Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klassi moodustamine Lasnamäe Vene Gümnaasiumis ja põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavalitsus 13.09.2006 määrus number 75
Jõustumine:18.09.2006
Redaktsiooni kehtivus:18.09.2006 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

13. september 2006 nr 75

 

 

 

 

 

Põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klassi moodustamine Lasnamäe Vene Gümnaasiumis ja põhimääruse muutmine

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 12 lõike 4, § 15 lõike 1, Haridusministeeriumi ümbernimetamisega Haridus- ja Teadusministeeriumiks seonduva seaduste muutmise seaduse § 4, Tallinna põhimääruse § 52 lõike 7 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra punkti 2.6 alusel ning kooskõlas haridus- ja teadusministri 30. juuni 2004 määrusega nr 38 „Põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klassi moodustamise tingimused ja kord“.

 

 

 

§ 1.  Moodustada Lasnamäe Vene Gümnaasiumis põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klass alates 1. septembrist 2006.

§ 2.  Teha Tallinna Linnavalitsuse 24. novembri 1999 määruse nr 105 „Lasnamäe linnaosa munitsipaalkoolide põhimääruste kinnitamine“ punktiga 1.4 kinnitatud Lasnamäe Vene Gümnaasiumi põhimääruses järgmised muudatused:

1) asendada põhimääruse tekstis sõna „Haridusministeerium“ sõnadega „Haridus- ja Teadusministeerium“ vastavas käändes ja sõna „haridusminister“ sõnadega „haridus- ja teadusminister“ vastavas käändes;

2) muuta punkti 4.1 ja sõnastada see alljärgnevalt: „4.1 Gümnaasiumis on põhikooli 1. – 9. klass ja gümnaasiumi 10. – 12. klass ning põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klass.“;

3) muuta punkti 5.7 ja sõnastada see alljärgnevalt: „Klassi täituvuse ülemine piirnorm ei või ületada seaduse või teiste õigusaktidega kehtestatud piirnormi. Pikapäevarühmas võib olla kuni 30 õpilast.“;

4) muuta punkti 8.2.5 ja sõnastada see alljärgnevalt: „8.2.5 võib avada kooskõlastatult kõrgemalseisva organi juhiga ja Tallinna Linnakantselei loal pankades arveldus- ja muid kontosid vastavalt Tallinna linna eelarve kassalise teenindamise korrale;“;

5) muuta punkti 9.3 neljandat lauset ja sõnastada see alljärgnevalt: „Lähtudes munitsipaalkoolide õpilaste arvust, määratakse kooskõlas riigieelarve seadusega igal aastal riigieelarvest toetus linnaeelarvele munitsipaalkooli pedagoogide töötasu, sotsiaalmaksu, täienduskoolituse ja õpikute soetamisega seotud kulude katmiseks.“;

6) muuta punkti 9.5.3 teist lauset ja sõnastada see alljärgnevalt: „Hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras;“.

§ 3.  Määrus jõustub 18. septembril 2006.

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär