Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kadaka pst 165 krundi detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 27.09.2006 korraldus number 1961
Redaktsiooni kehtivus:14.06.2018 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 14.06.2018 nr 93, vastuvõetud 14.06.2018

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

27. september 2006 nr 1961-k

 

 

 

 

 

Kadaka pst 165 krundi detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas

 

 

 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Planeerimisseaduse § 24 lg 3 ja lg 6, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 1, lg 2 p 2, lg 3, lg 5 ja lg 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsusega nr 230 kehtestatud Mustamäe linnaosa üldplaneeringuga ning arvestades juurdelisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kaalutlusi ja asjaolusid, et:

- detailplaneering järgib Mustamäe linnaosa üldplaneeringu juhtfunktsiooni, milleks on määratud korterelamute ja äriehitiste segahoonestusala. Kadaka pst ääres, planeeringuala vahetus läheduses on valminud ja on planeeritud analoogsete näitajatega korterelamute grupid. Seega on põhjendatud Kadaka pst 165 krundi jagamine kaheteistkümneks krundiks ning elamumaa- ja ärimaakruntidele nelja 9-korruselise korterelamu ja kolme 7-korruselise korterelamu planeerimine, ärimaakrundile autode käsipesula ja tasulise autoparkla planeerimine, tootmismaakrundile trafoalajaama paigutamine ning  transpordimaakruntidele juurdepääsuteede rajamine;

- detailplaneeringuga täiendatakse olemasolevat kõrghaljastust okaspuude ja põõsaste gruppidega;

- detailplaneeringuga on kavandatud kruntide lõuna- ja edelapoolsetele aladele puhke- ja lastemängualad. Seitse atraktiivset mänguala ühendatakse omavahel jalgradade võrgustikuga tekitades pargilise rekreaktsiooniruumi.

 

 

 

       

1. Kehtestada Kadaka pst 165 krundi detailplaneering, Arhitektuuribüroo Künnapu & Padrik OÜ töö nr 0402, millega on Mustamäe linnaosas asuvale 2,8 ha suurusele maa-alale kavandatud 12 krunti - 7 elamumaa- ja ärimaakrunti, 1 ärimaakrunt, 1 tootmismaakrunt ja 3 transpordimaakrunti. Detailplaneeringuga on kavandatud elamumaa- ja ärimaakruntidele neli 9-korruselist korterelamut ja kolm 7-korruselist korterelamut, ärimaakrundile autode käsipesula ja tasuline autoparkla, tootmismaakrundile trafoalajaama paigutamine ning  transpordimaakruntidele juurdepääsuteede rajamine.
(Kehtetu osaliselt - Kadaka puiestee T10 kinnistu osas, Tvk o 14.06.2018 nr 93, vastuvõetud 14.06.2018)

2. Detailplaneeringu kohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 21. septembril 2006 sõlmitud lepingule nr TT-76/M.

3. Kadaka pst 165 krundi detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 7. märtsi 1996 otsusega nr 19 kehtestatud Tallinna Tehnoloogiapargi territooriumi ja sellega piirneva Kadaka pst ning raudtee vahelise maa-ala detailplaneering Kadaka pst 165 krundi osas.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 27. septembri 2006

korralduse nr 1961-k

LISA 

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

 “Kadaka pst 165 krundi detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas” juurde

 

 

 

Kehtestada Kadaka pst 165 krundi detailplaneering, Arhitektuuribüroo Künnapu & Padrik OÜ töö nr 0402, millega on Mustamäe linnaosas asuvale 2,8 ha suurusele maa-alale kavandatud 12 krunti - 7 elamumaa- ja ärimaakrunti, 1 ärimaakrunt, 1 tootmismaakrunt ja 3 transpordimaakrunti. Detailplaneeringuga on kavandatud elamumaa- ja ärimaakruntidele neli 9-korruselist korterelamut ja kolm 7-korruselist korterelamut, ärimaakrundile autode käsipesula ja tasuline autoparkla, tootmismaakrundile trafoalajaama paigutamine ning  transpordimaakruntidele juurdepääsuteede rajamine.

Haldusakti põhjendused

Planeeritav maa-ala asub Mustamäe linnaosas, Kadaka pst ja Mäepealse tn ristumiskoha vastas, Kadaka pst ääres.

Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud  ettevõtluse segahoonestusala, alal võib paikneda igasugune ettevõtlus, va ulatusliku sanitaartsooni vajav tootmine, alal võib paikneda ka üksikuid elamuid ja asutusi.

Mustamäe linnaosa üldplaneeringu kohaselt on planeeritav maa-ala määratud korterelamute ja äriehitiste segahoonestusalaks (Mäepealse III arenguala A-3). Detailplaneering on kooskõlas Mustamäe linnaosa üldplaneeringuga.

Planeeritav maa-ala kujutab endast põhiliselt mahajäetud sõjaväekasarmu territooriumi, selle esist suurt asfalteeritud platsi ning ala endisest paekarjäärist. Planeeringu alas paiknevad 6 lagunevat kivist ja puidust hoonet, 11 metallkuuri, 2 suurt katlamaja korstent, trafoalajaam ja mõned rusud.

Planeeritavale alale jäävad: 1) Kadaka pst 165 kinnistu, mille sihtotstarve on 70% tootmismaad ja 30% ärimaad; 2) Kadaka pst 165b kinnistu, mille sihtotstarve on 100% transpordimaa; 3) Kadaka pst 165b/1 kinnistu, mille sihtotstarve on 100% transpordimaa.

Detailplaneeringuga jagatakse planeeritav maa-ala 12-ks krundiks: 7 elamumaa- ja ärimaakrunti – pos 1, 2, 3, 4 igale krundile on kavandatud 9-korruseline korterelamu, mille esimesel korrusel paiknevad äripinnad. Keldrikorrusel ja esimesel korrusel paikneb pool lahtine parkla. Sokkel on tõstetud 1,5 meetrit maapinnast. Hoone põhimaht on 8-korrust ja üheksas korrus on perimetraalselt tagasiastuv ning on ümbritsetud katuse terrassiga. Pos 5, 6, 7 igale krundile on kavandatud 7-korruseline korterelamu, mille esimesel korrusel paiknevad äripinnad. Esimesel korrusel paikneb pool lahtine parkla. Hoone põhimaht on 6-korrust ja seitsmes korrus on perimetraalselt tagasiastuv. Kokku on kavandatud 215 korterit. Kadaka pst ääres, planeeringuala vahetus läheduses on valminud ja on planeeritud analoogsete näitajatega korterelamute grupid.

Juurdepääs uutele kruntidele on ette nähtud iseseisva krundina Kadaka puiesteelt, sihtotstarbega transpordimaa. Nimetatud krundile liidetakse ajutine krunt samuti sihtotstarbega transpordimaa. Kolmas transpordimaa siil moodustatakse piki Kadaka puiesteed ja jääb kasutusele kõnniteena. Planeeritavale alale on kavandatud üks tootmismaakrunt alajaama paigutamiseks.

Kadaka pst 165b ja 165b/1 kinnistud on ette nähtud liita ja moodustada üks ärimaakrunt, kuhu on kavandatud 2-korruseline hoone - autode käsipesula ja tasuline autoparkla.

Kõrghaljastust esineb kinnistutel üksikute puudena olemasolevate hoonete vahel. Olemasolevat kõrghaljastust täiendatakse okaspuude ja põõsaste gruppidega. Planeeritud kruntide lõuna- ja edelapoolsetele aladele kujundatakse puhke- ja lastemängualad taotluslikult erinevalt. See rikastaks laste valikuvõimalusi vastavalt eale. 7 atraktiivset mänguala saaks omavahel ühendada jalgradade võrgustikuga tekitades pargilise rekreaktsiooniruumi.

Detailplaneeringu menetluse käik

Kadaka pst 165 krundi detailplaneeringu koostamist taotles Osaühing Fine Kinnisvara juhatuse liige Janek Saveljev 11. märtsil 2004, kes soovis olemasoleva krundi jagamist seitsmeks elamumaa- ja ärimaakrundiks ning seitsme 7-9-korruselise äri- ja eluhoone rajamist.

Detailplaneeringu koostamise korraldamise õigus on lepinguga üle antud Arhitektuuribüroo Künnapu & Padrik OÜ-le.

Detailplaneeringu koostas Arhitektuuribüroo Künnapu & Padrik OÜ.

Kadaka pst 165 krundi detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 21. juuni 2004 korraldusega nr 1372-k ?id=3001&aktid=97235 eesmärgiga Kadaka pst 165 krundile korterelamute rajamiseks ning planeeritavale alale jääva krundi piiride ja ehitusõiguse määramiseks.

Detailplaneering on koostatud Tallinna Linnavalitsuse 21. juuni 2004 korraldusega nr 1372-k kinnitatud lähteülesande nr 1897 alusel. Detailplaneering on koostatud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetele.

Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõikes 1 nimetatud asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud. 

Mustamäe Linnaosa Valitsus, Mustamäe Linnaosa Halduskogu, Tallinna Transpordiamet ja Tallinna Kommunaalamet kooskõlastasid detailplaneeringu tingimusteta.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu järgmistel tingimustel: 1) ehitus- ja haljastusprojektid kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga, ehitusprojektis esitada tehnilised lahendused säilivate lehtpuude kasvutingimuste tagamiseks ehitustööde ajal ning hoonete ekspluateerimisel; 2) reostusuuringute kava ja aruanne esitada läbivaatamiseks jäätmehoolde osakonda, vajadusel koostada reostunud alade saneerimise kava; 3) ehitustööde kavandamisel krundil pos 3 tamponeeritud puurkaevu kaitsetsoonis juhinduda Harjumaa Keskkonnateenistuse tingimustest; 4) soojavarustus lahendada kaugkütte baasil vastavalt AS Tallinna Küte tehnilistele tingimustele. Projekteerija selgitus kooskõlastuste koondtabelis on järgmine: tingimused nr 1, 2, 3 täidetakse järgmises projekteerimisstaadiumis, tingimus nr 4 on täidetud.

AS Tallinna Vesi kooskõlastas detailplaneeringu järgmistel tingimustel: 1) planeeritavat ala saab hoonestada peale planeeritud ühisveevarustuse ja kanalisatsioonivõrkude ehitamist alas; 2) planeeritavatele vee- ja kanalisatsioonitorustikele ja olemasolevale d600mm sademevee ühiskanalisatsioonitorustikule seada servituut võõra kinnistu piires; 3) järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoonete ja tänavate vee ja kanalisatsiooni ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AS-lt Tallinna Vesi tehnilised tingimused. Projekteerija selgitus kooskõlastuste koondtabelis on järgmine: tingimus 2 on täidetud, servituudid on ette nähtud olemasolevatele ja planeeritavatele torustikele, tingimused nr 1 ja 3 täidetakse järgmises projekteerimisstaadiumis.

Elion Ettevõtted AS kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Tingimus täidetakse järgmises projekteerimisstaadiumis.

AS KH Energia-Konsult tänavavalgustuse osakond kooskõlastas detailplaneeringu ja märkis, et kooskõlastada K-Projektiga töö nr 06030. Märkus täidetakse järgmises projekteerimisstaadiumis.

F-Elekter AS kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et detailplaneeringus ette näha krunt alajaama paigaldamiseks, määrata servituudialad olemasolevatele ja ehitatavatele 10 ja 0,4 kV kaablitele ning tööprojektid eraldi kooskõlastada AS-ga F-Elekter. Projekti arendamise käigus arvestada olemasolevate 10 ja 0,4 KV ühendustega detailplaneeringu alal. Tingimused on täidetud, alajaama krunt planeeringu koosseisus ette nähtud, servituudid määratud ja kantud joonistele.

Keskonnaministeerium andis nõusoleku planeeritava ala läheduses oleva puurkaevu sanitaarkaitseala vähendamiseks veeseaduse § 28 lg 4 p 2 alusel. Keskkonnaministeerium nõustus Tallinna linnas Kadaka pst 165 krundil asuva Cm-V veekihti avava puurkaevu registri nr 97 sanitaarkaitseala vähendamisega 30 meetrini.

Keskkonnaministeeriumi Harjumaa Keskkonnateenistus nõustus Kadaka tee 165 kinnistul tamponeeritud puurkaevu paiknemisega planeeritud hoone nr 3 perimeetri piires järgmistel tingimustel: 1) hoone konstruksioon rajatakse nii, et puurkaevu suudmeosa jääb füüsiliselt vaadeldavaks; 2) puurkaevule säilitatakse 1 meetri raadiusega kaitsetsoon; 3) paigaldatakse selgituse ja kaitsenõudega infotahvel. Tingimused täidetakse järgmises projekteerimisstaadiumis.

Detailplaneeringu lahenduse on kooskõlastanud planeeritavale alale jääva Kadaka pst 165b ja Kadaka pst 165 b/1 kinnistute omanik A. Roosnupp.

Kuna käesolev detailplaneering muudab planeeritava alaga külgnevatele AS-i HITEH ja VIRO TOOLS AS-i  valduses olevatele kruntidele olemasolevat juurdepääsu, on planeeringu tellija OÜ Fine Kinnisvara sõlminud võlaõigusliku lepingu, millega tellija kohustub hiljemalt kolme kuu jooksul peale käesoleva detailplaneeringu kehtestamist täies osas välja ehitama AS Tondi Üks poolt koostatud tööprojekti nr 199-96 nõuetele vastava juurdesõidutee (koos vajalike  lisakommunikatsioonidega) Tallinna linnas Kadaka pst 165a hoonestusele.

Detailplaneering esitati kooskõlastamiseks Tallinna Tervisekaitsetalitusele, kes märkis, et Tervisekaitsetalitusel puudub õiguslik alus projekti kooskõlastamiseks, kuna planeerimisseaduse § 17 lg 3 alusel määrab üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldavale detailplaneeringule kooskõlastamise vajaduse maavanem.

Planeerimisseaduse § 24 lg 6 kohaselt planeeringu kehtestamisega muutub kehtetuks samale maa-alale varem kehtestatud sama liigi planeering või vastav osa suuremale maa-alale varem kehtestatud sama liigi planeeringust. Käesoleva seaduse § 7 või § 8 kohane teemaplaneering täiendab ja täpsustab varem kehtestatud maakonnaplaneeringut või üldplaneeringut. Detailplaneering on kooskõlas kehtestatud Mustamäe linnaosa üldplaneeringuga. Kehtestatud Mustamäe linnaosa üldplaneering täpsustab Tallinna üldplaneeringut ja seega käesolevat detailplaneeringut ei käsitleta Tallinna üldplaneeringut muutva detailplaneeringuna.

Kadaka pst 165 krundi detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 korraldusega nr 1466-k ?id=3001&aktid=105098

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 31. juulist 2006 kuni 14. augustini 2006. Kirjalikke vastuväiteid ega ettepanekuid detailplaneeringu muutmiseks avaliku väljapaneku kestel ei esitatud.

Kadaka pst 165 krundi detailplaneering jääb Tallinna Linnavolikogu 7. märtsi 1996 otsusega nr 19 kehtestatud Tallinna Tehnoloogiapargi territooriumi ja sellega piirneva Kadaka pst ning raudtee vahelise maa-ala detailplaneeringu alale ?id=3001&aktid=31550. Kadaka pst 165 krundi detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks Tallinna Tehnoloogiapargi territooriumi ja sellega piirneva Kadaka pst ning raudtee vahelise maa-ala detailplaneering Kadaka pst 165 krundi osas.

Arvestades eeltoodut, esitame Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks Kadaka pst 165 krundi detailplaneeringu.

 

 

 

 

 

Igor Volkov

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti

juhataja – linna peaarhitekt