Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Toetuskirja projekti heakskiitmine ja volituse andmine Kalev Kallole
Tallinna Linnavalitsus 27.09.2006 korraldus number 1972
Redaktsiooni kehtivus:27.09.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. september 2006 nr 1972-k

 

 

Toetuskirja projekti heakskiitmine ja volituse andmine Kalev Kallole

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja § 50 lg 1 p 4 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 ning tulenevalt asjaolust, et Põhjamaade Investeerimispank kavandab laenata Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsile 27 000 000 eurot:

 

 

1. Kiita heaks Põhjamaade Investeerimispangale Tallinna linna poolt Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsi kasuks antava toetuskirja projekt.

2. Volitada abilinnapea Kalev Kallot Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud toetuskirjale.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Põhjamaade Investeerimispanga esindajale.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 27. septembri 2006

korralduse nr 1972-k      

LISA

 

TOETUSKIRI

 

Kellelt: Tallinna Linnavalitsus

Kellele: Põhjamaade Investeerimispank

 

Kuupäev:

 

Härrased

 

Asi: Tallinna Autobussikoondise Aktsiaselts

 

Põhjamaade Investeerimispank (edaspidi „NIB“) ja 100% meie omandis olev äriühing Tallinna Autobussikoondise Aktsiaselts (edaspidi „Autobussikoondis“) sõlmivad märkimislepingu seoses Autobussikoondise poolt emiteeritavate ja NIBi kui emissiooni korraldaja poolt märgitavate ujuvmääraga võlakirjadega kogusummas 27 000 000 eurot ja keskmise lunastamistähtajaga 7,3 aastat (edaspidi „võlakirjad“). Märkimislepingus sisalduvate kohustuste täitmise üheks eeltingimuseks on käesoleva toetuskirja saamine emissiooni korraldaja poolt.

 

Eelnimetatud tingimuse täitmiseks kinnitame, lubame ja teatame me järgmist:

 

1. Autobussikoondis kuulub 100% meile, Tallinna linnale (edaspidi „linn“). Autobussikoondis tegutseb avalikes huvides.

 

2. Autobussikoondise äritegevus on linnale strateegilise tähtsusega ning me kavatseme jätkata ja arendada linna ühistranspordi teenuste pakkumist, mida korraldab Autobussikoondis.

 

3. Linnal ei ole kavatsust müüa ega võõranda muul moel mingit osa meie osalusest Autobussikoondises ega selle äritegevuses enne seda, kui kõik võlakirjad on lunastatud, seda ei näe ette ka linna arengukava.

 

4. Linn hoolitseb oma pädevuse ulatuses selle eest, et Autobussikoondise tegevus jätkub toimiva ettevõttena viisil, mis võimaldab Autobussikoondisel täita oma olemasolevaid ja tulevasi kohustusi, sealhulgas kõiki kohustusi NIB ees.

 

5. Me oleme teadlikud, et NIB peab käesolevat toetuskirja väga oluliseks ja et NIB ei märgiks võlakirju ilma käesolevas dokumendis kirjeldatud linnapoolse toetuseta Autobussikoondisele.

 

6. Arvestades, et käesoleva toetuskirja suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi ning et kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 38 lõike 2 kohaselt on vallal või linnal keelatud laenu andmine või tagamine, ei tohi käesolevat toetuskirja tervikuna ega selle üksikuid sätteid või punkte mingil moel lugeda Autobussikoondise kohustuste täitmise tagamiseks linna poolt.

 

7. Käesolev Toetuskiri on koostatud inglise keeles 2 (kahes) võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest Pank ja Linn saavad kumbki 1 eksemplari.

 

 

Lugupidamisega

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

Toomas Sepp

Linnasekretär