Aarde tn 17 maa tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 27.09.2006 korraldus number 1928

Redaktsiooni kehtivus 27.09.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

27. september 2006 nr 1928-k

 

 

Aarde tn 17 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 192 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega nr 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 13. novembri 1995 otsusest nr 6441, millega on Aarde tn 17, endisel kinnistul nr 3785 asunud krundi suurusega 404,70 m2 suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks Elvine Uusman, Tallinna notar Tiit Sepp´a poolt 17.04.2006 tõestatud pärimisõiguse tunnistusest notari ametitoimingute raamatu registri number 2142, millega Elvine Uusman´i nõudeõiguse päris tema poeg Rein Uusman ja maa tagastamise toimiku nr 12516 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Põhja-Tallinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Aarde tn 17;

1.2 pindala: 411 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 3785 pindalaga 404,70 m2) järgmisele isikule:

Rein Uusman, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn.

3. Tagastataval maal asuv hoone (ehitisregistri koodiga 101025536 elamu) ja rajatis (ehitisregistri koodiga 220392743 piirded) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 28.08.2006.

4. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 254, telefon 640 4535.  

5. Lugeda endise kinnistu nr 3785  maa tagastatuks. 

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid;

6.3 tagada krunti läbivale Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile  kuuluvale kaablikanalisatsioonile juurdepääs ja kaitsetsoon.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär