Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Heade kavatsuste kokkuleppe projekti heakskiitmine (Mittetulundusühing Spordiklubi "Rafter") ja volituse andmine linnapea Jüri Ratasele
Tallinna Linnavalitsus 27.09.2006 korraldus number 1966
Redaktsiooni kehtivus:27.09.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. september 2006 nr  1966-k

 

 

Heade kavatsuste kokkuleppe projekti heakskiitmine (Mittetulundusühing Spordiklubi „Rafter“) ja volituse andmine linnapea Jüri Ratasele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 alusel ning kooskõlas Spordiseaduse § 3 punktiga 2:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Mittetulundusühingu Spordiklubi „Rafter“ (äriregistri kood 80115935) vahel sõlmitav heade kavatsuste kokkuleppe projekt.

2. Volitada linnapea Jüri Ratast Tallinna linna nimel  alla kirjutama punktis 1 nimetatud heade kavatsuste kokkuleppele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile ja Mittetulundusühingule Spordiklubi „Rafter“.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 27. september 2006

korralduse nr 1966-k      

LISA

 

HEADE KAVATSUSTE KOKKULEPPE PROJEKT

 

 

 

Tallinnas

Tallinna linn, keda esindab linnapea Jüri Ratas, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse …….septembri 2006 korralduse nr…. alusel ning Mittetulundusühing Spordiklubi “Rafter“ (edaspidi Tallinna esindusmeeskond), keda esindab juhatuse liige Ivar Valdmaa, kes tegutseb põhikirja alusel,  (edaspidi pooled) sõlmisid heade kavatsuste kokkuleppe (edaspidi kokkulepe) alljärgnevalt:

Kokkuleppe eeldused:

1.      Pooled soovivad kaasa aidata Tallinna linna tuntusele läbi korvpallimeeskonna  esinemise  rahvusvahelistel võistlustel.

2.      Pooled soovivad läbi rahvusvahelise tasandi saavutusspordi propageerida sportlikku eneseteostust  ja eluviisi.

3.      Tallinna linn soovib pakkuda linlastele tipptasemel sportlikku meelelahutust.

4.      Tallinna linn soovib valida Tallinna esindusmeeskonnaks korvpallimeeskonna hooaegadeks 2006/2007, 2007/2008 ning 2008/2009.

5.      Tallinna linn tunnustab Tallinna esindusmeeskonna saavutusi ning tahet osaleda  rahvusvahelistel võistlustel.

Pooled lepivad kokku järgmises:

6.      Tallinna esindusmeeskond on 2006/2007 hooaja eesmärkideks seadnud Balti Korvpalliliigas jõuda nelja tugevama hulka, FIBA EuroCup`il pääseda edasi alagrupiturniirilt ning võita nii Eesti karika- kui ka meistrivõistlused.

7.      Tallinna esindusmeeskonna nimes peab sisalduma nimi Tallinn ning meeskonna nimeks on Tallinn(a) BC Kalev/Cramo.

8.      Tallinna esindusmeeskond kohustub võimalikult hästi esinema rahvusvahelistel võistlustel.

9.      Tallinna esindusmeeskond kohustub reklaamima Tallinna linna ja kasutama Tallinna sümboolikat kõikides reklaammaterjalides, võistlusdressil, võistlusvormil ja kodusel võistlusareenil.

10.  Tallinna esindusmeeskond korraldab võimalusel näidistreeninguid või esinemisi Tallinna üldhariduskoolides ja spordiklubides.

11.  Tallinna esindusmeeskond kohustub osalema pealinnas läbiviidavatel sporti propageerivatel üritustel või nende korraldamisel.

12.  Tallinna linn toetab Tallinna esindusmeeskonda 2006/2007 hooajal kokku 2,7 miljoni krooniga vastavalt Tallinna linna eelarves esindusmeeskonnale ettenähtud vahenditele järgmistel tingimustel:

12.1 Balti Korvpalliliigas ja FIBA EuroCup`il osalemist kokku 2 200 000 krooniga

12.2 esindusmeeskonna noortetegevust 200 000 krooniga

12.3 kõikide p. 6 seatud eesmärkide täitmise puhul kokku 300 000 krooniga. Juhul kui  üks või mitu p. 6 seatud eesmärki jääb täitmata, vaatab Tallinna linn eraldatava toetuse summa üle.

12.4 Punktides 12.1 ja 12.2 nimetatud toetussummad kuuluvad väljamaksmisele 2006. aasta jooksul ja p12.3 nimetatud toetussumma väljamaksmine toimub 2007. aastal.

13.  Tallinna Linnavalitsus teeb Tallinna Linnavolikogule ettepaneku näha Tallinna linna 2007. ja 2008. aasta eelarves Tallinna Spordi- ja Noorsooametile ette vahendid Tallinna esindusmeeskonna toetamiseks.

Kokkuleppe tähtaeg:

14.  Osapooled täidavad kokkuleppest tulenevaid tegevusi oma pädevuse piires ning võtavad eesmärgiks täita kokkuleppega võetud kohustusi 2008/2009 korvpallihooaja lõpuni.

15.  Kokkuleppe tingimused, sh eelneva hooaja eesmärkide täitmine ning järgneva hooaja eesmärgid vaadatakse üle vähemalt üks kuu enne järgmise hooaja algust.

16.  Kokkulepet võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel.

17.  Poolte kontaktisikud:

 

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet                                                     Mittetulundusühing

Juhataja Jaak Raie                                                                           Spordiklubi „Rafter“

3725200841                                                                                 Manager Remo Holsmer

Jaak.Raie@tallinnlv.ee                                                                      3725033673

                                                                                                             remo@bckalev.ee

                                                                                                            
Kokkulepe on koostatud kahes (2) eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb üks eksemplar.

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea                                                                                               Ivar Valdmaa

                                                                                                             Mittetulundusühing                                                                                                              Spordiklubi „Rafter“

                                                                                                             Juhatuse liige

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär