Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 51 kinnitatud Tallinna linnas korraldatud jäätmeveo rakendamise korra muutmine
Tallinna Linnavolikogu 21.09.2006 määrus number 59
Jõustumine:28.09.2006
Kehtetuks tunnistamine:08.11.2007
Redaktsiooni kehtivus:28.09.2006 - ...

KEHTETU:

Tvk m 01.11.2007 nr 34 jõust. 08.11.2007

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

21. september 2006 nr 59

 

 

Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 51 kinnitatud Tallinna linnas korraldatud jäätmeveo rakendamise korra muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Jäätmeseaduse § 66 lõike 2 ja § 69 lõike 4 alusel ja kooskõlas Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 ja lõike 3 punktiga 1, Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruse § 52 lõikega 5, Tallinna Linnavolikogu 16. septembri 2004 määrusega nr 34 kinnitatud Tallinna jäätmehoolduseeskirja punktiga 59 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 istungi protokolli nr 34 päevakorrapunkti 66 punktist 2.

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 51 kinnitatud Tallinna linnas korraldatud jäätmeveo rakendamise korda (edaspidi kord) alljärgnevalt:

(1) asendada korra punktis 6.2 sõnad “vedaja pakkumise edukaks tunnistamise“ sõnadega “vedajale ainuõiguse andmise“;

(2) tunnistada kehtetuks korra punkt 6.7;

(3) lisada punkt 6.10 ja sõnastada see alljärgnevalt:

“6.10 vedaja on kohustatud sõlmima kirjalikud jäätmekäitluslepingud kõigi jäätmevaldajatega, kes on selleks kohustatud või kes seda soovivad“;

(4) tunnistada kehtetuks korra punkt 7.3.4;

(5) asendada korra punktis 7.4 sõnad “linnavalitsus korraldusega“ sõnadega “linnavalitsus või tema poolt volitatud isik“;

(6) asendada korra punktis 7.7 esimeses lauses sõnad “linnavalitsuse korralduse“ sõnadega “linnavalitsuse või tema poolt volitatud isiku otsustuse“ ja sõnad “võib linnavalitsus taotluse lahendamise tähtaega pikendada“ sõnadega “võib linnavalitsus või tema poolt volitatud isik taotluse lahendamise tähtaega pikendada“;

(7) asendada korra punktis 7.8 sõnad “Linnavalitsus loeb“ sõnadega “Linnavalitsus või tema poolt volitatud isik loeb“;

(8) asendada korra punktis 7.10 esimeses lauses sõnad “linnavalitsuse korraldusega“ sõnadega “linnavalitsuse või tema poolt volitatud isiku otsustusega“ ja sõnad “linnavalitsus luges“ sõnadega “linnavalitsus või tema poolt volitatud isik luges“;

(9) asendada korra punktis  7.12 sõnad “Keskkonnaameti ettepanekul on linnavalitsusel“ sõnadega “Linnavalitsusel või tema poolt volitatud isikul on“;

(10) lisada punkt 8.7 ja sõnastada see alljärgnevalt:

“8.7 Jäätmevaldaja on kohustatud hoidma jäätmemahutite ümbruse puhtana ning kokkuleppel vedajaga reguleerima jäätmemahutite tühjendamise sagedust selliselt, et oleks välditud mahutite ületäitumine ja nende ümbruse reostumine“;

(11) lisada punkt 8.8 ja sõnastada see alljärgnevalt:

“8.8 Vedaja on kohustatud tühjendama jäätmemahutid ja ära vedama jäätmemahutite ümbrusesse paigutatud suurjäätmed hiljemalt kolme päeva jooksul alates jäätmevaldaja poolt esitatud tellimusest“;

(12) lisada punkt 8.9 ja sõnastada see alljärgnevalt:

“8.9 Jäätmevaldajatel on lubatud jäätmeveo lihtsustamiseks lükata jäätmeveo päeval jäätmemahutid väljapoole oma kinnistu piire tänavaga külgnevale alale tingimusel, et mahutid ei takistaks liiklust ega jalakäijaid“;

(13) asendada lisas 4 korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse vormis sõnad “TALLINNA LINNAVALITSUSELE“ sõnadega “…………… (LINNAOSA) VALITSUSELE“.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 28. septembril 2006.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees