Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Aktsiaseltsi SEB Eesti Ühispanga ja Tallinna linna vahelise finantsturgude kliendilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Katrin Kendrale
Tallinna Linnavalitsus 13.09.2006 korraldus number 1865
Redaktsiooni kehtivus:13.09.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. september 2006 nr 1865-k

 

 

Aktsiaseltsi SEB Eesti Ühispanga ja Tallinna linna vahelise finantsturgude kliendilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Katrin Kendrale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud aktsiaselts SEB Eesti Ühispanga ja Tallinna linna vahelise finantsturgude kliendilepingu projekt koos lisadega 1 kuni 7.

2. Volitada Tallinna Linnakantselei finantsdirektori kohusetäitjat Katrin Kendrat Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud kliendilepingule ja lisadele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks aktsiaselts SEB Eesti Ühispanga esindajale.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 13. septembri 2006

korralduse nr 1865-k      

LISA

 

FINANTSTURGUDE

KLIENDILEPING NR.

 

AS SEB EESTI ÜHISPANK (edaspidi: "Pank" või "AS SEB Eesti Ühispank")

Registrikood: 10004252

Asukoht: Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Eesti Vabariik

Esindaja Kliendilepingu sõlmimisel:

 

ja

 

TALLINNA LINN (edaspidi: "Klient")

Asu− või elukoht: Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn, Eesti Vabariik

Esindaja Kliendilepingu sõlmimisel:

 

Vahel

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Finantsturgude kliendileping (edaspidi: "Kliendileping") reguleerib Panga ja Kliendi (mõlemad isikud edaspidi koos nimetatud: "Lepinguosalised")

vahelisi suhteid seoses Panga raha− ja kapitaliturgude valdkonna poolt pakutavate finantsteenustega (iga selline finantsteenus edaspidi nimetatud: "Teenus").

1.2 Ülevaade pakutavatest Teenustest on jooksvalt saadaval Panga raha− ja kapitaliturgude valdkonnas. Kliendileping kehtib ka finantsteenustele, mis

Kliendilepingu kehtivuse ajal lisanduvad Panga raha− ja kapitaliturgude valdkonna poolt oma klientidele pakutavatele Teenustele.

 

2. TEENUSTE REGULATSIOONIALLIKAD

2.1 Kliendileping kehtestab Teenuste kasutamise eeldused ja alused ning sätestab Teenuste kasutamise üldise korra. Kliendileping reguleerib Kliendile

Teenuste osutamist Kliendi poolt Pangale eelkõige telefoni teel esitatud Korralduste alusel.

2.2 Iga iseseisva Teenuse sisu ning Teenuse kasutamise täpsemad tingimused ja kord määratakse sellise Teenuse teenusetingimustega ("Teenusetingimused").

Teenusetingimustes sätestatud juhtudel ja ulatuses kohaldatakse vastava Teenuse kasutamisele ka muu Teenuse või pangatoote kohta kehtestatud

(Teenuse)tingimuste sätteid. Teenuste loetelu koos viidetega iga Teenuse suhtes kohaldatavatele põhi Teenusetingimustele ning Teenuse kasutamise õiguse

saamiseks vajalikele limiitidele on sätestatud Kliendilepingu Lisas nr. 1 – "Teenused" (edaspidi: "Lisa nr. 1").

2.3 Teenuse kasutamisel juhinduvad Lepinguosalised eelkõige vastavatest Teenusetingimustest ja Kliendilepingust. Kliendileping kehtib Teenuse suhtes

niivõrd, kuivõrd sellise Teenuse Teenusetingimused ei näe ette teisiti.

2.4 Lisaks Kliendilepingule ja Teenusetingimustele juhinduvad Lepinguosalised Teenuse kasutamisel kohaldatavatest õigusaktidest ja pädevate

institutsioonide[1] poolt kehtestatud reeglitest. Nimetatud allikatega reguleerimata küsimustes järgivad Lepinguosalised Teenuse kasutamisel vastavas

teenusevaldkonnas tunnustatud tava ja praktikat. Kliendilepingu või Teenusetingimuste mistahes sätte vastuolu korral kohaldatava õigusakti sätte või pädeva

institutsiooni poolt kehtestatud reegliga, kohaldatakse vastavat õigusakti sätet või vastavat pädeva institutsiooni poolt kehtestatud reeglit.

2.5 Panga üldtingimusi ja kontode tingimusi kohaldatakse Kliendilepingu täitmisele ning Teenuse osutamisele niivõrd, kuivõrd Kliendileping või vastavad

Teenusetingimused ei näe ette teisiti.

2.6 Pangal on õigus salvestada Kliendiga peetavad telefonikõned. Lepinguosalised lepivad kokku, et vastavaid salvestisi kasutatakse vajadusel Teenuste

kasutamisega seotud asjaolude – eelkõige Pangale esitatud Korralduste olemasolu ja nende tingimuste – tuvastamiseks ning tõendamiseks nii kohtulikus kui ka

kohtuvälises menetluses.

2.7 Korralduse alusel Kliendiga sõlmitud või talle vahendatud tehingu kohta vormistatud tehingukinnitus on täiendavaks tõendiks vastava tehingu tingimuste

kohta, kuid see ei asenda ega muuda Korralduse vastuvõtmisel telefoni teel kokkulepitud tingimusi. Vastuolu korral tehingukinnituses sätestatud tingimuste ja

Korralduse vastuvõtmisel telefoni teel kokkulepitud tingimuste vahel, juhinduvad Lepinguosalised vastava(te) telefonikõne(de) salvestus(t)est.

 

3. TEENUSETINGIMUSED

3.1 Teenusetingimused kehtestab Pank. Teenusetingimused ja nende igakordsed muudatused kinnitab Panga raha− ja kapitaliturgude valdkonna juht.

3.2 Teenusetingimustega on Kliendil võimalik jooksvalt tutvuda ja neist tasuta ärakirju saada Panga raha− ja kapitaliturgude valdkonnas.

3.3 Pangal on õigus teha Teenusetingimustesse muudatusi. Kasutamisloaga Teenuse kohta kehtestatud Teenusetingimuste muutmisest teavitab Pank Klienti

telefoni või e−posti teel vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne vastavate muudatuste jõustumist, viidates ühtlasi kohale, kus Kliendil on võimalik

tutvuda Teenusetingimustesse tehtud muudatustega.

3.4 Kui Teenusetingimustesse tehtud muudatused ei ole Kliendile vastuvõetavad, siis on Kliendil õigus vastava Teenuse kasutamine üles öelda. Selleks esitab

Klient hiljemalt Teenusetingimustesse tehtud muudatuste jõustumise päeval Pangale vastavasisulise teate. Kui Klient ei ole käesolevas punktis toodud õigust

tähtaegselt kasutanud, siis arvatakse, et ta on Teenusetingimustesse tehtud muudatusi aktsepteerinud.

3.5 Enne Teenusetingimuste muudatuste jõustumist kohaldatakse sõlmitud tehingu täitmisele tehingu sõlmimise ajal kehtinud Teenusetingimusi.

 

4. TEENUSTE OSUTAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

4.1 Teenuse kasutamise õiguse saamiseks esitab Klient Pangale vastava sooviavalduse ("Teenuse tellimine"). Sooviavalduse võib Klient esitada telefoni teel.

4.2 Teenuse tellimisega kinnitab Klient igakordselt, et:

4.2.1 pank ei ole teda mingilgi viisil kallutanud või mõjutanud Teenust tellima ning et ta lähtub sellise Teenuste tellimisel iseseisvatest ja sõltumatutest

kaalutlustest;

4.2.2 ta on hoolikalt tutvunud Teenuse kohta kehtestatud Teenusetingimustega;

4.2.3 ta aktsepteerib Teenusetingimustes sätestatud Teenuse kasutamise korda ning kummagi Lepinguosalise õigusi ja kohustusi seoses sellise Teenusega.

4.3 Kliendi soovil annab Pank Teenuse tellimisel Kliendile ülevaate Teenuse kasutamisega seotud olulistest asjaoludest ning vastavatest Teenusetingimustest.

Teenuste kasutamisega seotud peamiste riskide ning Eesti Vabariigis kehtivate hoiuste tagamise ja investorkaitse skeemide kohta saab Klient infot

Kliendilepingu vastavatest lisadest.

4.3.1 Ülevaade finantsteenuste kasutamisega seotud peamistest riskidest on Kliendilepingule lisatud Lisana nr. 2 – "Ülevaade finantsteenuste kasutamisega

seotud peamistest riskidest" (edaspidi: "Lisa nr. 2"). Pangal on õigus teha Lisas nr. 2 ühepoolselt muudatusi ja täiendusi, teavitades sellistest muudatustest

või täiendusest Klienti.

4.3.2 Ülevaade Eesti Vabariigis kehtivatest hoiuste tagamise ja investorkaitse skeemidest on Kliendilepingule lisatud Lisana nr. 3 – "Investorkaitse

põhimõtted" (edaspidi: "Lisa nr. 3"). Pangal on õigus teha ühepoolselt Lisas nr. 3 muudatusi ja täiendusi, teavitades sellistest muudatustest või täiendusest

Klienti.

4.4 Kui Lisas nr. 1 ei ole sätestatud teisti, siis omandab Klient Teenuse või selle teatud osa kasutamise õiguse ("kasutamisloaga Teenus") talle Panga poolt

vastava Teenuse või selle teatud osa kohta tehingu− või positsioonilimiidi kehtestamisega. Informatsiooni Kliendile vastava Teenuse või selle teatud osa kohta

tehingu− või positsioonilimiidi kehtestamisest esitab Pank Kliendile telefoni või e−posti teel.

4.5 Kummalgi Lepinguosalisel on õigus Teenus igal ajal üles öelda, teatades sellest teisele Lepinguosalisele vähemalt 7 (seitse) kalendripäeva ette. Vastavate

Teenusetingimuste muutmisel on Kliendil kuni punktis 3.4. sätestatud ajani õigus Teenus etteteatamistähtaega järgimata üles öelda.

4.6 Pangal on õigus omal äranägemisel otsustada, milliste valuutade, väärtpaberite või muude finantsinstrumentide suhtes ta Teenuseid osutab, s.h. on Pangal

õigus loobuda Teenuste osutamisest teatud finantsinstrumendi suhtes. Lisaks on Pangal igal ajal õigus kehtestada või muuta olemasolevaid piiranguid ja

miinimumnõudeid Teenuse sisuks olevate tehingute mahule ja/või täitmise tähtajale. Teavet Teenuste kasutamisel kehtivate muude piirangute või

miinimumnõuete kohta on Kliendil võimalik saada jooksvalt Panga vastavatelt kontaktisikutelt.

4.7 Kõik Panga poolt tehingute mahule ja/või täitmise tähtajale kehtestatud piirangud ja miinimumnõuded või Kliendile Teenuste kasutamiseks kehtestatud

limiidid (s.h. tehingu− või positsioonilimiit) võivad olla tähtajalised või tähtajatud. Pank võib sama Teenuse piires erinevatele tehingutele või

finantsinstrumentidele kehtestada erinevaid piiranguid, miinimumnõudeid või limiite.

4.8 Pank ei osuta Kliendilepingu raames Kliendile varahaldus− või investeerimistegevuse nõustamise teenust, mistõttu Klient on iseseisvalt vastutav oma

varaga seotud otsustuste tegemise eest, s.h. investeerimisobjektide valiku, investeerimisotsuste tegemiseks vajaliku informatsiooni hankimise ja oma varasse

kuuluvate finantsinstrumentidega tehingute tegemise korraldamise eest.

4.9 Pangal on Teenuse osutamisel õigus tegutseda kolmandate isikute kaudu; sealhulgas on Pangal õigus:

4.9.1 hoida talle hoidmiseks antud Kliendi vara, eelkõige raha ja väärtpabereid, teistes krediidi− või finantseerimisasutustes, väärtpaberiregistrites või

−depositooriumites Panga nimel avatud kontodel ("esindajakonto"). Klient on nõus, et Pank hoiab vastavatel esindajakontodel ka Panga teistele klientidele

ning mõistlikel asjaoludel ka Pangale enesele kuuluvat vara; ja

4.9.2 kasutada Kliendile teatud tehingu vahendamisel teiste krediidi− või finantseerimisasutuste teenuseid.

4.10 Esindajakonto(de)l hoitavast Kliendi varast tulenevad õigused kuuluvad Kliendile, samuti lasuvad Kliendil sellisest varast tulenevad kohustused. Kui

Kliendi vastav kohustus nõutakse sisse Panga või Panga nimel hoitavatest teiste klientide varast, siis on Pangal õigus selliselt sissenõutud vara omakorda

viivitamata Kliendilt sisse nõuda.

4.11 Pangal on õigus mõistlikult enda huvides kasutada Kliendi vara, mida Pank hoiab esindajakontodel. Eelkõige on Pangal õigus nõudmiseni tasuta laenata

esindajakontodel hoitavaid Kliendi väärtpabereid.

4.12 Klient on nõus, et Pank võib esindajakontodel hoitavat Kliendi vara oma nimel pantida või muul viisil finantstagatisena kasutada juhul, kui see on vajalik

Kliendi Korralduse alusel või muul viisil Kliendi huvides tehtud tehingu tingimuste või tehingu vastaspoole või pädeva institutsiooni poolt kehtestatud reeglite

täitmiseks ning kui sellist Kliendi vara pantimist või muul viisil finantstagatisena kasutamist võib pidada väärtpaberituru osaliste tavapäraseks käitumiseks

sarnaste tehingute tegemisel või sarnaste teenuste osutamisel.

4.13 Teenuse kasutamise õigus lõppeb:

4.13.1 Teenuse ülesütlemisega Lepinguosalise poolt;

4.13.2 Teenuse kasutamiseks kehtestatud tehingu− või positsioonilimiidi tähtpäeva möödumisega, kui Kliendile ei ole kehtestatud uut tehingu− või

positsioonilimiiti;

4.13.3 Kliendilepingu lõppemisega;

4.13.4 Kliendilepingus, Teenusetingimustes, õigusaktis või pädeva institutsiooni poolt kehtestatud reeglis sätestatud muu asjaolu saabumisega, mis tingib

Teenuse kasutamise õiguse lõppemise.

 

5. KORRALDUS

5.1 Pangale antava korraldusega (edaspidi: "Korraldus") algatab Klient Teenuse sisuks oleva tehingu tegemise või Teenusega seotud muu toimingu

teostamise. Pank aktsepteerib vaid selliseid Korraldusi, mille esitamise võimalus on sätestatud Kliendilepingus või vastavates Teenusetingimustes või mille

esitamine on muul viisil kooskõlas vastava Teenuse olemusega.

5.2 Kliendilepingus või Teenusetingimustes sätestatud juhtudel tehakse osad või kõik vastava Teenuse sisuks olevad tehingud või selliste tehingutega

kaasnevad toimingud automaatselt ehk ilma Kliendi igakordse Korralduseta.

5.3 Kui Teenusetingimustes pole sätestatud teisiti, esitab Klient Korralduse telefoni teel.

5.4 Pank võtab üldjuhul Korraldusi vastu igal pangapäeval[2], Panga tavalisel tööajal. Korraldusi tehingute tegemiseks välisväärtpaberite[3] või

tuletisinstrumentidega võib Pank vastu võtta ka väljaspool tavalist tööaega.

5.5 Korralduse vastuvõtmisega sõlmivad Lepinguosalised Teenuse sisuks oleva tehingu või selle Kliendile vahendamise kokkuleppe.

5.6 Korralduse vastuvõtmisel teeb Pank kindlaks Kliendi poolt vastavale tehingule soovitud tingimused ning esitab selliseks tehinguks omapoolselt

aktsepteeritavad tingimused. Teenuse sisuks olev tehing või selle vahendamise kokkulepe on sõlmitud hetkest, mil Lepinguosalised on saavutanud kokkuleppe

Korralduse kõigis olulistes tingimustes. Pangale esitatava Korralduse oluliste tingimuste kategooriad sätestatakse vastavates Teenusetingimustes.

5.7 Kui Klient ei ole talle tehingu vahendamiseks esitatud Korralduse kehtivusaega määranud, siis kehtib selline Korraldus Panga tavalise tööaja lõpuni

vastaval pangapäeval.

5.8 Pangal on õigus keelduda Korralduse vastuvõtmisest:

5.8.1 kui Kliendil ei ole vastava Teenuse kasutamise õigust;

5.8.2 kui Kliendile ei ole avatud vastava tehinguga seotud arveldusteks vajalikku kontot;

5.8.3 kui Kliendil on Panga või kolmanda isiku ees võlgnevus, mis on tekkinud Teenuste kasutamisel tehtud tehingust;

5.8.4 kui Kliendil on Panga või Pangaga samasse kontserni kuuluva isiku ees võlgnevus, mis on tekkinud vastava isikuga tehtud mistahes muud liiki tehingust;

eelkõige võlgnevus, mis tuleneb Panga või Pangaga samasse kontserni kuuluva isikuga sõlmitud krediidi−, laenu−, käendus−, garantii−, liising−, faktooring−

vms. tehingust;

5.8.5 kui Kliendi vastavatel kontodel puuduvad piisavad vahendid Korralduse täitmiseks, sealhulgas ettenähtud tagatisraha andmiseks või Panga teenustasude

tasumiseks;

5.8.6 kui Kliendi poolt kavatsetav tehing ei ole kooskõlas Kliendilepingu, Teenusetingimuste või kohaldatava õigusakti sättega või pädeva institutsiooni poolt

kehtestatud reegliga või see ei vasta headele kommetele või tunnustatud tavale;

5.8.7 kui Korraldust ei ole Panga professionaalsel hinnangul võimalik mõistlikult täita;

5.8.8 kui Kliendi poolt kavatsetav tehing ei vasta Panga poolt kehtestatud mahu, objekti või täitmise tähtaja piirangutele või miinimumnõuetele, s.h. kui

Kliendi poolt kavatsetava tehinguga ületataks Panga poolt Kliendile vastava Teenuse kasutamiseks kehtestatud tehingu− või positsioonilimiit;

5.8.9 kui Pank on esitanud Kliendile või saanud Kliendilt teate Teenuse või Kliendilepingu ülesütlemise kohta;

5.8.10 Kliendilepingus, Teenusetingimustes, kohaldatavates õigusaktides või pädeva institutsiooni poolt kehtestatud reeglites sätestatud muul alusel.

 

6. KLIENDI IDENTIFITSEERIMINE

6.1 Korralduse vastuvõtmisel tuvastab Pank Kliendi või tema Volitatud Esindaja isiku rakendades selleks finantsteenuste osutamisel üldiselt rakendatavat

hoolt ja tähelepanu ning teatud tehnilisi abivahendeid[4].

6.2 Korralduse vastuvõtmisel võib Pank Kliendi või tema Volitatud Esindaja täiendavaks identifitseerimiseks nõuda Kliendile omistatud ja tema isikuga

seotud tunnussõna, parooli või muu sellise turvaelemendi ("turvaelement") kasutamist. Kliendilepinguga seoses Kliendile omistatud turvaelemendid

sätestatakse Kliendilepingu Lisas nr. 4 – "Turvaelemendid".

6.3 Kumbki Lepinguosaline kohustub hoidma Kliendile väljastatud turvaelemente viisil, mis kindlustaks turvaelementide saladuse ning välistaks nende

teatavaks saamise selleks mitte õigustatud isikutele. Klient kohustub Panka viivitamatult informeerima turvaelementide võimalikust teatavaks saamisest

selleks mitte õigustatud isikutele. Sellise teate saamisel blokeerib Pank Korralduste telefoni teel vastuvõtmise või osade või kõigi Teenuste osutamise kuni

uute turvaelementide väljastamiseni.

 

7. KORRALDUSE TÄITMISE PÕHIMÕTTED

7.1 Pank täidab talle Korralduse alusel sõlmitud tehingust või selle vahendamise kokkuleppest tulenevad kohustused oma parima arusaamise ja

professionaalse oskuse kohaselt, järgides seejuures Kliendilepingus, Teenusetingimustes, kohaldatavates õigusaktides ja pädevate institutsioonide poolt

kehtestatud reeglites sätestatut ning juhindudes tunnustatud tavast ja praktikast sarnaste korralduste täitmisel.

7.2 Klient on kohustatud Korralduse täitmisele mõistlikult kaasa aitama ning looma kõik temast olenevad eeldused, mis on Pangale vajalikud Korralduse

kohaseks täitmiseks. Sealhulgas on Klient ettenähtud ajaks kohustatud oma vastavatel kontodel omama piisavaid vahendeid Korralduse alusel sõlmitud

tehingu või selle vahendamise kokkuleppe täitmiseks ning ettenähtud tagatisraha andmiseks või suurendamiseks või Panga teenustasude tasumiseks.

7.3 Pangal on õigus ühendada Korralduse alusel Kliendile vahendatav tehing ning Panga teiste klientide korralduste alusel nendele teistele klientidele

vahendatavad samalaadsed tehingud ühte tehingusse tingimusel, et see ei kahjusta Panga ühegi sellise kliendi huve.

7.4 Kui Teenusetingimuste või Korraldusega pole määratud teisiti, siis on Pangal õigus täita talle tehingu vahendamiseks esitatud Korraldus osade kaupa.

Klient on sellisel juhul kohustatud vastu võtma Korralduse ositi täitmise, aga samuti Korralduse osalises mahus täitmise kui Korralduse kehtivusaja jooksul ei

ole Pangal õnnestunud vahendada Kliendi poolt soovitud tehingut täies mahus. Seejuures kinnitab Klient, et ta on teadlik, et Korralduse täitmiseks korduvate

osatehingute tegemine võib suurendada tasumisele kuuluvaid teenustasusid ning arvelduskulusid.

7.5 Pank võib asuda Korralduse alusel Kliendile vahendatava tehingu vastaspooleks.

7.5.1 Pank on kohustatud Korralduse täitmisel hoiduma tehingutest, millest tulenevad Panga huvid on vastuolus Kliendi huvidega (huvide konflikt) ning

vältimatu huvide konflikti puhul tegutsema Kliendi huvides.

7.5.2 Kui Teenusetingimustes pole sätestatud teisiti, siis Pank ei teavita Klienti olukorrast, kus Korralduse alusel Kliendile vahendatud tehingu teiseks pooleks

oli Pank ise.

7.6 Pangal on õigus, kuid mitte kohustus teha ilma Kliendi Korralduseta Kliendi arvel tehing, millise tegemine on mõistlikult vajalik Kliendi huvide kaitseks

või Kliendi kohustuse rikkumise ärahoidmiseks või rikkumise heastamiseks.

7.7 Juhul kui tehingu täitmise ajal toimub sündmus või leiab aset asjaolu, mida vastavalt Teenusetingimustele, kohaldatavale õigusaktile, pädeva institutsiooni

poolt kehtestatud reeglile või sellekohasele tavale või praktikale käsitatakse korrektsioonijuhtumina[5], siis on Pangal õigus ilma Kliendi Korralduseta

korrigeerida vastava poolelioleva tehingu tingimusi, eesmärgiga taastada sellisest tehingust Lepinguosalistele tulenevate kohustuste esialgne vahekord või

sisu. Kui Teenusetingimustest ei tulene teisiti, siis teostab Pank tehingu tingimuste korrektsiooni järgides tunnustatud tava ja praktikat tehingutingimuste

korrigeerimisel sarnastes olukordades.

7.8 Kui Teenusetingimustest ei tulene teisiti, siis vormistab Pank Korralduse alusel Kliendiga sõlmitud või Korralduse täitmiseks Kliendile vahendatud

tehingu või osatehingu kohta kirjaliku kinnituse ("tehingukinnitus"), milles näitab vastava tehingu olulised tingimused ning tehinguga seoses tähtsust omava

muu informatsiooni (nt. Panga kontaktandmed, kontode rekvisiidid jms. andmed).

7.9 Tehingukinnituse edastab Pank Kliendi kontaktisikule faksi teel üldjuhul vastava tehingu tegemise päeval. Klient on kohustatud Pangalt saadud

tehingukinnituse viivitamatult dateerima ja allkirjastama ning selle Panga esindajale punktis 12.1. sätestatud viisil tagastama.

7.10 Kui Kliendilepingus või vastavates Teenusetingimustes ei ole sätestatud teisiti, siis ei kohaldata Lepinguosaliste vahelistes Kliendilepinguga seotud

suhetes võlaõigusseaduse § 624 lg. 1 ja 2 sätteid.

7.11 Pangal on õigus, kuid mitte kohustus Korralduse alusel sõlmitud tehing või selle vahendamise kokkulepe viivitamata ennetähtaegselt lõpetada ning

vajadusel sulgeda Kliendi positsioon vastavas valuutas, väärtpaberis või muus finantsinstrumendis või toimida vastavates Teenusetingimustes sätestatud muul

viisil kui:

7.11.1 Klient on esitanud Pangale taotluse[6] Korralduse alusel sõlmitud tehingu või selle vahendamise kokkuleppe ennetähtaegseks lõpetamiseks;

7.11.2 Klient rikub mistahes Teenuse sisuks olevast tehingust tulenevat või sellega kaasnevat maksekohustust[7], s.h. kui ilmneb, et Kliendi vastavatel kontodel

puuduvad ettenähtud ajal piisavad vahendid tehingu täitmiseks, sealhulgas ettenähtud tagatisraha andmiseks või suurendamiseks ja/või Panga teenustasude

tasumiseks;

7.11.3 Klient rikub oluliselt Panga või Pangaga samasse kontserni kuuluva isikuga sõlmitud mistahes tehingut, eelkõige Panga või Pangaga samasse kontserni

kuuluva isikuga sõlmitud krediidi−, laenu−, käendus−, garantii−, liising−, faktooring− vms. tehingut; või

7.11.4 saabub õigusakti, pädeva institutsiooni poolt kehtestatud reegli või vastavas teenusevaldkonnas tunnustatud tava ja praktikaga määratud muu asjaolu,

mis Panga professionaalsel hinnangul on aluseks Korralduse alusel tehtud tehingu ennetähtaegsele lõpetamisele.

7.12 Korralduse alusel sõlmitud tehingu või selle vahendamise kokkuleppe ennetähtaegsest lõpetamisest teavitab Pank telefoni teel Klienti, viidates ühtlasi

sellise ennetähtaegse lõpetamise põhjusele.

 

8. ARVELDUSED

8.1 Teenusega seotud arveldused sooritatakse Kliendile Pangas avatud väärtpaberi− ja/või arvelduskontode kaudu.

8.1.1 Teenuse kasutamise õiguse andmiseks võib Pank nõuda Kliendilt teatud liiki või teatud vääringus nomineeritud konto(de) eelnevat omamist. Teenuse

kasutamisel võib Pank lähtuvalt Kliendi poolt soovitud tehingu sisust või selles kasutatavate finantsvarade liigist või vääringust nõuda Kliendilt teatud

täiendava konto avamist või Kliendi Korralduse alusel ise avada Kliendile selline täiendav konto.

8.1.2 Kliendile välisvaluutas laekuv rahasumma kantakse Kliendi vastavas valuutas nomineeritud arvelduskontole või konverteeritakse Panga vahetuskursi

alusel Kliendi Eesti krooni kontole, kui Klient ei oma sellises valuutas nomineeritud arvelduskontot.

8.2 Kui Teenusetingimustes pole sätestatud teisiti, siis sooritab Pank kõik vastava Teenuse raames tehtud tehingutest ja nendega kaasnevatest toimingutest

tulenevate kohustuste (s.h. tagatisraha andmise kohustuse) suuruse või õiguste väärtuse määramiseks vajalikud arvestused ja arvutused. Kui Teenuse

kasutamisel tehtud tehingus viidatakse teatud indeksi väärtusele, teatud intressimäärale, teatud finantsvarade turuhinnale või vahetuskursile, siis määrab sellise

indeksi väärtuse, intressimäära, finantsvarade turuhinna või vahetuskursi Pank heas usus oma professionaalse hinnangu kohaselt.

8.3 Kui Teenusetingimustes pole sätestatud teisiti, siis teostab Teenuse kasutamisel Kliendile tekkinud maksekohustuse täitmiseks vajaliku ülekande Pank,

debiteerides Kliendi vastavat kontot sellise maksekohustuse ulatuses ilma Kliendi vastavasisulise Korralduseta.

8.4 Kui Teenusetingimuste või vastava Korralduse tingimustega pole määratud teisti, siis peab Lepinguosaline täitma talle Korralduse alusel tehtud tehingust

tuleneva maksekohustuse vääringus, millises selline maksekohustus on väljendatud.

8.5 Kui Teenusetingimustest või vastava Korralduse tingimustega pole määratud teisti, siis tuleb pangapäevaks mitteolevale päevale langev maksekohustus

täita sellisele päevale vahetult järgneval pangapäeval.

8.6 Õigusliku aluseta Kliendi kontodel tehtud kannete korral on Pangal õigus igakordselt ilma Kliendi Korralduseta teha kontodel vastavaid paranduskandeid.

 

9. TAGATIS

9.1 Teenusetingimustes sätestatud juhtudel on Klient kohustatud tagama Korralduse alusel temaga sõlmitud või talle vahendatavast tehingust tulenevate

maksekohustuste täitmise. Kui Lepinguosalised pole Korralduse vastuvõtmisel kokku leppinud teisiti, siis arvatakse Teenuse sisuks oleva iga tehingu

sõlmimisega samaaegselt Lepinguosaliste vahel sõlmituks tagatiskokkulepe käesolevas Kliendilepingus ja vastavates Teenusetingimustes sätestatud

põhimõtetel ja tingimustel.

9.2 Üldjuhul tagab Klient Korralduse alusel temaga sõlmitud või talle vahendatavast tehingust tulenevate maksekohustuste täitmise Pangale üleantava või

Kliendi kontol Panga kasuks blokeeritava tagatisrahaga. Teenusetingimustes sätestatud juhtudel tagab Klient oma vastavad maksekohustused Pangale

üleantavate või Kliendi kontol Panga kasuks blokeeritavate teatud väärtpaberitega.

9.3 Igakordselt vastava tehingu tegemisel määrab Pank tagatisraha algsuuruse või tagatiseks antavate väärtpaberite algkoguse juhindudes vastavates

Teenusetingimustes sätestatud või Panga poolt muul viisil kehtestatud tagatismääradest.

9.4 Pank võib Kliendile Teenuse kasutamiseks kehtestatud vastava limiidi ulatuses loobuda sellise Teenuse raames tehtavate tehingute tagatisrahaga tagamise

nõudest. Pank võib ka vastava limiidi mitteolemasolu korral igakordselt tehingu tegemisel loobuda tagatisraha nõudest. Kuid kui sellise tehingu täitmise

käigus ilmnevad asjaolud, mis Panga hinnangul oluliselt mõjutavad Kliendi võimet täita talle sellisest tehingust tulenevaid kohustusi, siis võib Pank siiski

nõuda Kliendilt tagatisraha andmist vastavat liiki tehingutele tavaliselt kehtivatel tingimustel.

9.5 Pangal on õigus igal ajal mõistlikult muuta kehtivaid tagatise määrasid ja tagatise suurendamise tingimusi ning sellega seoses vajadusel teha

Kliendilepinguga sätestatud korras muudatusi ja täiendusi vastavates Teenusetingimustes.

9.6 Kui Teenusetingimustes pole sätestatud teisiti, siis annab Klient tagatisraha või tagatiseks antavad väärtpaberid Pangale üle selliselt, et tagatava tehingu

tegemiseks esitatud Korralduse vastuvõtmise päeval debiteerib Pank tagatisraha või väärtpaberid Kliendi vastavalt kontolt. Pank on kohustatud hoidma talle

tagatisena üleantud tagatisraha või väärtpabereid eraldi oma varast.

9.7 Pangal on õigus talle tehingu tagatisena üleantud tagatisraha või väärtpabereid käsutada. Tagatiseks antud tagatisraha või väärtpaberite käsutamisel peab

Pank tagatise lõppemise päeval kindlustama samaväärsete väärtpaberite või raha tagastamise Kliendile.

9.8 Klient on kohustatud tagatisraha igakordselt suurendama, kui selle suuruse suhe võrdlussummaga langeb alla vastavates Teenusetingimustes sätestatud

miinimumtaseme.

9.8.1 Tagatisraha suurendamisjuhtumi saabumisel suurendatakse tagatisraha vastavates Teenusetingimustes sätestatud tasemeni.

9.8.2 Klient on kohustatud Panga poolt teatatud ajaks omama oma vastaval kontol tagatisraha suurendamiseks piisavat rahasummat.

9.9 Tehingust Kliendile tuleneva maksekohustuse rikkumisel on Pangal õigus pöörata sissenõue mistahes hetkel ilma Kliendi Korralduseta Pangale antud

tagatisrahale ja/või muule tagatisele.

9.9.1 Kui tagatise esemeks on väärtpaberid, siis tagatise realiseerimise juhtumi saabumisel müüb Pank sellised väärtpaberid turuhinnaga reguleeritud turul,

millisel selliste väärtpaberitega peamiselt kaubeldakse.

9.9.2 Pangal on õigus tagatise esemeks olevad väärtpaberid omandada, informeerides sellest tagatise realiseerimise juhtumi saabumisel viivitamata Klienti.

9.9.3 Kui Pank omandab tagatise esemeks olevad väärtpaberid, siis määratakse selliste väärtpaberite väärtus juhindudes Eesti Vabariigi rahandusministri poolt

kehtestatud investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise korras vastavat liiki väärtpaberite kohta sätestatud põhimõtetest ja meetoditest.

9.10 Tagatiste ebapiisavuse korral võib Pank pöörata sissenõude Kliendile Pangas avatud kontodel hoitavatele rahalistele vahenditele või väärtpaberitele.

Lisaks eelsätestatud õigustele on Pangal õigus kinni pidada Kliendi võlgnevuse kustutamiseks vajalikud vahendid kolmandatelt isikutelt Kliendi kasuks

laekuvatest maksetest.

9.11 Pank tagastab tehingule antud tagatise või selle allesjäänud osa (kui tehingu täitmine toimus tagatise arvel) peale sellisest tehingust tulenevate

maksekohustuste täielikku täitmist.

9.12 Kliendilepingule allakirjutamisega kinnitab Klient, et ta aktsepteerib täielikult Kliendilepingus sätestatud Panga õigusi Kliendi võlgnevuse kustutamiseks

ning nõustub selliste õiguste teostamisega.

 

10. TEENUSTASUD

10.1 Pangal on õigus saada Kliendile osutatud Teenuste eest tasu ("Teenustasu").

10.2 Teenuste raames Kliendile tasu eest võimaldatavad tehingute ja nendega kaasnevate toimingute loetelu ning vastavate Teenustasude suurused ja/või

määrad on sätestatud AS−i SEB Eesti Ühispank hinnakirjas.

10.3 Kui Lepinguosaliste vahel on teatud Teenustasude suuruste ja/või määrade või nende tasumise korra kohta sõlmitud vastavasisuline erikokkulepe,

rakendatakse AS−i SEB Eesti Ühispank hinnakirjas sätestatut ulatuses, milles see ei ole vastuolus Lepinguosaliste vahel sõlmitud erikokkuleppega.

 

11. LEPINGUOSALISE ESINDAJAD; LEPINGUOSALISE KONTAKT− JA ISIKUANDMED

11.1 Kliendilepingust ja kasutamisloaga Teenustest tulenevaid õigusi teostab Klient isiklikult või esindaja kaudu.

11.2 Isikud, kellel on õigus Kliendi nimel teostada Kliendilepingust ja kasutamisloaga Teenustest tulenevaid Kliendi õigusi ("Volitatud Esindajad"), ning

Pangale Teenuste osutamisel vajalikud Kliendi ja tema Volitatud Esindajate isiku− ja kontaktandmed sätestatakse Lisas nr. 5 – "Kliendi andmed" ("Lisa nr.

5").

11.3 Kui Kliendilepingus või Lisas nr. 5 ei ole Volitatud Esindajale kehtestatud esinduse piiranguid, siis on sellisel Volitatud Esindajal iseseisev õigus

teostada Kliendilepingust või kasutatavast Teenusest tulenevat Kliendi mistahes õigust, s.h. õigust esitada Korraldusi, sõlmida Teenuse sisuks olevaid

tehinguid, määrata Kliendi kontod millistelt toimub tehingu täitmine, teha päringuid jne.

11.4 Lepinguosalised kinnitavad, et käsitavad Kliendilepingut Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse §−s 34 lg. 1 sätestatud lepinguna ning Lisas nr. 5

nimetatud Volitatud Esindajatel, kui Lisas nr. 5 pole sätestatud teisti, on õigus tehingute tegemisel kasutamisloaga Teenuste raames käsutada ka Kliendile

Eesti väärtpaberite keskregistris avatud kontosid.

11.5 Kliendilepingu ja selle lisade (s.h. Volitatud Esindajate või nende esindusõiguse ulatuse) muutmise õigus ning Teenuse tellimise ja ülesütlemise õigus on

ainult Kliendi seadusjärgsel esindajal või muul Volitatud Esindajal, kellele see on Lisaga nr. 5 eriõigusena antud või kellele selline õigus tuleneb

selgesõnaliselt talle antud muust volitusest.

11.6 Lisas nr. 5 sätestatud Volitatud Esindaja volitus teostada Kliendilepingust ja kasutamisloaga Teenustest tulenevaid Kliendi õigusi lõpeb, kui Klient

tühistab sellise isiku volitused ja teatab vastavate volituste tühistamisest Pangale kirjalikult.

11.7 Pank võib aktsepteerida Lisas nr. 5 sätestamata isiku õigusi Kliendi nimel teostada Kliendilepingust ja kasutamisloaga Teenustest tulenevaid Kliendi

õigusi, määrates vastava isiku õigused seaduse või sellisele isikule Kliendi poolt antud volituse[8] alusel.

11.8 Klient informeerib Panka viivitamatult muutustest Lisas nr. 5 sätestatud andmetes aga samuti muudes andmetes, mis omavad tähtsust Kliendilepingu

täitmisel või Teenuste kasutamisel ning mis mõjutavad või võivad mõjutada Lepinguosaliste kohustuste kohast täitmist.

11.9 Pank eeldab talle kronoloogiliselt viimasena esitatud Kliendi ja tema Volitatud Esindajate isiku− ja kontaktandmeid puudutava informatsiooni õigsust ja

ajakohasust.

11.10 Pank on kohustatud hoidma saladuses kõiki Kliendilepinguga seoses omandatud Kliendi ja tema Volitatud Esindajate isikuandmeid ning

krediidiasutuste seaduses pangasaladusena käsitatud muid andmeid ("pangasaladus").

11.11 Pangal on õigus avaldada pangasaladust (s.h. Kliendi ja tema Volitatud Esindajate isikuandmeid) isikule, kelle õigus vastavat informatsiooni saada

tuleneb seadusest, sealhulgas on Pangal õigus avaldada pangasaladust Teenuse kasutamisega seotud pädevale institutsioonile. Juhul kui Klient rikub talle

Kliendilepingu alusel tehtud tehingust tulenevat maksekohustust, siis on Pangal õigus edastada informatsioon rikutud maksekohustuse kohta AS−le

Krediidiinfo.

11.12 Panga nimel teostavad Panga raha− ja kapitaliturgude valdkonna töötajad Kliendilepingust ja kasutamisloaga Teenustest tulenevaid Panga õigusi ja

ülesandeid, s.h. näiteks Korralduste vastuvõtmist, Teenuse sisuks olevate tehingute sõlmimist jms. õigusi ja ülesandeid, vastavalt oma vastutusvaldkonnale.

11.13 Nimekiri Panga raha− ja kapitaliturgude valdkonna töötajatest koos vastavate isikute kontaktandmete ja vastutusvaldkondadega on lisatud

Kliendilepingule Lisana nr. 6 – "Panga kontaktandmed" ("Lisa nr. 6") ning on jooksvalt saadaval Panga raha− ja kapitaliturgude valdkonnas.

11.14 Muudatustest Panga raha− ja kapitaliturgude valdkonna töötajate nimistus või nende kontaktandmetes või vastutusvaldkondades informeerib Pank

viivitamatult Klienti.

 

12. TEATE EDASTAMISE KORD

12.1 Kui Kliendileping või Teenusetingimused ei näe ette teate teistsugust vormi või edastamise viisi, siis edastatakse Kliendilepinguga seotud õigusliku

tagajärje kaasatoomisele suunatud iga teade või dokument ("teade") kirjalikus vormis posti või faksi teel või toimetatakse kätte isiklikult.

12.2 Kui Lisas nr. 5 sätestatust ei tulene teisiti, siis on Kliendi kontaktisikuks kestahes Lisas nr. 5 sätestatud Volitatud Esindajatest.

12.3 Kui Teenusetingimustest või Kliendile esitatud tehingukinnitusest ei tulene teisiti, siis on Panga kontaktisikuteks Lisas nr. 6 sätestatud isikud vastavalt

nende vastutusvaldkonnale.

12.4 Kui Kliendilepingus või Teenusetingimustes pole sätestatud teisiti, siis peab Lepinguosalise iga kirjalik teade, lisaks muudele Kliendilepinguga või

vastavate Teenusetingimustega ettenähtud vormielementidele, kandma Lepinguosalise või tema esindaja allkirja. Pank ei allkirjasta üldjuhul Kliendile

esitatavaid tehingukinnitusi.

12.4.1 Omakäelist allkirja kirjalikul teatel asendab mehhaaniliselt jäljendatud allkiri, kui Lepinguosaline viivitamata ei nõua omakäelist allkirja.

12.4.2 Mehhaaniliselt jäljendatud allkirjaks Kliendilepingu tähenduses arvatakse teatel olev allkirjatempel ning teatele prinditud või trükitud allkirjajäljend,

aga samuti allkirjakujutis faksi teel saabunud teatel, välja arvatud juhul, kui Lepinguosaline teadis või pidi teadma, et selline allkiri on jäljendatud allakirjutanu

tahte vastaselt.

 

13. LEPINGUOSALISE VASTUTUS

13.1 Lepinguosaline vastutab Kliendilepingu, Teenusetingimuste ja/või nende alusel tehtud tehingute rikkumise eest Kliendilepingu, Teenusetingimuste ning

õigusaktidega ettenähtud korras ja ulatuses.

13.2 Pank ei vastuta Kliendilepingu või Teenusetingimuste rikkumise eest, kui selle on põhjustanud Panga tegevuse katkestamine või takistamine kolmandate

isikute poolt, vääramatu jõud, pädevate institutsioonide tegevus või muude Pangast sõltumatute asjaolude esinemine.

13.3 Pank ei vastuta Korralduse alusel Kliendile vahendatud tehingu rikkumise eest sellise tehingu pooleks oleva kolmanda isiku poolt. Pank teeb tehingu

sellise rikkumise korral kõik endast mõistlikult oleneva, aitamaks Klienti õiguskaitsevahendite kasutamisel.

13.4 Teenusega seotud maksekohustuse täitmisega viivitamisel kohustub viivituses olev Lepinguosaline tasuma teisele Lepinguosalisele mittekumulatiivset

viivist 0.1% (null koma üks protsenti) viivises olevalt summalt maksekohustuse täitmisega viivitatud iga kalendripäeva eest.

13.5 Kliendilepingus ja õigusaktides sätestatud muude õiguskaitsevahendite asemel või nendega samaaegselt on Pangal õigus Kliendilt nõuda ning Kliendil

kohustus Pangale tasuda Teenuse kasutamisel tehtud tehingust tuleneva maksekohustuse või positsiooni sulgemise kohustuse rikkumisel leppetrahvi kuni 5%

vastava maksekohustuse või positsiooni väärtusest.

 

14. KLIENDI KINNITUSED JA ERIKOHUSTUSED

14.1. Kliendilepingule allakirjutamisega kinnitab Klient, et:

14.1.1 tal on Kliendilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks ning Teenuste tellimiseks ja kasutamiseks vajalikud õigused;

14.1.2 Pank ei ole teda mingilgi viisil kallutanud või mõjutanud Kliendilepingut sõlmima ning et ta sõlmib Kliendilepingu lähtuvalt iseseisvatest ja

sõltumatutest kaalutlustest;

14.1.3 kõik Kliendi poolt Pangale esitatavad Kliendi ja tema Volitatud Esindajate isiku− ja kontaktandmed on tõesed ja ajakohased;

14.1.4 ta on hinnanud oma investeerimisalaseid teadmisi ja kogemust ja oma finantsmajanduslikke võimalusi ning ta on selle põhjal leidnud, et ta on

võimeline kandma finantstehingute tegemisega seotud riske ning finantstehingutest tulenevat võimalikku kahju;

14.1.5 Pank on teda informeerinud Pangaga peetavate telefonikõnede salvestamisest ning ta aktsepteerib täielikult tema Pangaga peetavate telefonikõnede

salvestamist ja selliste salvestuste kasutamist Teenuste kasutamisega seotud asjaolude – eelkõige Pangale esitatud Korralduste olemasolu ja tingimuste –

tuvastamiseks ning tõendamiseks nii kohtulikus kui ka kohtuvälises menetluses;

14.1.6 ta on teadlik Eesti Vabariigis kehtivatest hoiuste tagamise ja investorkaitse skeemidest;

14.1.7 finantsvara, mille arvelt Klient Teenuseid kasutab, pole omandatud kuritegelikul teel;

14.1.8 ta ei esita Korraldusi turukuritarvituste eesmärgil;

14.1.9 ta on teadlik asjaolust, et turvaelementide teatavaks saamisel selleks mitte õigustatud isikule võib sellisel isikul olla võimalik võtta Kliendi arvel

Kliendile siduvaid kohustusi, millede täitmise eest vastutab Klient.

14.2 Klient on kohustatud Panga vastavasisulise nõudmise korral esitama Pangale mõistliku aja jooksul informatsiooni oma maksevõimelisuse kohta.

14.3 Panga nõudmisel on Klient kohustatud esitama Pangale teavet oma investeerimisalaste teadmiste ja kogemuse ning oma äritehingutega seotud eesmärkide

ja asjaolude kohta. Üldine ülevaade Kliendi investeerimisalasest kogemusest ning investeerimise põhieesmärkidest on lisatud Kliendilepingule Lisana nr. 7 –

"Kliendi investeerimisprofiil" ("Lisa nr. 7").

14.4 Klient on kohustatud Panka viivitamatult informeerima tema suhtes pankrotimenetluse või likvideerimismenetluse (juriidilisest isikust Kliendi puhul)

algatamisest, aga samuti muudest asjaoludest, mis Kliendi mõistliku hinnangu kohaselt võivad takistada talle Kliendilepingust tulenevate kohustuste täitmist.

 

15. VAIDLUSE LAHENDAMINE

15.1 Kliendil on igal ajal õigus esitada Pangale kaebus Panga tegevuse peale Teenuste osutamisel. Vastuse esitatud kaebusele esitab Pank hiljemalt 15

(viieteistkümne) pangapäeva jooksul arvates kaebuse saamisest.

15.2 Lepinguosaliste vahel Kliendilepingu või Teenuse kasutamisega seoses tekkiv vaidlus lahendatakse Lepinguosaliste vaheliste läbirääkimiste teel.

15.3 Kui Lepinguosalised ei suuda omavahelist vaidlust läbirääkimiste teel mõistliku aja jooksul lahendada või kui üks Lepinguosalistest hoidub selliste

läbirääkimiste pidamisest kõrvale, on Lepinguosalisel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks esmase instantsina Tallinna Linnakohtusse.

15.4 Kui vaidlus puudutab Tallinna Börsil tehtud tehingut või on muul viisil seotud Tallinna Börsiga, siis on Lepinguosalisel õigus pöörduda vaidluse

lahendamiseks Tallinna Börsi vahekohtusse. Tallinna Börsi vahekohtu poolt tehtud otsus on lõplik ega kuulu edasikaebamisele, kui õigusaktidega pole ette

nähtud teisiti.

 

16. KLIENDILEPINGU JÕUSTUMINE JA KEHTIVUS

16.1 Kliendileping jõustub sellele mõlema Lepinguosalise poolt allakirjutamise hetkest.

16.2 Lepinguosaliste vahel varem sõlmitud lepingud, mis reguleerivad ühe või mitme Teenuse osutamist, kaotavad Kliendilepingu jõustumisel vastavas

ulatuses kehtivuse. Erandina eeltoodust kehtib enne Kliendilepingu jõustumist sõlmitud tehingu suhtes vastav varem sõlmitud leping kuni sellisest tehingust

tulenevate kohustuste täieliku täitmiseni.

16.3 Kliendileping on sõlmitud määramata ajaks.

16.4 Lepinguosalisel on õigus Kliendileping igal ajal korraliselt üles öelda, teatades sellest teisele Lepinguosalisele ette vähemalt 7 (seitse) kalendripäeva.

Kliendileping lõppeb etteteatamise tähtaja möödumisega, kuid mitte enne, kui Lepinguosalised on kohaselt täitnud neile Kliendilepingust ja Teenuse

kasutamisel tehtud tehingutest tulenevad kohustused.

17. LÕPPSÄTTED

17.1 Kui Kliendilepingus pole sätestatud teisiti, siis muudetakse või täiendatakse Kliendilepingu tingimusi üksnes Lepinguosaliste kirjaliku kokkuleppega.

Kirjalikku vormi mittejärgides sõlmitud muudatused või täiendused on tühised.

17.2 Erandina punktis 17.1. sätestatust on Pangal õigus ühepoolselt muuta või täiendada Lisasid nr. 1, 2, 3 või 6. Sellistest muudatustest või täiendustest

informeerib Pank telefoni või e−posti teel Klienti, viidates ühtlasi kohale, kus Kliendil on võimalik tutvuda vastavasse lisasse tehtud muudatuste ja

täiendustega.

17.3. Kui Kliendilepingu vastavas lisas pole sätestatud teisiti, kasutatakse Kliendilepingus defineeritud mõisteid samas tähenduses ka Kliendilepingu lisades.

17.4 Pank säilitab Kliendile Teenuste osutamisega seotud dokumente ("alusdokumendid") õigusaktides sätestatud miinimumtähtaja jooksul. Kliendil on õigus

Lepinguosaliste vahel eelnevalt kokkulepitud ajal tutvuda alusdokumentidega. Vajadusel võimaldatakse Kliendile Panga käsutuses olevatest

alusdokumentidest ärakirjade tegemine.

17.5 Kui Kliendilepingus või Teenusetingimustes pole sätestatud teisiti, siis tähendab Kliendilepingus või Teenusetingimustes toodud iga viide kellaajale

viidet Eesti kohalikule ajale.

17.6 Ühegi Kliendilepingu järgse õiguse teostamisel esinev viivitus ei tähenda sellisest õigusest loobumist, ühegi õiguse eraldi või osaline teostamine ei välista

selle õiguse edasist teostamist ega ühegi teise õiguse teostamist.

17.7 Kliendilepingus, selle lisades ja Teenusetingimustes toodud joonealused selgitused, näited ja märkused on vastava dokumendi oluliseks osaks.

17.8 Kliendileping on sõlmitud kahes võrdväärset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, milledest üks eksemplar jääb Pangale ja üks eksemplar jääb Kliendile.

 

18. LEPINGUOSALISTE ALLKIRJAD

 

PANK:                                                                                    KLIENT

 

LISA NR. 1

FINANTSTURGUDE KLIENDILEPINGULE NR.

 

TEENUSED

 

 

1. TREASURY TEENUSEDTeenuse nimetus

Kohaldatavad tingimused[9]

Teenuse kasutamisõiguse omandamise tingimused

Valuutavahetus

Valuuta vahetustehingute tingimused

Käesoleva Teenuse kasutamise õiguse omandab Klient Kliendilepingu jõustumisega

Hoiusetehingud

Hoiusetehingute tingimused

Käesoleva Teenuse kasutamise õiguse omandab Klient Kliendilepingu jõustumisega

Valuuta margin−tehingud

Valuuta margin−tehingute tingimused

Käesoleva Teenuse kasutamise õiguse omandab Klient talle vastava tehingulimiidi kehtestamisega

Valuutaforward ja −swap

Valuutaforward ja −swap−tehingute tingimused

Käesoleva Teenuse kasutamise õiguse omandab Klient talle vastava tehingulimiidi kehtestamisega

Intressiderivaadid

Intressiderivaatide tingimused

Käesoleva Teenuse kasutamise õiguse omandab Klient talle vastava tehingulimiidi kehtestamisega

Valuutaoptsioontehingud

Valuutataoptsioontehingute tingimused

Käesoleva Teenuse kasutamise õiguse omandab Klient talle vastava tehingulimiidi kehtestamisega

 

2. KAPITALITURGUDE TEENUSED

 

Teenuse nimetus

Kohaldatavad tingimused

Teenuse kasutamisõiguse omandamise tingimused

Maaklerteenus

Maaklerteenuse tingimused

Käesoleva Teenuse kasutamise õiguse omandab Klient Kliendilepingu jõustumisega, arvestades, et futuurtehingute, optsioontehingute ning short−sell tehingute tegemise õiguse omandab Klient talle vastava tehingu− või positsioonilimiidi kehtestamisega

Repotehingud

Repotehingute tingimused

Käesoleva Teenuse kasutamise õiguse omandab Klient talle vastava tehingulimiidi kehtestamisega

 

 

LISA NR. 2

FINANTSTURGUDE KLIENDILEPINGULE NR.

 

ÜLEVAADE FINANTSTEENUSTE KASUTAMISEGA SEOTUD PEAMISTEST RISKIDEST

 

Mistahes investeerimistegevusega kaasnevad riskid, mida võib kokkuvõtvalt iseloomustada kui võimalust mitte saavutada kavandatud investeerimistulemust. Käesolev ÜLEVAADE FINANTSTEENUSTE KASUTAMISEGA SEOTUD PEAMISTEST RISKIDEST (edaspidi: “Ülevaade“) on koostatud eesmärgiga anda Kliendile lühiülevaade peamistest finantsteenuseid ja −tehinguid puudutavatest riskidest.

 

Ülevaade ei anna ammendavat loetelu ega kirjeldust kõigist finantsteenustega seotud riskidest, mistõttu Klient on kohustatud iseseisvalt analüüsima ja hindama finantsteenuste ja −tehingutega seotud muid riske ning arvestama nende võimaliku mõju ja tagajärgedega. Klient peab seejuures arvestama, et Ülevaates kirjeldatud riskid võivad omada erinevat liiki finantstehingute puhul erinevat kaalu.

 

Lisaks on oluline, et Klient tutvuks enne investeerimisotsuse langetamist ning finantstehingu tegemist finantsvahendite hoidmist ja nende käsutamist

reguleerivate õigusaktide, pädevate institutsioonide poolt kehtestatud reeglite ning vastaval turul valitseva tava ja praktikaga.

 

Kliendil on soovitatav hoiduda tehingute tegemisest selliste vahendite arvel, mille kaotus või vähenemine kahjustaks oluliselt Kliendi võimet täita tal olevaid mistahes maksekohustusi. Eelkõige on Kliendil soovitatav hoiduda investeeringu tegemisest laenatud finantsvahendite arvel.

 

Klient peab hoolikalt kaalutlema, kas ta suudab kanda finantsteenustega seotud riske arvestades oma investeerimisalast kogemust, eesmärke,

finantsmajanduslikke võimalusi ning muid taolisi asjaolusid. Kuigi Klient on iseseisvalt vastutav oma finantstehingutega seotud otsustuste tegemise eest, peab Pank vajalikuks juhtida Kliendi tähelepanu vähemalt allkirjeldatud riskidele.


1. MAARISK

Võimalus, et riigis millega seotud finantsvahenditesse on Klient investeerinud toimuvad sündmused, mis oluliselt mõjutavad või võivad mõjutada vastava riigi poliitilist või majanduslikku stabiilsust või arengut ning mille tulemusena tekib oht, et Klient saab tehtud investeeringult kahju.

2. LIKVIIDSUSRISK

Võimalus, et Kliendi investeeringuid ei õnnestu müüa Kliendi poolt soovitud ajal või neid ei õnnestu müüa turuhinnale lähedase hinnaga.

3. VALUUTARISK                   

Välisvaluutas arvestatavate investeeringute korral eksisteerib võimalus, et Klient saab sellistelt investeeringutelt valuutakursi ebasoodsa muutuse tõttu kahju.

4. TURURISK

Võimalus, et Klient saab kahju väärtpaberiturul või selle teatud valdkonnas toimuva üldise ebasoodsa hinnaliikumise tõttu. Ebasoodsaid hinnaliikumisi võivad põhjustada näiteks vastava riigi või majandusvaldkonna halvad majandusnäitajad, ebastabiilne majanduskeskkond, ebastabiilne väärtpaberiturg jms.

5. HINNARISK

Võimalus, et Klient saab kahju väärtpaberi või muude finantsvahendite, millesse ta on investeerinud, väärtuse ebasoodsast muutusest.

6. KREDIIDIRISK

Võimalus, et Kliendi finantsvahendite hulka kuuluva (võla)väärtpaberi emitent ei täida õigeaegselt endale võetud kohustusi või ei täida neid üldse.

7. SÜSTEEMIRISK

Võimalus, et (eelkõige) tehnilised rikked väärtpaberiregistrite, börside, arvelduskodade jt. asutuste süsteemides ja arvepidamises või sidekanalite ühendusvead vms. probleemid võivad põhjustada tehingute tühistumisi, tehingujärgsete arvelduste hilinemisi, valekandeid jms. sündmusi, mistõttu Kliendile võib sellistest riketest tekkida kahju.

8. VASTASPOOLE RISK

Kuigi finantsvahenditega kauplemiseks loodud kauplemiskeskkondade (nt. börs või muu reguleeritud turg) korraldajad on erinevate meetmeterakendamisega sellise riski üldjuhul välistanud, eksisteerib võimalus, et Kliendiga Panga vahendusel finantstehingu sõlminud isik ei täida talle sellisest finantstehingust tulenevaid kohustusi.

9. DEPOSITOORIUMI RISK

Kuigi Pank valib hoolikalt isikuid ("Depositoorium"), kelle juures avatud alamkontode kaudu teostab Pank talle üleantud Kliendi finantsvahendite hoidmist, eksisteerib võimalus, et vastavasisuline seadusandlus või kohtupraktika teatud riigis või piirkonnas ei pruugi tagada antud Depositooriumi juures avatud alamkontode kaudu hoitavate Kliendi finantsvahendite täielikku eraldatust sellele Depositooriumile enesele kuuluvatest finantsvahenditest.

10. ÕIGUSRISK

Võimalus, et Klient saab kahju ebasoodsa piirangu või kohustuse kehtestamisest investeeringu tegemise järel jõustuva õigusakti või pädeva institutsiooni reegliga.

11. SUHTLUSKANALI RISK

Kuigi tehingute tegemiseks telefoni teel korralduste andmine on rahvusvaheliselt tunnustatud ning finantsteenuste osutamisel üldiselt kasutatav praktika, eksisteerib võimalus, et Lepinguosaliste poolt rakendatav hool ja tähelepanu ning turvaelemendid on ebapiisavad välistamaks olukorda, kus Panga ja Kliendi vahelise vahetu kokkusaamise puudumist ärakasutav isik võib Kliendi tahte vastaselt võtta tema arvel Kliendile siduvaid kohustusi.

 

LISA NR. 3

FINANTSTURGUDE KLIENDILEPINGULE NR.

 

INVESTORKAITSE PÕHIMÕTTED

 

Investorkaitse peamisteks eesmärkideks on kaitsta investoreid väärtpaberiturgudele investeerimisel neid ähvardada võivate riskide eest ning tagada

väärtpaberituru korrapärane ja usaldusväärne toimimine.

 

Investorkaitse meetmetega püütakse ühelt poolt tagada investorite teadlikkus finantsturgude toimimise põhimõtetest ja tavadest ning investeerimistegevusega seotud riskidest ning teiselt poolt investeerimisühingute suutlikkus tagada neile pandud ülesannete ja kohustuste täitmine kooskõlas väärtpaberituru korrapärase ja usaldusväärse toimimise printsiipidega.

 

Investorkaitse ülesandeks on muuhulgas välistada investeerimisteenuse osutaja tegevusest või tegevusetusest investoritele kahju tekkimise võimalus ning

leevendada juba esinenud kahjujuhtumite tagajärgi.

 

Tulenevalt väärtpaberituru seaduse §−s 87 p. 3 sätestatust anname käesolevaga ülevaate Eesti Vabariigis rakendatavatest investorkaitse skeemidest.

 

1. 20. veebruaril 2002. a. võttis Riigikogu vastu Tagatisfondi seaduse, mille alusel moodustatud Tagatisfondi ülesandeks on tagada seaduses sätestatud

tingimustel ja ulatuses krediidiasutuse klientide (ehk hoiustajate), investeerimisasutuse klientide (ehk investorite) ja kohustusliku pensionifondi osakuomanike poolt paigutatud vahendite kaitse.

 

Oma ülesannete täitmiseks kogub Tagatisfond krediidiasutustelt, investeerimisasutustelt ja pensionifondivalitsejatelt ühekordseid ja kvartaliosamakseid ning hüvitab seaduses sätestatud tingimustel, ulatuses ja korras hoiustajatele nende poolt krediidiasutusse paigutatud hoiused, investoritele investeeringud ning osakuomanikele pensionifondivalitseja poolt tekitatud kahju.

 

Tagatisfondile laekuvate osamaksete arvel moodustab Tagatisfond hoiuste tagamise osafondi, investorikaitse osafondi ja pensionikaitse osafondi.

 

Hoiuste tagamise osafond moodustatakse krediidiasutuste osamaksetest ning selle arvel tagatakse ja hüvitatakse vastavalt Tagatisfondi seaduses sätestatule Eestis registreeritud krediidiasutuse ja välisriigi krediidiasutuse Eesti filiaali hoiustajate hoiused. Üldpõhimõttena tagatakse ja hüvitatakse hoiused koos kogunenud intressiga 90 protsendi ulatuses, kuid mitte rohkem kui 20,000 euro[10]  suuruses summas iga hoiustaja kohta ühes krediidiasutuses. Hoiuste tagamise ja hüvitamise täpsem kord, aga samuti tagamisele ja hüvitamisele mittekuuluvate hoiuste kategooriad on sätestatud Tagatisfondi seaduses ja selle alusel antud õigusaktides.

 

Investorikaitse osafond moodustatakse investeerimisasutuste osamaksetest ning selle arvel tagatakse ja hüvitatakse investoritele vastavalt Tagatisfondi

seaduses sätestatule nende investeeringud, mis on tehtud Eestis registreeritud investeerimisasutuse ja välisriigi investeerimisasutuse Eesti filiaali kaudu.

Üldpõhimõttena tagatakse ja hüvitatakse investeeringud 90 protsendi ulatuses nende väärtusest, kuid mitte rohkem kui 20,000 euro 2 suuruses summas

investori kohta ühes investeerimisasutuses. Investeeringute tagamise ja hüvitamise täpsem kord, aga samuti tagamisele ja hüvitamisele mittekuuluvate

investeeringute kategooriad on sätestatud Tagatisfondi seaduses ja selle alusel antud õigusaktides.

 

Pensionikaitse osafond moodustatakse pensionifondivalitsejate osamaksetest ning selle arvel hüvitatakse Tagatisfondi seaduses sätestatud tingimustel ja

korras kohustusliku pensionifondi osakuomanikele tekitatud kahju, mida pensionifondivalitseja ei ole Finantsinspektsiooni määratud tähtajaks osakuomanikule kogumispensionide seaduse §−de 32 − 36 alusel hüvitanud. Üldpõhimõttena hüvitatakse Pensionikaitse osafondi arvel hüvitamisele kuuluv kahju summas kuni 10,000 eurot osakuomanikule täies ulatuses. Kahjusumma, mis ületab 10,000 eurot osakuomaniku konkreetse kahjujuhtumi kohta, hüvitatakse 90 protsendi ulatuses. Kahju hüvitamise täpsem kord, aga samuti hüvitamisele mittekuuluv kahju on sätestatud Tagatisfondi seaduses ja selle alusel antud õigusaktides.

 

Täiendava informatsiooni saamiseks Tagatisfondi tegevusest soovitame pöörduda Tagatisfondi poole (aadressil Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn; tel: 6 110 730; e−post: tf@tf.ee; http://www.tf.ee/).

 

2. Tallinna Börsil tehtud tehingute ("börsitehingud") tagamist reguleerib Tallinna Börsi ("Börs") reglement. Börsitehingute tagamiseks on loodud Börsi

liikmete rahalistest sissemaksetest koosnev garantiifond. Garantiifondi vahendeid võib üldjuhul kasutada juhul, kui mõni Börsi liikmest börsitehingu osapool läheb pankrotti või kui Börsi liikmel ei ole piisavalt väärtpaberid või raha börsitehingu realiseerimiseks. Börsi liige on vastutav ka selle eest, et tema kliendil oleks börsitehingu realiseerimiseks piisavalt vahendeid (müügitehingu puhul väärtpabereid ja ostutehingu puhul raha).

 

Täiendava informatsiooni saamiseks börsitehingute tagamise skeemidest soovitame pöörduda Tallinna Börsi poole (aadressil Tartu mnt. 2, 10145 Tallinn; tel: 6 408 800; e−post: hex@hex.ee; http://www.hex.ee/).

 

3. Vastavalt Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse §−le 53 lg. 2 peab kontohaldur kindlustama kontode haldamisest tuleneva vastutuse. AS−l SEB Eesti

Ühispank on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) grupi liikmena muuhulgas kindlustuskate pangatöötajate või kolmandate isikute õigusvastasest

tegevusest või kuritegelikust ründest ning pangatöötajate ametialasest lohakusest tulenevale võimalikule kahjule.


LISA NR. 4

FINANTSTURGUDE KLIENDILEPINGULE NR.

 

TURVAELEMENDID

 

Tunnussõna: 655887

 

 

 

PANK :                                                                       KLIENT:

 

LISA NR. 5

FINANTSTURGUDE KLIENDILEPINGULE NR.

 

KLIENDI ANDMED

 

1. KLIENDI ÜLDANDMED

 

 

Nimi:             TALLINNA LINN

Reg nr.:        75014920

Postiaadress: VABADUSE VÄLJAK 7, 15199 TALLINN

 

2. KLIENDI VOLITATUD ESINDAJAD

 

2.1 Volitatud Esindajad:

 

Nimi

Postiaadress

Muud kontaktandmed

Allkirjanäidis

 

 

 

Telefon:

Faks:

e−post:

 

 

 

 

 

Telefon:

Faks:

e−post:

 

 

 

 

 

Telefon:

Faks:

e−post:

 

 

 

 

2.2 Volitatud Esindajatele kehtestatud esinduse piirangud (vt. Kliendilepingu punkt 11.3):

 

 

 

 

2.3 Volitatud Esindajatele antud eriõigused (vt. Kliendilepingu punkt 11.5):


PANK:                                                                                    KLIENT:

 

LISA NR. 6

FINANTSTURGUDE KLIENDILEPINGULE NR.

 

PANGA KONTAKTANDMED

 

 

 

1. ÜLDINFORMATSIOON PANGA KOHTA

 

1.1 Panga üldandmed

 

Nimi:             AS SEB EESTI ÜHISPANK

 

Reg nr.:        10004252

 

Postiaadress: Tornimäe 2

15010 Tallinn

Eesti Vabariik

 

Telefon:        6 656 810 − Kapitaliturgude division

6 656 610 − Treasury division

 

Faks:                        6 657 122

 

E−post:         turud@seb.ee − Kapitaliturgude division

treasury@seb.ee − Treasury division

 

1.2 Andmed Panga tegevusloa kohta

Eesti Pank on 12.jaanuaril 1993.a. andnud Pangale krediidiasutuse tegevusloa nr. EP−11 PO, mis annab Pangale õiguse teha krediidiasutuste seaduse §−s 6 lg. 1 sätestatud tehinguid ja toiminguid. Vastavalt väärtpaberituru seaduse §−le 50 lg. 1 annab krediidiasutuse tegevusluba Pangale lisaks õiguse osutada

investeerimisteenuseid. Pangale antud krediidiasutuse tegevusluba on tähtajatu.

Pank kinnitab, et Pangale antud krediidiasutuse tegevusluba nr. EP−11 PO on kehtiv, sellega määratud õigusi ei ole pädeva ametiasutuse poolt mingilgi moel piiratud, peatatud ega tühistatud.

 

1.3 Andmed Panga tegevuse üle järelevalve teostaja kohta

Panga tegevuse üle teostab riiklikku järelvalvet Finantsinspektsioon, mis asub aadressil Sakala 4, 15030 Tallinn. Täpsemat teavet Finantsinspektsiooni

tegevuse kohta on Kliendil võimalik saada internetileheküljelt www.fi.ee.

 

1.4 Andmed Panga kontserni kohta

Pank kuulub Skandinaviska Enskilda Banken’i kontserni, Panga emaettevõtjaks on Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB"). SEB on Rootsi

Kuningriigi seaduste alusel tegutsev krediidiasutus, mille registreerimisnumber Rootsi Ettevõteteregistris on 502032−9081 ja mille peakontor asub aadressil Kungsträdgårdsgatan 8, SE−106 40 Stockholm, Rootsi Kuningriik. Täpsemat teavet SEB tegevuse kohta on Kliendil võimalik saada internetileheküljelt www.seb.se.

 

 

2. PANGA KONTAKTISIKUD JA ESINDAJAD

 

 

2.1 Treasury Teenused:Nimi ja ametikoht

Vastutusvaldkond

Kontaktandmed

Allkirjanäidis

 

Ott JALAKAS

Raha− ja

kapitaliturgude

müügiosakond

osakonnajuhataja

Treasury Teenuste tellimine,

Treasury Teenustega seotud

Korralduste vastuvõtmine ja

vastavate Teenuste sisuks olevate

tehingute tegemine, Treasury

Teenustega seotud päringud

 

 

 

Telefon: 6 657 185

Faks: 6 656 802

E−post: ott.jalakas@seb.ee

 

 

 

Jaanus SARV

Raha− ja

kapitaliturgude

müügiosakond

kliendidiiler

 

Treasury Teenuste tellimine,

Treasury Teenustega seotud

Korralduste vastuvõtmine ja

vastavate Teenuste sisuks olevate

tehingute tegemine, Treasury

Teenustega seotud päringud

 

 

 

Telefon: 6 656 614

Faks: 6 656 802

E−post: jaanus.sarv@seb.ee

 

 

 

2.2 Kapitaliturgude Teenused:

 

Nimi ja ametikoht

Vastutusvaldkond

Kontaktandmed

Allkirjanäidis

 

Jaak RAIVO

Struktueeritud

toodete ja

derivatiivide

osakond

osakonnajuhataja

Kapitaliturgude Teenuste tellimine,

Kapitaliturgude Teenustega seotud

Korralduste vastuvõtmine ja

vastavate Teenuste sisuks olevate

tehingute tegemine, Kapitaliturgude

Teenustega seotud päringud

 

 

 

Telefon: 6 657 184

Faks: 6 656 802

E−post: jaak.raivo@seb.ee

 

 

 

Ülar KIISLA

Võlakirjaturgude

osakond

osakonnajuhataja

 

Kapitaliturgude Teenuste tellimine,

Kapitaliturgude Teenustega seotud

Korralduste vastuvõtmine ja

vastavate Teenuste sisuks olevate

tehingute tegemine, Kapitaliturgude

Teenustega seotud päringud

 

 

 

Telefon: 6 656 833

Faks: 6 656 802

E−post: ylar.kiisla@seb.ee

 

 

 

Karoly KIRBER

Aktsiaturgude

osakond

maakler

 

Kapitaliturgude Teenuste tellimine,

Kapitaliturgude Teenustega seotud

Korralduste vastuvõtmine ja

vastavate Teenuste sisuks olevate

tehingute tegemine, Kapitaliturgude

Teenustega seotud päringud

 

 

 

Telefon: 6 656 622

Faks: 6 656 802

E−post: karoly.kirber@seb.ee

 

 

 

Peeter KOPPEL

Aktsiaturgude

osakond

maakler

 

Kapitaliturgude Teenuste tellimine,

Kapitaliturgude Teenustega seotud

Korralduste vastuvõtmine ja

vastavate Teenuste sisuks olevate

tehingute tegemine, Kapitaliturgude

Teenustega seotud päringud

 

 

 

Telefon: 6 656 834

Faks: 6 656 802

E−post: peeter.koppel@seb.ee

 

 

 

 

LISA NR. 7

FINANTSTURGUDE KLIENDILEPINGULE NR.

 

KLIENDI INVESTEERIMISPROFIIL

 

1. INVESTEERIMISPROFIILI TÄITMINE

 

Käesolevas Lisas sätestatud andmed on Pangale vajalikud väärtpaberituru seaduse §−ga 87 p. 1 Pangale pandud kohustuste täitmiseks. Kui Klient siiski ei

soovi Lisaga soovitud informatsiooni esitada tuleb alltoodud lahtrisse teha vastav märge. Sellise märke tegemisega kinnitab Klient, et ta ise või tema nimel

Teenuste kasutamisel tegutsevad isikud omavad selleks piisavaid teadmisi ning kogemust. Samas on Klient siiski kohustatud arvestama asjaoluga, et Kliendilt vajaliku informatsiooni mittesaamisel võib Pank keelduda Kliendile teatud Teenuste – eelkõige väärtpaberituru seadusele kohaselt investeerimisteenustena käsitatavate Teenuste osutamisest.

 

[ ] ei soovi käesolevas Lisas sätestatud andmeid esitada

 

 

2. KUTSELISE INVESTORI STAATUS

 

2.1 Kutselise Investori mõiste

 

Vastavalt väärtpaberituru seaduse § 6 lg. 2 on kutselisteks investoriteks krediidiasutused, kindlustusseltsid (või muud õigusaktidega sätestatud

kindlustusandjad), investeerimisühingud, fondivalitsejad, investeerimisfondid, Eesti Pank, Eesti Vabariik Rahandusministeeriumi kaudu, välisriikide

keskpangad ning muud välisriigi isikud, keda vastavate riikide seaduse alusel loetakse kutselisteks investoriteks.

 

Lisaks eelloetletud isikutele on väärtpaberituru seaduse § 6 lg. 3 kohaselt kutseliseks investoriks ka finantseerimisasutus, keda ei ole loetletud väärtpaberituru seaduse §−s 6 lg. 2, kuid mida Pank käsitab kutselise investorina ning kes on oma vastavat staatust Pangale kirjalikult kinnitanud. Rahandusministri määrusega võib kehtestada nimekirja avalik−õiguslikest juriidilistest isikutest, sihtasutustest ja riigi osalusega äriühingutest, keda samuti loetaks väärtpaberituru seaduse tähenduses kutselisteks investoriteks.Pank käsitab kutselise investorina igat finantseerimisasutust, kes on oma vastavat staatust Pangale käesoleva Lisa punktis 2.2 kirjalikult kinnitanud.

 

Eesti Vabariigi seadusandluse kohaselt ei laiene kutselistele investoritele üldjuhul hoiuste tagamise ja investorkaitse skeemid. Samuti esineb erisusi

väärtpaberite emissioonide korraldamisel − nt. ei loeta väärtpaberite pakkumist avalikuks ja sellise pakkumise prospekti ei pea Finantsinspektsioonis

registreerima, kui väärtpabereid pakutakse üksnes kutselistele investoritele.

 

2.2 Kliendi staatuse määratlus

 

Lähtuvalt punktis 2.1 toodud kirjeldusest ja kohaldatavate õigusaktide vastavatest sätetest deklareerib Klient käesolevaga, et ta:

 

[ ] ei ole kutseline investor                                                       [ ] on kutseline investor

 

 

 

3. KLIENDI INVESTEERIMISPROFIIL

 

3.1 Kliendi investeerimisalane kogemus

 

Investeerimiskogemus võlaväärtpaberitega

 

[ ] alla 1 aasta                          [ ] 1 − 3 aastat                        [ ] üle 3 aasta

 

Investeerimiskogemus aktsiatega

 

[ ] alla 1 aasta                          [ ] 1 − 3 aastat                        [ ] üle 3 aasta

 

Investeerimiskogemus välisväärtpaberitega

 

[ ] alla 1 aasta                          [ ] 1 − 3 aastat                        [ ] üle 3 aasta

 

Investeerimiskogemus tuletistehingute (nt. optsioon− ja forwardtehingud) tegemisel ja kogemus tuletisväärtpaberitega (nt. futuuridega)

 

[ ] alla 1 aasta                          [ ] 1 − 3 aastat                        [ ] üle 3 aasta

 

Kogemus valuutainstrumentidega

 

[ ] alla 1 aasta                          [ ] 1 − 3 aastat                        [ ] üle 3 aasta

 

 

Kogemus intressiinstrumentidega

 

[ ] alla 1 aasta                          [ ] 1 − 3 aastat                         [ ] üle 3 aasta

 

Valuutatehingute hinnanguline keskmine arv aastas viimase 5 aasta jooksul

 

[ ] alla 10 tehingut aastas         [ ] 11−50 tehingut aastas          [ ] 51−100 tehingut aastas        [ ] üle 101 tehingut aastas

 

Väärtpaberitehingute hinnanguline keskmine arv aastas viimase 5 aasta jooksul

 

[ ] alla 10 tehingut aastas         [ ] 11−50 tehingut aastas          [ ] 51−100 tehingut aastas        [ ] üle 101 tehingut aastas

 

 

 

3.2 Kliendi investeerimistegevuse põhieesmärgid

 

Investeeringu kavandatav keskmine kestus

 

[ ] kuni 1 kuu                           [ ] kuni 1 aasta                        [ ] 1 − 5 aastat                        [ ] üle 5 aasta

 

Investeeringute väärtuse aktsepteeritav kõikumisulatus

 

[ ] Väike                                   [ ] Mõõdukas                            [ ] Kõrge

 

Investeerimisstrateegia

 

[ ] Säästmine/säilitamine          [ ] Kapitali kasv                      [ ] Jooksev tulu                        [ ] Agressiivne kasv

 

Investeeringu loodetud tulusus (p.a.)

 

[ ] kuni 5 %                              [ ] 5−10%                               [ ] 10−25%                             [ ] üle 25%

 

 

3.3 Kliendi finantsinformatsioon

 

Aastase sissetuleku ligikaudne suurus (füüsilised isikud)

 

[ ] ei avalda                                                                              [ ] ___________________________

 

Netovara suurus viimase majandusaasta lõpu seisuga (äriühingud)

 

[ ] ei avalda                                                                              [ ] ___________________________

 

 

3.4 Andmete tõlgendamine

 

Informatsioon Kliendi investeerimisalase kogemuse ning investeerimise põhieesmärkide kohta on Pangale vajalik väärtpaberituru seaduse § st 87 p. 1

tuleneva kohustuse täitmiseks. Esitatud andmed võimaldavad Pangal hinnata kas ja millises ulatuses vajab Klient lisainformatsiooni teatud liiki tehingute

tegemiseks või teatud valdkonda puudutavate Teenuste kasutamiseks.

 

Käesolevas Lisas Kliendi poolt teatatud andmed ja eesmärgid võivad olla aluseks teatud Teenuse osutamisest keeldumisele, kui Panga mõistlikul hinnangul ei

ole sellistest andmetest nähtuvad Kliendi investeerimisalased teadmised ja kogemus või investeerimistegevuse eesmärgid vastavuses Teenuse olemuse,

keerukuse või Teenuse kasutamisega kaasnevate riskidega.

 

Esitatud andmed on deklaratiivsed ning väljendavad Kliendi enda subjektiivset hinnangut. Pank ei kontrolli esitatud andmete õigsust ega ajakohasust. Pank ei

jälgi Kliendi investeerimistegevuse vastavust käesolevas Lisas deklareeritud investeerimisstrateegiale või muudele taolistele karakteristikutele. Keeldumine

käesolevas Lisas sätestatud andmeväljade täitmisest või nendes eksitava või ebaõige teabe esitamine võib ebasoodsalt mõjutada Panga võimet tegutseda

Teenuste osutamisel Kliendi parimates huvides.

 

Käesoleva Lisa vastuvõtmisega ei võta Pank endale kohustust tagada Kliendi investeerimistegevuse eesmärkide realiseerumine. Pank ei vastuta Kliendi

soovitud investeerimistulemi mittesaavutamise eest.

 KLIENT: 

Toomas Sepp

Linnasekretär[1] Pädevaks institutsiooniks Kliendilepingu tähenduses võib olla Eesti või välisriigi avalik− või eraõiguslik isik või riigiasutus, mis õigusakti, turuosalistega sõlmitud lepingu või turuosaliste

poolt antud volituse alusel korraldab vastavas riigis või finantskeskuses finantsteenuste teatud valdkonna toimimist või mis teostab sellise valdkonna üle järelvalvet. Selliseks isikuks võib olla

näiteks keskpank, järelvalveinstitutsioon, reguleeritud väärtpaberituru korraldaja, börsi korraldaja, väärtpaberiregistri pidaja, arveldussüsteemi korraldaja jmt. isik.

[2] Kui Teenusetingimustes pole vastava Teenuse kohta sätestatud teisiti, tähendab pangapäev igat kalendripäeva, mis ei ole laupäev, pühapäev või Eesti Vabariigi rahvuspüha või riigipüha.

[3] Välisväärtpaber on välisriigi, rahvusvahelise organisatsiooni, välisriigis registreeritud juriidilise isiku, välisriigis registreeritud investeerimisfondi, välisriigis registreeritud varakogumi,

millele ei ole omistatud juriidilise isiku staatust või välisriigi kodaniku poolt emiteeritud väärtpaber, mis ei ole registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris.

[4] Sellisteks erivahenditeks on nt. sissetuleva kõne numbrinäiduga varustatud telefoniaparaadid, kõnesalvestussüsteemiga ühendatud telefoninumbrid jms. vahendid.

[5] Korrektsioonijuhtum on sellisena tunnustatud Lepinguosalistest sõltumatu sündmus või asjaolu, mille toimumine muudab oluliselt Lepinguosaliste vastastikuste kohustuste vahekorda või

kohustuste sisu Teenuse kasutamisel tehtud pooleliolevas tehingus. Korrektsioonijuhtumiks seoses tehinguga, mille alusvaraks on aktsia, arvatakse tavaliselt nt. aktsiate split, fondiemissioon,

emitendiks oleva äriühingu ühinemine teise äriühinguga või sellise äriühingu pankrot jms. sündmused.

[6] Vastava taotluse võib esitada telefoni teel.

[7] Maksekohustuseks peetakse eelkõige raha, väärtpaberite või tehinguga kindlaksmääratud rahaliselt hinnatava muu õiguse üleandmise kohustust.

[8] Pank aktsepteerib ainult notariaalselt kinnitatud või Panga esindaja juuresolekul ja tema allkirjaga kinnitatult vormistatud volikirjas, lepingus või muus dokumendis sisalduvat volitust.

[9] Siin antakse viide kohaldatavatele põhi−Teenusetingimustele. Juhul kui antud Teenusele kohaldatakse ka muu Teenuse kohta kehtestatud Teenusetingimusi, siis antakse nendele vastav

viide põhi−Teenusetingimustes.

[10],2 Vastavalt Tagatisfondi seaduse §−le 110 lg. 2 peab tagatuse piirmäära suurus vastama käesolevas Lisas nr. 3 sätestatud suurusele hiljemalt 2007. aasta 31. detsembril. Kuni nimetatud

tähtpäevani rakendatakse alates 2003. aasta 31. detsembrist 100 000 krooni suurust piirmäära ning alates 2005. aasta 31. detsembrist 200 000 krooni suurust piirmäära.