Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna investeeringute kava täitmine 2005. aastal
Tallinna Linnavolikogu 21.09.2006 otsus number 283
Redaktsiooni kehtivus:21.09.2006 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

21. september 2006 nr 283

 

 

 

 

Tallinna linna investeeringute kava täitmine 2005. aastal

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni aktist nr 1/06, revisjonikomisjoni 13. juuni 2006 otsusest ning Tallinna Linnavalitsuse 29. juuni 2006 seisukohast revisjonikomisjoni otsuse kohta,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Märkida, et Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 183 “Tallinna linna investeeringute kava täitmine alates 2003. aastast“ punkt 2.4 ning 25. augusti 2005 otsuse nr 211 “Tallinna linna investeeringute kava täitmine alates 2004. aastast“ punkt 3.2 on nõuetekohaselt täitmata.

2. Tallinna Linnakantseleil tõhustada kontrolli investeeringuteks eraldatud raha kasutamise üle ning korraldada 2006. aastal investeeringuteks eraldatud vahendite kontrollimine Tallinna Kultuuriväärtuste Ametis.

3. Tallinna Kultuuriväärtuste Ametil esitada informatsioon Tallinna Linnavolikogule Hellemanni torni küttesüsteemi väljaehitamise ja eraldatud vahendite kasutamise kohta 2006. aastal 1. novembriks 2006.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnakantseleile ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7 Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees