Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Euroopa Liidu 6. raamprogrammi projekti MAX (endine SUCCESS) konsortsiumileppega kaasnevale lisale allakirjutamiseks volituste andmine Jaanus Mutlile
Tallinna Linnavalitsus 06.09.2006 korraldus number 1817
Redaktsiooni kehtivus:06.09.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. september 2006 nr 1817-k

 

 

Euroopa Liidu 6. raamprogrammi projekti MAX (endine SUCCESS) konsortsiumileppega kaasnevale lisale allakirjutamiseks volituste andmine Jaanus Mutlile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 35 lõike 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006  määruse nr 2 “Välisrahastusega projektides osalemise kord“ §-ga 6 ja Tallinna Linnavolikogu 22. septembri 2005 otsusega nr 228 “Euroopa Liidu 6. raamprogrammi projekti SUCCESS heakskiitmine ja volituste andmine Tallinna Linnavalitsuse transpordivaldkonda kureerivale abilinnapeale“:

 

 

1. Kiita heaks Euroopa Komisjoni ja FGM-AMOR-i vahel 10. augustil 2006 sõlmitud konsortsiumileping nr TREN/05/FP6TR/S07.61637/518368.

2. Volitada Tallinna abilinnapea Jaanus Mutlit Tallinna linna nimel alla kirjutama juurdelisatud Euroopa Liidu 6. raamprogrammi projekti MAX (endine SUCCESS) konsortsiumileppe lisale A.

3. Projektis osalemise finantseerimine summas 110 000 krooni aastatel 2006-2009 toimub Tallinna linna eelarves ettenähtud vahendite arvelt. Tallinna Transpordiamet tasub FGM-AMOR-ile taotluse kirjutamise ja läbirääkimise kuludeks Euroopa Komisjoniga 3,5% Tallinna projektiosast, so 12 815 krooni.

4. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 6. september 2006

korralduse nr 1817-k      

LISA 

 

MAX projekti konsortsiumileppe vorm A

 

 

 

 

Komisjon kiitis käesoleva dokumendi heaks 23. oktoobril 2003

Otsus K(2003)3834, kuupäev 23.10.03

 

 

VORM A – LEPINGUGA LIITUMINE

 

(täidavad kõik lepingu artikli 1 lõikes 2 nimetatud lepinguosalised)

 

Tallinna Linn, keda käesolevas küsimuses esindab Jaanus Mutli, abilinnapea või tema volitatud esindaja, asukohaga Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn, Eesti, kes tegutseb tema seadusliku volitatud esindajana, nõustub käesolevaga saama Euroopa Ühenduse Komisjoni ja Forschungsgesellschaft Mobilitaet – Austrian Mobility Research gemeinn. GmbH -FGM-AMOR-i (asukohaga Schoenaugasse 8a, 8010 Graz, Austria) vahel sõlmitud lepingu nr TREN/05/FP6TR/S07.61637/518368 (mis käsitleb projekti MAX) lepinguosaliseks ning võtab endale vastavalt eespool nimetatud lepingu sätetele kõik lepinguosalise õigused ja kohustused.

 

Koostatud kolmes eksemplaris, millest üks jääb koordinaatorile ja teine Tallinna Linnale, kolmanda eksemplari saadab koordinaator kooskõlas lepingu artikli 2 lõikega 1 ja artikliga 11 Komisjonile.

 

Juriidilise isiku nimi: Tallinna Linn

Seaduslikult volitatud esindaja nimi: Hr Jaanus Mutli

Seaduslikult volitatud esindaja ametinimetus: abilinnapea

Seaduslikult volitatud esindaja allkiri:

Kuupäev:

Organisatsiooni pitser

 

 

 

Juriidilise isiku nimi:                      Forschungsgesellschaft Mobilitaet – Austrian Mobility Research – FGM-AMOR

Seaduslikult volitatud esindaja nimi: hr Karl-Heinz POSCH

Seaduslikult volitatud esindaja ametinimetus: tegevdirektor

 

Seaduslikult volitatud esindaja allkiri:

Kuupäev:

 

Organisatsiooni pitser

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär