Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõustamisteenuse osutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Margus Kruusmäele
Tallinna Linnavalitsus 27.09.2006 korraldus number 1965
Redaktsiooni kehtivus:27.09.2006 - ...

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. september 2006 nr 1965-k

 

 

Nõustamisteenuse osutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Margus Kruusmäele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 alusel:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Ernst & Young Baltic AS-i ja Tallinna linna vahel sõlmitav nõustamisteenuse osutamise lepingu projekt.

2. Volitada Tallinna Elamumajandusameti juhatajat Margus Kruusmäge Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Elamumajandusametil tasuda punktis 1 nimetatud lepingu alusel osutatavate teenuste eest Ernst & Young Baltic AS-le Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 2005 määruse nr 65 „Tallinna linna 2006. aasta eelarve“ lisas 5 „Eelarve kulude jaotus tootegruppide ja eelarvepositsioonide lõikes“ Varade ümberhindluse ja muude linna varaga seonduvate toimingute reservina ettenähtud vahendite arvelt mitte enam kui 70 800 krooni.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele, Tallinna Elamumajandusametile ja Ernst & Young Baltic AS-le.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 27. septembri 2006

korralduse nr 1965-k       

LISA

 

Nõustamisteenuse osutamise  leping

Lepingu nr:

Tallinn,                                                                                                  ... ………. 2006

 

Käesolev Leping koos kõigi lisade ja/või täiendavate dokumentidega (edaspidi Leping) on sõlmitud:

Ernst & Young Baltic AS (edaspidi E&YB), äriregistrikoodiga 10877299, asukoht Rävala tn 4, Tallinn, mida esindab juhatuse liige Hanno Lindpere, kes tegutseb vastavalt põhikirjale,

ja Tallinna linn (edaspidi Klient), mida esindab …, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse ……….. 2006 korralduse nr……… alusel

vahel (edaspidi eraldi nimetatud Pool ja koos Pooled).

1. Lepingu ese

1.1         Lepinguga kohustub E&YB nõustama Klienti linnavara osaühingu äriplaani kontseptsiooni koostamisel.

1.2         Lepingu lisa “Standardsed äritingimused“ on Lepingu lahutamatu osa.

2. Osutatavad Teenused ja Poolte kohustused

2.1. E&YB nõustab Klienti äriplaani kontseptsiooni koostamisel läbi järgnevate teenuste:

2.1.1. E&YB vaatab üle Kliendi poolt esitatud äriplaani kontseptsiooni koostamiseks vajalikud eeldused ning nende vastavuse äriplaani eesmärgile;

2.1.2. E&YB nõustab Klienti äriplaani kontseptsiooni kokkupanemiseks vajalike finantsprognooside koostamisel;

2.1.3. E&YB paneb kokku eelpoolnimetatud eelduste põhjal äriplaani kontseptsiooni vastavalt Kliendiga kokkulepitud äriplaani struktuurile.

2.2. Töö väljundiks on raport, mis kajastab punktis 2.1. nimetatud töö tulemusel koostatud äriplaani kontseptsiooni.

2.2. Erandid.

2.2.1. E&YB töö aluseks on Kliendi poolt koostatud ja kinnitatud eeldused. E&YB ei koosta iseseisvalt äriplaani kontseptsiooni ega finantsprognooside aluseks olevaid eeldusi.

2.2.2. E&YB ei anna hinnangut äriplaani kontseptsiooni ega finantsprognooside aluseks olevatele eeldustele.

2.2.3. E&YB ei koosta antud töö raames finantsprognooside põhjal äriplaani tasuvusanalüüsi.

2.2.4. E&YB ei vastuta äriplaani rakendamisel tehtavate otsuste eest.

2.3. Kliendi kohustused:

2.3.1. Klient kohustub edastama E&YB’le hiljemalt 5 päeva jooksul peale Lepingu allkirjastamist kogu informatsiooni, mis puudutab äriplaani kontseptsiooni ja finantsprognooside aluseks olevaid eeldusi;

2.3.2. Klient kohustub tagama EY&B’le ligipääsu muule projekti õnnestumiseks vajalikule informatsioonile;

2.3.3. Klient kohustub koheselt määrama vastutava projektijuhi, kes on volitatud vastu võtma otsuseid, teostama projekti juhtimist, vastu võtma projektijärgseid töid vastavalt käesolevas Lepingus kirjeldatud teenuste mahule;

2.3.4. Klient kohustub kindlustama kõigi informeeritud ja Kliendi poolse projektijuhi poolt volitatud töötajate abivalmi suhtumise E&YB personali, sh viibimise plaanilistel koosolekutel ja intervjuudel.

3. Teenuste vastuvõtmine

3.1. Teenuste osutamise lõpetamisel allkirjastavad Pooled üleandmise-vastuvõtmise akti osutatud teenuste kohta. Teenused loetakse osutatuks peale üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist või 5 päeva möödumisel Teenuste tegelikust osutamisest alates, kui Klient keeldub ilma mõjuva põhjuseta üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest.

4. Lepingu kehtivus

4.1. Leping jõustub sõlmimise kuupäevast ja lõpeb tinglikult 2 nädala jooksul alates Lepingu sõlmimise kuupäevast.

5. Poolte kontaktisikud

5.1. Teenuste osutamises osalevad alljärgnevad E&YB poolsed kontaktisikud.  Juhul kui E&YB plaanib kontaktisikute vahetamist, tuleb see Kliendiga eelnevalt kooskõlastada:

Hanno Lindpere – vastutus kvaliteedi eest;

Virgo Süsi – projektijuht;

Monika Kallas – konsultant.

6. Tasu osutatud Teenuste eest

6.1. Klient maksab Lepingus nimetatud Teenuste osutamise eest tasu summas 60 000 krooni, mis ei sisalda käibemaksu.

6.2 E&YB esitab Kliendile arve 100% tasu osas Teenuste osutamise lõpetamisel peale üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist mõlema Poole poolt. 

6.3. Arved kuuluvad tasumisele nende kättetoimetamisel. Kättetoimetamine toimub (a) tähitud postiga, (b) kullerteenuse abil (c) faksi või elektronülekande teel, kui sellele järgneb postitamine, ning seda peetakse toimunuks tegeliku kättetoimetamise kuupäeval. E&YB arved sisaldavad käibemaksu vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

6.4. Klient teostab kõik maksed Eesti kroonides.

7 Muud tingimused

7.1. Lepingut võib täiendada või muuta ainult kirjalikult ning sellised täiendused ja muudatused peavad olema allkirjastatud mõlema Poole poolt.

7.2. Leping on koostatud kahes võrdses juriidilist jõudu omavas eksemplaris eesti keeles – üks eksemplar kummalegi Poolele.

ERNST & YOUNG BALTIC AS

____________________________________

            Hanno Lindpere

            Juhatuse liige

TALLINNA LINN

____________________________________

...

...

Kuupäev:________________________

Kuupäev:___________________________

 

 

Standardsed äritingimused

Käesolevad Nõustamisteenuste standardsed äritingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad Ernst & Young Baltic (edaspidi E&YB) poolt teenuste osutamist vastavalt Kliendi ja E&YB vahel sõlmitud Lepingule, millele käesolevad tingimused on lisatud. Käesolevad Tingimused koos Lepinguga kujutavad endast kokkulepet Kliendi ja E&YB vahel Lepingus kirjeldatud Teenuste suhtes, asendavad kõik eelnevad suulised ja kirjalikud kokkulepped ning neid võib täiendada, muuta ja parandada (sh muutused Teenuste ja tasude mahus ning sisus) ainult kirjalikult mõlema Poole poolt allkirjastatuna. Kui Lepingu tingimused erinevad käesolevatest äritingimustest, lähtutakse Lepingu tingimustest.

 


Osa 1.  Tasud, kulud

Klient maksab E&YB-le töötasud ja muud kulud vastavalt Lepingule ning esitatud arvetel põhinevatele maksetingimustele. Kui Klient on maksmisega hilinenud üle 10 päeva arve esitamisest, on E&YB-l õigus esitada Kliendile viivisarve ning Klient on kohustatud tasuma viivist 0,05% päevas maksmata arve(te) summalt.

Osa 2.  Kliendi kohustused

(a) E&YB poolt Teenuste osutamise eeltingimusena peab Klient (i) täitma Kliendi Kohustusi ja tagama kõigi Eelduste täpsuse; (ii) esitama E&YB-le usaldusväärset, täpset ja täielikku nõuetekohast informatsiooni; (iii) tegema õigeaegsed otsused ja saama vajalikud juhtkonna kinnitused; ning (iv) tagama E&YB töötajatele sobiva töökeskkonna ning vajadusel tasuta adekvaatsed ressursid ja vahendid, nt faks, telefon, printer, paljundusmasin ja Interneti kasutamise võimalus.

(b) Lisaks on E&YB-l õigus usaldada Kliendi otsuseid ja heakskiite, mis on tehtud sõltumata käesolevast Lepingust ja/või enne selle sõlmimist poolte poolt. Ükski käesoleva Lepingu säte ei tähenda, et E&YB peaks hindama, muutma, kinnitama või ümber lükkama selliseid otsuseid ja heakskiite või nendega seoses soovitusi andma, kui see ei ole selgelt sätestatud Lepingus.

Osa 3.  Konfidentsiaalsus

(a) Käesoleva Lepingu ja sellega seotud esitaja poolt konfidentsiaalseks peetava info suhtes kohustub saaja: (i) kaitsma konfidentsiaalset infot mõistlikul ja sobival viisil või vastavalt kehtivatele erialastandarditele; (ii) kasutama konfidentsiaalset infot ainult oma lepingujärgsete kohustuste täitmiseks; ning (iii) reprodutseerima konfidentsiaalset infot ainult oma lepingujärgsete kohustuste täitmiseks.

(b) Käesolev osa ei puuduta informatsiooni, mis on (i) üldtuntud; (ii) juba tuntud saajale; (iii) avalikustatud kolmandatele isikutele ilma piiranguteta; (iv) avalikustatud seadusliku nõude või käsu alusel. Arvestades ülaltoodud tingimusi, võib E&YB avalikustada Kliendi poolt esitatud konfidentsiaalset informatsiooni oma alltöövõtjatele, filiaalidele, tütar- ja sidusettevõtetele.

Osa 4.  Töö

(a) E&YB ei vastuta Töö kolmandale isikule avalikustamise, selle avaliku tsiteerimise või viitamise tagajärgede eest. E&YB’l ei teki kohustusi Kliendi ega kolmanda osapoole ees seoses Töö avalikustamisest, avalikust tsiteerimisest või viitamisest tulenevate tagajärgedega.

(b) E&YB säilitab kõik omandi- ja kasutusõigused: (i) Tööle, sh, kuid mitte ainult kõigile sellega seotud patendi-, autori-, kaubamärgi- ja muudele intellektuaalse omandi õigustele ning (ii) kõigile meetoditele, protsessidele, töövõtetele, ideedele, kontseptsioonidele, ärisaladustele ja oskusteabele, mida on kasutatud Töö tegemisel või mida E&YB võib välja töötada või esitada seoses Lepinguga (“Ernst & Youngi teadmised). Arvestades 3. osas sisalduvaid konfidentsiaalsuspiiranguid, võib E&YB kasutada Tööd ning Ernst & Youngi teadmisi mistahes eesmärgil.

Osa 5.  Vastuvõtt

Klient võtab Töö vastu, kui see (i) vastab Lepingu nõuetele või (ii) on edukalt läbinud Lepingus sätestatud vastuvõtu tingimuste testi. Klient teavitab E&YB-d viivitamatult Töö mittevastavusest nõuetele (“Mittevastavus“) ning E&YB kõrvaldab Mittevastavuse mõistliku aja jooksul olenevalt Mittevastavuse raskusest ja keerulisusest. Kui Klient kasutab Tööd enne selle vastuvõtmist, ei teavita E&YB-d Mittevastavusest 14 päeva jooksul Töö saamisest (kui Lepingus või vastuvõtu tingimustes ei ole sätestatud teisiti) või põhjendamatult lükkab edasi vastuvõtmist või testimist, loetakse Tööd Kliendi poolt vastuvõetuks.

Osa 6.  Garantii

(a) E&YB garanteerib Teenuste osutamise vajaliku hoolsuse ja professionaalsusega. E&YB kohustuseks on käesolevale garantiile mittevastavused kõrvaldada tingimusel, et Klient esitab E&YB-le kirjaliku teate kolmekümne  (30) päeva jooksul Teenuste osutamisest või vastuvõtu tingimuste testide edukast lõpuleviimisest.

(b) E&YB ei anna garantiid Teenuste osutamisel kasutatud kolmandate isikute toodetele ja teenustele ega vastuta nende eest. Kliendi õigused ja nõuded kolmandate isikute toodetele ja teenustele on suunatud kolmanda isiku müüja, mitte E&YB vastu.

(c) KÄESOLEV OSA 6 ON E&YB AINUS GARANTII TEENUSTELE JA TÖÖLE NING SEE KEHTIB KÕIGI MUUDE GARANTIIDE JA REPRESENTATSIOONIDE ASEMEL, SH, KUID MITTE AINULT MÜÜDAVUSE, MITTERIKKUMISE, TEATUD EESMÄRGIKS SOBIVUSE VÕI MUU GARANTII.

Osa 7.  Teenuste maht

E&YB ei ole kohustatud andma nõu või osutama teenuseid, määratlema küsimusi või ette valmistama süsteeme seoses Euroküsimustega (“Euroküsimused“). Lisaks ei vastuta E&YB Euroküsimusest tuleneva Teenuste ebatäpsuse, viivituse või osutamise võimetuse eest.

Osa 8.  Vastutuse piirang

(a) E&YB koguvastutus Lepingu järgi ei ületa mingil juhul E&YB poolt saadud lepingujärgseid tasusid nõudega seotud tööosa eest ega sisalda kahjusid, va otsene kahju. See ei sisalda kaotatud kasumit, kaotatud sääste ega kasutamata ärivõimalusi. Eelpool nimetatud piirang ei hõlma E&YB poolt oma kohustuste tahtlikust rikkumisest tulenevat vastutust.

(b) Teenuste osutamiseks või Töö ettevalmistamiseks kasutatavad finantsandmed põhinevad usaldusväärsete osapoolte poolt esitatud informatsioonil. Kokkuvõtte ettevalmistamisel arvestab E&YB raamatupidamispõhimõtete rakendamist, ettevalmistusprotseduure, finantspresentatsiooni meetodeid ja avalikustamisi ning kontrollib projektsiooni mõistlikku täpsust. E&YB uurib samuti oletusi ja eeldusi, millel põhineb projektsioon, kuid ei teosta nende oletuste ja eelduste sõltumatut analüüsi ega hindamist.

(c) Kokkuvõtte eesmärgiks ei ole projektsioonide saavutatavuse või väidete taga olevate eelduste kinnitamine. See ei kinnita ka seda, et E&YB saab teadlikuks olulistest küsimustest, mis võivad avalikuks tulla põhjalikumate protseduuride rakendamisel, nt uuringu käigus. Projektsioonid sobivad vaid piiratud kasutamiseks.

(d) E&YB ei vastuta Töö kaasajastamise eest vastavalt sündmustele ja asjaoludele, mis leiavad aset pärast Töö vastuvõtmist.

(e) E&YB ei kanna vastutust ega oma kohustusi seoses Interneti ja Kliendi või kolmanda isiku süsteemi või tarkvara töökindluse, kättesaadavuse ja turvalisusega, kui see ei kuulu E&YB Teenuste ja Kohustuste hulka.

Osa 9.  Hüvitamine

(a) E&YB poolt Kliendile Teenuste osutamisel hüvitab Klient E&YB-le, selle filiaalidele, tütar-ning sidusettevõtetele ja nende partneritele, printsipaalidele ja töötajatele kõik kulud, tasud, väljaminekud, kahjud ja materiaalsed kohustused (sh kaitsekulud), mis on seotud kolmanda isiku poolt esitatud Teenustega seonduva või nendest tuleneva nõudega, Kliendi poolt Töö kasutamisega või Lepinguga.

(b) E&YB hüvitab Kliendile kahjud ja kulud, mis on seotud mistahes isiku kehavigastuse või surmaga ning reaalse ja/või materiaalse isikliku vara kahjustamisega, mis on aset leidnud E&YB poolt Teenuste osutamise ajal, ainult selles ulatuses, kui see oli põhjustatud E&YB personali või esindajate hooletusest või ettekavatsetud tegevusest või tegematajätmisest Teenuste osutamisel.

(c) Käesoleva osa sätted kehtivad kõigis olukordades, olenemata nõude sisust ning sellest, kas E&YB-le on teatatud väidetava kahju võimalusest või mitte.

Osa 10.  Isikuandmete kaitse

(a) Klient kinnitab, et Klient ja/või selle filiaalid, tütar- ja sidusettevõtted (i) kontrollivad iga Kliendi, filiaali, tütar- ja sidusettevõtted või kolmanda isiku E&YB poolt Teenuste osutamise käigus hinnatavaid või töödeldavaid andmeid ja andmebaase, sh, kui mitte ainult isikuandmed (“Andmed“), ja (ii) vastutavad täielikult kolmandate isikute ees selliste Andmete eest, sh, kuid mitte ainult isikud, keda Andmed puudutavad, ning Kliendi, filiaali, tütar- ja sidusettevõtte personal.

(b) Klient kinnitab ja garanteerib E&YB-le, et Andmetöötlus ja -vahetus Kliendi, selle filiaalide, tütar- ja sidusettevõtete ning E&YB vahel on toimunud ja toimub ka edaspidi täies vastavuses andmekaitseseaduste ja -määrustega.

(c) Lisaks kinnitab Klient, et Klient, selle filiaalid, tütar- ja sidusettevõtted vastutavad täielikult E&YB varustamise eest andmekaitsealaseid seadusi ja määrusi puudutavate juhiste ja juhenditega, mida E&YB usaldab täielikult Andmete hindamisel ja töötlemisel Teenuste osutamise käigus.

(d) Lisaks vastutab Klient täielikult andmekaitsealaste seaduste ja määruste olemasolu tuvastamise ning nende täitmise eest, kui nad puudutavad E&YB tööd ja selle kasutamist Kliendi poolt.

Osa 11.  Muudatuste kord

Kumbki Pool võib nõuda täiendusi, kustutusi või muudatusi käesolevas Lepingus kirjeldatud Teenuste mahus või sisus (edaspidi “Muudatused“). E&YB ei ole kohustatud alustama Muudatustega seotud tööd enne, kui tasu ja/või ajagraafiku muutmine on kokku

lepitud E&YB ja Kliendi poolt alla kirjutatud. Pärast palve esitamist Muudatuste tegemiseks, esitab E&YB Kliendile ettepaneku E&YB standardsel Muudatuste tegemise blanketil, kus on kirjeldatud Muudatused, sh nende Muudatuste mõju ajagraafikule, tasudele ja kuludele. 5 päeva jooksul Muudatuste ettepaneku saamisest peab Klient kas pakutud Muudatused vastu võtma kirjutades all Muudatuste pakkumisele või paluma E&YB-d Muudatusi mitte teha, millisel juhul  jätkab E&YB esialgsete Teenuste osutamist. Olenemata ülaltoodust, kui E&YB Kliendi palvel või teatel teeb tööd, mis ei ole käesoleva Lepinguga kaetud või mis ületab Lepingus kirjeldatud tööde mahtu, peetakse sellist tööd lepingujärgseteks Teenusteks, mille eest Klient tasub E&YB-le samade tariifide järgi, mis on sätestatud ülaltoodud Tasude ja Kulude osas või fikseeritud tasu korral vastavalt selle tasu arvutamisel kasutatud tariifidele.

Osa 12.  Personal

(a) Kuigi E&YB püüab rahuldada Kliendi soove konkreetsete isikute rakendamise osas, vastutab E&YB oma personali määramise ja selle ülesannete muutmise eest Teenuste osutamisel vastavalt vajadusele.

(b) Lepinguperioodil ja kuue (6) kuu jooksul selle lõppemisest või lõpetamisest ei tegele kumbki Pool aktiivselt teise Poole Teenuste osutamisega seotud personali aktiivse värbamisega.

(c) Juhul kui Klient soovib värvata personali, kes osaleb/ on osalenud Teenuste osutamisel Kliendile enne kuue (6) kuu möödumist Töö lõpetamisest, peab Klient E&YB nõudel tasuma lepptrahvina E&YB-le kõnealuse Töötaja viimase kuue (6) kuu brutopalga.

Osa 13.  Lõpetamine

(a) Kumbki Pool võib lõpetada käesoleva Lepingu igal ajal, teatades sellest kirjalikult teisele Poolele viisteist (15) päeva ette ning sellisel juhul tasub Klient E&YB-le kõigi lõpetamispäevaks osutatud teenuste ja kantud kulude eest ning hüvitab E&YB-le lõpetamisega seotud mõistlikud kulud.

(b) Kui kumbki Pool leiab, et Pooled ei saa nendevahelist vaidlust lahendada vastastikusel kokkuleppel, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

Osa 14.  Lahutatavus

Kui Lepingu tingimus või säte osutub seadusevastaseks või mittejõustatavaks, tunnistatakse see tingimus või säte kehtetuks ning kõik teised tingimused ja sätted jäävad jõusse.

 

Osa 15.  Kohaldatav seadus

Kui Pooled ei lepi kokku teisiti, lahendatakse kõik käesolevatest Tingimustest ja Lepingust tulenevad vaidlused, sh, kuid mitte ainult järeldused, tõlgendamine, arusaamine ja kehtivus, vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

 

Osa 16.  Üldtingimused

(a) Kumbki Pool ei kasuta teise Poole nime, kaubamärke, teenusmärke, logosid, kaubandusnimesid, ja/või tootenimesid ilma teise Poole eelneva kirjaliku nõusolekuta. Siiski võib E&YB viidata Kliendi nimele ja/või Teenuste/projekti üldkirjeldusele. Klient kohustub samuti E&YB poolt mõistliku eelneva teate esitamisel esitama E&YB-le vajalikud andmed (nt analüütikute telefonikõnede, klientide telefonikõnede, presentatsioonide jms näol).

(b) Kumbki osapool ei vastuta viivituse või mittetäitmise eest, kui see on põhjustatud asjaoludest, mis ei allu selle kontrollile.

(c) Lepingu täitmist ei tohi kellelegi üle anda ilma teise Poole eelneva kirjaliku nõusolekuta. E&YB võib Lepingu üle anda oma rahvusvahelisse organisatsiooni kuuluvale ettevõttele või kasutada Teenuste osutamiseks alltöövõtjaid.

(d) Klient kinnitab, et: (i) E&YB ja Klient võivad pidada kirjavahetust või edastada dokumentatsiooni Interneti elektronposti kaudu, kui Klient ei nõua teisiti, (ii) kumbki Pool ei vastuta Interneti elektronposti töökindluse, kättesaadavuse või turvalisuse eest, ning (iii) E&YB ei vastuta kadude, kahjude, kulude või ebamugavuste eest, mis tulenevad elektronposti kadumisest, viivitusest, katkestusest, rikkest või muutumisest, kui selle põhjus ei allu E&YB mõistlikule kontrollile.

(e) Kõik Lepingu järgsed teated peavad olema kirjalikud ja toimetatud Lepingus näidatud aadressil ning neid peetakse üleantuks kättesaamisel.

(f) Lepingu tingimustest ei saa loobuda või Lepingu rikkumisega nõustuda, va juhtudel, kui selline loobumine või nõusolek on vormistatud kirjalikult ja loobumise või rikkumisega nõustuva Poole poolt alla kirjutatud.

(g) E&YB poolt ettevalmistatud Tööga seotud Ettepanekud ja Teated on E&YB omand. Juhul kui ettepanekut või Lepingut ei võeta vastu, tagastatakse see ja kõik selle koopiad E&YB-le.

(h) Käesolev Leping ei ole takistuseks E&YB jaoks Teenuste osutamisel teistele osapooltele, mis konkureerivad siintoodud Teenustega.

(i) Käesolev Leping ei tee kumbagi Poolt teise Poole agendiks või seaduslikuks esindajaks ega loo partnerlust või ühisettevõtet. Mõlemad Pooled on sõltumatud lepingupooled ja vastutavad oma tegude eest ise.

(j) Käesolevate Tingimuste osad 3-15 jäävad jõusse peale Lepingu lõppemist või lõpetamist.


 

Poolte allkirjad:

 

ERNST & YOUNG BALTIC AS        

 

 

 

Hanno Lindpere

Juhatuse liige

 

TALLINNA LINN

 

 

 

 

 

Kuupäev:

Kuupäev:

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär