Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Oru tn 17A maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 13.09.2006 korraldus number 1827
Redaktsiooni kehtivus:13.09.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. september 2006 nr 1827-k

 

 

Oru tn 17A maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, § 192 alusel ja kooskõlas Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34, Tallinna Linnavalitsuse 16. oktoobri 2002 korraldusega nr 2512-k ja      14. detsembri 2005 korraldusega nr 2392-k ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 9. mai 1994 otsusest nr 2760, millega on Tallinnas, Oru tn 5, endisel kinnistul nr 3581 asunud hoonete ja krundi suurusega 5880 m2 suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks Benita Lapp 1/4 mõttelises osas, Johannes Lapp 1/4 mõttelises osas, Laine Lehes 1/4 mõttelises osas, Elvi Härm 1/4 mõttelises osas, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 27. aprilli 1998 otsusest nr 9957, millega muudeti Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 9. mai 1994 otsuse nr 2760 punktis nr 1 aadressi Oru tn 17, endine Oru tn 5, Viljandi notar Vivian Agu poolt 24. märtsil 1998 tõendatud seadusjärgsest pärimisõiguse tunnistusest notariaalregistri nr 578, millega Elvi Härm´i nõudeõiguse pärisid Kaja Susi ja Raivo Härm võrdsetes mõttelistes osades ning Raivo Härm´i nõudeõiguse pärisid Ivo Härm ja Tiiu Härm võrdsetes mõttelistes osades, Viljandi notar Virgi Ojap´i asendaja Kersti Kulla poolt 27. novembril 2000 tõendatud seadusjärgsest pärimisõiguse tunnistusest notariaalregistri nr 6444, millega Johannes Lapp´i nõudeõiguse pärisid Reet Reimand ja Maire Reimand võrdsetes mõttelistes osades, Tallinna notar Sirje Orman´i asendaja Kille Piibur´i poolt 28. märtsil 2002 tõestatud nõudeõiguse loovutamise lepingust notari ametitoimingute raamatu registri number 3323, millega Laine Lehes, Kaja Susi, Tiiu Härm, Ivo Härm, Benita Lapp, Maire Reimand ja Reet Reimand loovutasid nõudeõigusest Kaarel Kaldvee´le ja Ülle Kaldvee´le 2072/5880 suuruse mõttelise osa  ja maa tagastamise toimiku number 12561 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Oru tn 17A;

1.2 pindala: 796 m2;

1.3 sihtotstarve: sihtotstarbeta maa (S).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 3581 pindalaga 5880 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Ülle Kaldvee, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/2 mõttelises osas;

2.2 Kaarel Kaldvee, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/2 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal ehitised puuduvad, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 17.08.2006.

4. Endise kinnistu nr 3581 maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala, suurusega 252 m2, osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

5. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

5.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

5.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses;

5.3 järgida Looduskaitseseaduse §-s 37 lg 1 p 3, §-s 38 lg 1 p 5 ja Veeseaduse §-s 29 lg 2 p 2 sätestatud tingimusi Hundikuristiku oja kaitsel.

6. Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi mõttelise osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

6.1 Ülle Kaldvee, 100 (ükssada) krooni;

6.2 Kaarel Kaldvee, 100 (ükssada) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 254, telefon 640 4535.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär