale.

7.2.       Kui Pooled on teatud Teenustasude suuruste ja/või määrade või nende tasumise korra kohta sõlminud vastavasisulise erikokkuleppe, rakendatakse AS−i SEB Eesti Ühispank hinnakirjas sätestatut ulatuses, mis ei ole vastuolus Poolte vahel sõlmitud erikokkuleppega.

7.3.      Klient tasub Lepingu lisa 1 alapunktis 2.2 märgitud teenustasu kord aastas Pangalt saadud arve alusel.

7.4.      Pangal on õigus peatada Lepingu täitmine kuni võlgnevuse likvideerimiseni.

 

8.        Toimingute vaidlustamine, vastutus

8.1.       Pank jäädvustab Teenuse vahendusel toimunud sideseansid ja kasutab neid vajadusel Toimingute tõendamiseks.

8.2.      Kliendil on õigus Teenuse vahendusel tehtud õigustamatu Toimingu, Panga poolt täitmata jäänud või puudulikult täidetud korralduse kohta esitada pretensioon 60 päeva jooksul alates Toimingu tegemisest. Vaidlused Panga ja Kliendi vahel lahendatakse vastavalt Panga üldtingimustele.

8.3.      Klient vastutab edastatud korraldustes esitatud andmete õigsuse eest.

8.4.      Pank vastutab Lepinguga võetud kohustuste rikkumise eest seadusega sätestatud juhtudel ja korras, sh

8.4.1.           Teenuse vahendusel antud ja Pangani jõudnud korralduse täitmata jätmise, välja arvatud p. 6.8 nimetatud juhtudel, või puuduliku täitmise eest

8.4.2.           Kliendi tahteta tehtud Toimingu eest, välja arvatud p. 8.5 sätestatud juhud, mil Klient kannab tekitatud kahju riisikot, või kui tegemist on Kliendipoolse pettusega.

8.5.      Klient kannab Pangale p. 5.6 kohase teate esitamiseni kontol olevate rahaliste vahendite õigustamatu kasutamisega tekitatud kahju riisikot, Turvaelementide kaotamise või varguse korral mitte rohkem kui omavastutuse piirmäär, mille suuruseks on summa, mis vastab 150 eurole.

8.6.      Omavastutuse piirmäära ei kohaldata, kui Klient on tahtlikult või raske hooletuse tõttu rikkunud Lepingus sätestatud kohustusi või kui tegemist on Kliendipoolse pettusega.

 

9.        Lepingu kehtivus, muutmine ja lõpetamine

9.1.      Leping jõustub allakirjutamisest ja on sõlmitud tähtajatult.

9.2.      Lepingu tingimusi võib muuta Poolte kokkuleppel ja kirjalikul nõusolekul. Ettepanekud lepingu muutmiseks esitab Pank Kliendile Teenuse vahendusel või Panga poolt määratud muul viisil vähemalt 1 kuu ette. Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allkirjastamist mõlema Poole poolt allakirjutamise momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

9.3.      Kliendil on õigus Leping igal ajal lõpetada, esitades kirjaliku teate pangale. Pangal on õigus Leping lõpetada, teatades sellest Kliendile kirjalikult vähemalt 90 kalendripäeva ette.

9.4.      Pangal on õigus lõpetada Leping etteteatamise tähtaega järgimata kirjaliku teate esitamisega, kui Klient rikub oluliselt Lepingu tingimusi.

9.5.      Leping loetakse lõppenuks, kui

9.5.1. on lõppenud Kontode arvelduskontolepingud.

9.6.      Lepingu lõpetamine ei mõjuta enne Lepingu lõppemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist.

 

10.     Kontaktisikud

10.1 Poolte kontaktisikud Lepingu küsimustes:

 

Pank       Ilona Lubjak                                                                              Klient   Endel Karm

                ilona.lubjak@seb.ee                                                                               endel.karm@tallinnlv.ee 

                tel 6657273                                                                                                tel. 6404267

11.     Muud sätted

11.1 Leping on koostatud kahes eksemplaris, üks kummalegi Poolele.

11.2 Lepingu juurde kuuluvad lahutamatute osadena:

                Lisa 1 – Sündmused ja teenustasud

               

 

Pank:

 

Klient:

AS SEB Eesti Ühispank

15010, Tallinn, Tornimäe 2

Reg. nr 10004252

Tel.  665 5444

Faks 665 5104

 

 

 

Reg nr.

Tel.

Faks

 

 

 

 

 

Meelis Nurk

e-Tehnoloogia ja Operatsioonide divisjoni direktori asetäitja

 

 

 

 

 

LISA 1

 

TOIMINGUD JA TEENUSTASUD

 

1. Kontod:

1.1    Arvelduskonto nr:

Lubatud Toimingud:

-  Laekumiste ja väljaminekute infoteenus

-   Maksete tegemine ja teavitamine vigastest maksetest

 

2. Teenustasud

                3.1 Kliendi teenustasu konto on ______________________

3.2 Kuni 31.12.2006 on Pangaliidese teenustasu Kliendile 0 krooni kuus. Alates 01.01.2007 tasub Klient Pangale Teenuse kasutamise eest teenustasu 500.00 krooni kuus.

 

 

 

 

 

 

 

Pank:

 

Klient:

 

 

 

 

 

Meelis Nurk

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär