Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Muuga tee 7 maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 27.09.2006 korraldus number 1931
Redaktsiooni kehtivus:27.09.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. september 2006 nr 1931-k

 

 

Muuga tee 7

maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2 alusel ja kooskõlas Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34, Harju maakonna Viimsi Vallavalitsuse 03. juuni 2005 korraldusega nr 325 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 10. märtsi 2003 otsusest nr 12542, millega on Tallinnas, end. Harjumaal, Iru vallas, Väo mõisast eraldatud maaüksusel “Peedu nr. 68“, (endise kinnistu number puudub) asunud maa suurusega 5,04 ha suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks Uno Rebase ja maa tagastamise toimiku number 4723 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Pirita linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Muuga tee 7;

1.2 pindala: 8973 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endise kinnistu number puudub pindalaga 5,04 ha) järgmisele isikule:

Uno Rebase, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn.

3. Tagastataval maal paiknevad ehitised (elamu koos kuuriga ehitisregistri koodiga 101011372 ja piire, väravad ehitisregistri koodiga 220387398) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 29.08.2006.

4. Endise kinnistu maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala, suurusega 24610 m2, osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

5. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

5.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

5.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses;

5.3 tagada krunti läbivatele Eesti Energia Aktsiaseltsile kuuluvale madalpinge õhuliinile ning Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvatele kaablikanalisatsioonile ja maakaablile juurdepääs ja kaitsetsoon.

 

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 254, telefon 640 4535.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär