Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituse andmine (sõlmima riigi nimel füüsiliste isikutega maa müügi-, asjaõigus- ja hüpoteegi seadmise lepinguid)
Tallinna Linnavalitsus 13.09.2006 korraldus number 1860
Redaktsiooni kehtivus:13.09.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. september 2006 nr 1860-k

 

 

Volituste andmine

 

 

 

Maareformi seaduse § 222 lg 2, § 23 lg 5, Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 27 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996 määrusega 267 kinnitatud Maa ostueesõigusega erastamise korraga, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 ning tulenevalt Harju maavanema ja Tallinna Linnavolikogu esimehe vahel 13. märtsil 1997 sõlmitud kokkuleppest:

 

 

1. Volitada:

1.1 Tallinna linnapead Jüri Ratast (edasivolitamise õigusega), Tallinna Maa-ameti juhatajat Eha Võrku, Tallinna Maa-ameti juhataja asetäitja – maa erastamise osakonna juhatajat Monika Pihlakut, ja Tallinna Maa-ameti maa erastamise osakonna peaspetsialisti Eve Pählapuud sõlmima Tallinna linnas riigi nimel füüsiliste isikutega maa müügi-, asjaõigus- ja hüpoteegi seadmise lepinguid;

1.2 Tallinna Maa-ameti juhatajat Eha Võrku sõlmima linna nimel lepinguid vara endisel individualiseeritaval kujul säilimise hindamise ekspertarvamuste tellimiseks.

2. Tunnistada kehtetuks:

2.1 Tallinna Linnavalitsuse 9. veebruari 2005 korraldus nr 224-k;

2.2 Tallinna Linnavalitsuse 03. jaanuari 2001 korraldus nr 16-k.

3. Korraldus teha teatavaks Tallinna Maa-ametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär