Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Õle tn 49/51 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 3234 maa osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 13.09.2006 korraldus number 1834
Redaktsiooni kehtivus:13.09.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. september 2006 nr 1834-k

 

 

Õle tn 49/51 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 3234 maa osaline mittetagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 13, § 15 lg 1, lg 2, § 191 lg 1 p 3, lg 2, lg 4, § 192 lg 1, lg 4, § 221 lg 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 562, 563, 57, 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 11. detsembri 1995 otsusest nr 6664, millega on Tallinnas, Õle tn 49/51, endisel kinnistul nr 3234 asunud ehitiste ja krundi, suurusega 1009,54 m², suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks Inna Iljasova 1/6 mõttelises osas, Roman Prussakov 1/6 mõttelises osas, Tatjana Titma 1/6 mõttelises osas, Marie Tartu 1/6 mõttelises osas, Veera Lamberg 1/3 mõttelises osas, Tallinna notar Sirje Ormani 2. detsembril 1998 koostatud ja tõestatud Kinke- ja maa nõudeõiguse loovutamise lepingust (notariaalregistri nr 14631), mille alusel Tatjana Titma võõrandas 3/6 mõttelist osa Õle tn 49/51 elamust ja 1/6 mõttelist osa endise kinnistu nr 3234 maa nõudeõigusest Tiina Titmale, Tallinna notar Tiit Sepa 4. augustil 2000  tõendatud Pärimisõiguse tunnistusest (notariaalregistri nr 6171, pärimistoimik nr 2144/1996), mille alusel Mati Tartu omandas Marie Tartule kuulunud 1/6 mõttelist osa Õle tn 49/51 elamust ja 1/6 mõttelist osa endise kinnistu nr 3234 maa nõudeõigusest, Tallinna notar Gunnar Savisaare 8. märtsil 2006 koostatud ja tõestatud Maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust (notari ametitoimingute raamatu registri number 1460), mille alusel Mati Tartu loovutas Kristel Hookile 1/6 mõttelist osa endise kinnistu nr 3234 maa nõudeõigusest, Tallinna notar Sirje Ormani asendaja Marika Leisi 7. augustil 2001  tõendatud Seadusjärgsest pärimisõiguse tunnistusest (notariaalregistri nr 11486/2001, pärimistoimik nr 26-98), mille alusel Boris Lamberg omandas Veera Lambergile kuulunud 1/3 mõttelist osa endise kinnistu nr 3234 maa nõudeõigusest ning maa tagastamise toimiku nr 4671 materjalidest:

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Põhja-Tallinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Õle tn 49/51;

1.2 pindala: 1006 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 3234 pindalaga 1009,54 m2) järgmistele isikutele 4/6 mõttelises osas:

2.1 Tiina Titma, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn, 1/6 mõttelises osas;

2.2 Kristel Hook, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn,  1/6 mõttelises osas;

2.3 Boris Lamberg, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn,  2/6 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuv ehitis kuulub punktis 2 nimetatud isikutele vastavalt Riikliku ehitisregistri 03.08.2006 elektroonilisele väljatrükile.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 3234 maa-ala suurusega 336,5 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asub Õle tn 49/51 ehitise kaasomanikule kuuluv hoone ning maa kuulub hoone juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2.1 ja 2.2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas kokku 66 (kuuskümmend kuus) krooni ja 70 senti Tallinna Maa-ameti arvele nr 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

6.1 Tiina Titma – 33 (kolmkümmend kolm) krooni ja 35 senti;

6.2 Kristel Hook - 33 (kolmkümmend kolm) krooni ja 35 senti.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

7. Maa taotlejatel tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks Tiina Titmale, Kristel Hookile ja Boris Lambergile;

8.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär