Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mustamäe linnaosa põhimäärus
Tallinna Linnavolikogu 07.09.2006 määrus number 54
Jõustumine:14.09.2006
Kehtetuks tunnistamine:16.10.2017
Redaktsiooni kehtivus:14.09.2006 - 28.10.2009

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

7. september 2006 nr 54

 

 

Mustamäe linnaosa põhimäärus

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 11 ja § 57 lg 2 ning Tallinna põhimääruse § 86 lg 3 ja 4 alusel.

 

 

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Mustamäe linnaosa

(1) Tallinna Mustamäe linnaosa (edaspidi linnaosa) on Tallinna maa-alal ja koosseisus Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) moodustatud ja tema poolt kinnitatud linnaosa põhimääruse alusel tegutsev üksus.

(2) Linnaosa piiri kirjeldus ja skeem on esitatud Tallinna põhimääruse lisas nr 11.

(3) Linnaosal võib olla oma lipp ja vapp, mille kasutamise korra kehtestab linnavolikogu.

(4) Linnaosa tegutseb talle linna eelarves ettenähtud vahendite piires.

§ 2.  Linnaosa haldusorganid

(1) Linnaosa tegevuse juhtimiseks moodustatakse linna ametiasutusena Mustamäe Linnaosa Valitsus (edaspidi Valitsus), mida juhib linnaosa vanem.

(2) Linnavolikogu tööorganina tegutseb linnaosas Tallinna Mustamäe Linnaosa Halduskogu (edaspidi Halduskogu), mis moodustatakse Tallinna põhimääruses sätestatud korras.

(3) Valitsuse ja Halduskogu moodustamise kord ja pädevus määratakse kindlaks Tallinna põhimääruse, käesoleva põhimääruse ning teiste Tallinna õigusaktidega.

§ 3.  Linnaosa pädevus

(1) Linnaosa arengu kindlustamiseks ja infrastruktuuri normaalse funktsioneerimise tagamiseks lähtudes linna kui terviku ühtsetest huvidest ja ülesannetest ning arvestades linnaosa eripära lahendab linnaosa oma haldusterritooriumil talle riigi ja Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid järgmistes valdkondades:

1) sotsiaalhoolekanne;

2) noorsootöö;

3) erinoorsootöö;

4) elamu- ja kommunaalmajandus;

5) heakord;

6) haljastus;

7) jäätmekäitlus;

8) territoriaalplaneerimine;

9) kultuur-haridus;

10) sport;

11) vaba aja veetmine;

12) ettevõtlus, majandustegevuse registri haldamine;

13) reklaam;

14) rahvastikuregistri haldamine.

(2) Linnaosa lahendab oma haldusterritooriumil ka teisi talle seaduste ja Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

2. peatükk
HALDUSKOGU

§ 4.  Halduskogu moodustamine

(1) Halduskogu suurus on ühe võrra suurem, kui kahekordne linnavolikogu mandaatide arv linnaosas.

(2) Halduskogu koosseisu ja selles tehtavad muudatused sh halduskogu liikme volituste peatamise ja ennetähtaegse lõpetamise, samuti halduskogu asendusliikme määramise ja tema volituste lõpetamise kinnitab Tallinna põhimääruse kohaselt linnavolikogu poolt moodustatud Tallinna linnaosade halduskogude koosseisude kinnitamise ja seal muudatuste tegemise komisjon (edaspidi komisjon) oma otsusega.

(3) Halduskogu moodustamisel lähtutakse § 5 lg 1 kehtestatust, isiku soovist osaleda halduskogu töös ning järgmistest põhimõtetest:

1) halduskogusse kuuluvad antud linnaosast linnavolikogusse valitud isikud;

2) ülejäänud kohad halduskogus jaotatakse samas valimisringkonnas nimekirjas või üksikkandidaadina kandideerinud isikute vahel linnavolikogu asendusliikmete järjekorras. Juhul, kui nimekiri sai vastavas linnaosas (valimisringkonnas) kokku vähemalt 5% kehtivatest häältest, kuid nimekirjamandaatide jaotamisel ei osalenud, jaotatakse ülejäänud kohad halduskogus linnavolikogu asendusliikmete nimekirja alusel, mida on täiendatud linnaosas vähemalt 5% kehtivatest häältest saanud nimekirjade kandidaatidega ja linnaosas vähemalt 5% kehtivatest häältest saanud üksikkandidaatidega;

3) linnavolikogusse nimekirjas valitud isikute loobumisel, samuti halduskogu liikmeks oleku tingimustele mittevastavuse korral kinnitatakse halduskogu liikmeks järgmised samas valimisringkonnas antud kandidaatide nimekirjas kandideerinud isikud linnavolikogu asendusliikmete järjekorras. Linnavolikogusse valitud üksikkandidaadi loobumisel osalemast halduskogu töös, samuti tema mittevastavuse korral halduskogu liikmeks oleku tingimustele kinnitatakse halduskogu liikmeks järgmine kandidaat vastavalt linnavolikogu asendusliikmete järjekorrale.

(4) Valimistulemuste põhjal ning võttes aluseks isiku kirjaliku nõusoleku osaleda halduskogu töös kinnitab komisjon oma otsusega halduskogude koosseisud ning halduskogu asendusliikmete nimekirja. Komisjon esitab otsuse linnavolikogu esimehele ja linnaosa valitsusele.

(5) Linnaosa valitsus peab arvestust halduskogu koosseisus tehtavate muudatuste kohta.

§ 5.  Halduskogu liige

(1) Halduskogu liikmeks võib olla kandidaatide registreerimiseks esitamisel Eesti hääleõiguslike kodanike riiklikusse registrisse antud linnaosas kantud ning selles linnaosas linnavolikogusse valitud või kandideerinud isik.

(2) Linnavolikogu liikmekandidaadi sooviavaldus halduskogu töös osalemise kohta esitatakse linnasekretärile samaaegselt linnavolikokku kandideerimise avalduse esitamisega linna valimiskomisjonile. Sooviavalduse vormi kinnitab komisjon oma otsusega.

(3) Halduskogu liige juhindub seadustest, Tallinna õigusaktidest ning linnaosa huvidest ja vajadustest.

(4) Halduskogu liikme tegevus oma volituste täitmisel on avalik.

(5) Halduskogu liikmel on õigus saada tasu halduskogu tööst osavõtu eest vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud korrale kehtestatud määrades ja korras.

(6) Halduskogu liikmel on õigus saada tema tööks vajalikke andmeid valitsusest.

§ 6.  Halduskogu liikme volituste peatumine

(1) Halduskogu liikme volitused peatatakse linnavolikogu moodustatud komisjoni otsusel:

1) kui halduskogu liige on Tallinnas valitud linnapeaks, kinnitatud linnavalitsuse liikmeks või nimetatud ametisse palgaliseks linnavalitsuse liikmeks;

2) kui halduskogu liikme suhtes on kohaldatud tõkendina vahi alla võtmist kestusega üle kolme kuu;

3) tema avalduse alusel selles näidatud tähtajaks, mis ei või olla lühem kui kolm kuud;

4) kui ta on puudunud kolme järjestikuse kuu jooksul toimunud halduskogu koosolekutelt, arvestamata kuid, millal halduskogu koosolekuid ei toimunud.

(2) Halduskogu liige on kohustatud informeerima käesoleva paragrahvi 1. lõike punktis  2 nimetatud asjaolude ilmnemisel koheselt haldussekretäri.

(3) Käesoleva paragrahvi 1. lõike punktis  1 sätestatud piirang ei kehti halduskogu uude koosseisu kinnitatud eelmise linnavolikogu koosseisu linnapea ja linnavalitsuse liikmete suhtes, kes on esitanud lahkumispalve, kuid jätkavad oma tegevust kuni linnavolikogu poolt uue linnavalitsuse kinnitamiseni.

(4) Käesoleva paragrahvi 1. lõike punktis  2 sätestatud juhul saadab linnaosa valitsuse haldussekretär kolme tööpäeva jooksul vastava kohtumääruse kättesaamisest selle linnasekretärile.

(5) Käesoleva paragrahvi 1. lõike punktis  3 sätestatud juhul esitab halduskogu liige vastava avalduse linnasekretärile.

(6) Käesoleva paragrahvi 1. lõike punktis 4 sätestatud juhul teavitab linnaosa valitsuse haldussekretär linnasekretäri kolme tööpäeva jooksul vastava asjaolu teatavaks saamisest.

§ 7.  Halduskogu liikme volituste ennetähtaegne lõppemine

(1) Halduskogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega linnavolikogu moodustatud komisjoni otsusel seoses:

1) tagasiastumisega isikliku kirjaliku avalduse alusel;

2) isiku püsiva elukoha muutusega, kui püsiv elukoht ei asu Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas;

3) valimisega Vabariigi Presidendiks, nimetamisega Vabariigi Valitsuse liikmeks, riigisekretäriks, riigikontrolöriks, õiguskantsleriks, maavanemaks, kohtunikuks või prokuröriks;

4) Eesti kodakondsuse kaotamisega;

5) nimetamisega sama linnaosa ametnikuks;

6) asumisega tegevteenistusse kaitseväes või sellega võrdsustatud teenistuses, välja arvatud osavõtt õppekogunemisest;

7) tahtliku kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega või seoses jõustunud kohtuotsusega, millega tühistati valmiskomisjoni otsus tema registreerimise kohta linnavolikogu liikmeks tema Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusega sätestatud nõuetele mittevastavuse tõttu, kui Riigikohtule esitatud kassatsioonikaebust ei võetud menetlusse või Riigikohus on kaebuse läbi vaadanud ja rahuldamata jätnud;

8) temale kohtu poolt piiratud teovõime tõttu eestkostja määramisega;

9) tema surmaga.

(2) Halduskoguliige on kohustatud informeerima käesoleva paragrahvi 1. lõike punktides  2‑7 nimetatud asjaolude ilmnemisel koheselt haldussekretäri.

(3) Käesoleva paragrahvi 1. lõike punktides  1 ja 6 sätestatud juhul esitab halduskogu liige vastava avalduse linnasekretärile.

(4) Käesoleva paragrahvi 1. lõike punktis  2 sätestatud asjaolust teadasaamisel hiljemalt kolme tööpäeva jooksul linnaosa valitsuse haldussekretärile vastava registri pidaja.

(5) Linnaosa valitsuse haldussekretär edastab hiljemalt kolme tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi 1. lõike punktides  2, 3, 4 ja 9 sätestatud asjaolude teatavaks saamisest vastava teate linnasekretärile.

(6) Käesoleva paragrahvi 1. lõike punktides  7 ja 8 sätestatud juhtudel edastab linnaosa valitsuse haldussekretär vastava kohtuotsuse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul selle kättesaamisest arvates linnasekretärile.

(7) Käesoleva paragrahvi 1. lõike punktis  3 sätestatud asjaolusid kinnitava dokumendi saamisel, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul pärast Riigi Teatajas avaldamist edastab linnaosa valitsuse haldussekretär vastava teate linnasekretärile.

(8) Käesoleva paragrahvi 1. lõike punktis  5 sätestatud juhul edastab linnaosa valitsuse haldussekretär kättesaamisest arvates kolme tööpäeva jooksul vastava dokumendi ärakirja linnasekretärile.

§ 8.  Halduskogu asendusliige

(1) Halduskogu liikme volituste peatumisel ja ennetähtaegsel lõppemisel kinnitatakse väljalangenud liikme asemele asendusliige lähtudes käesoleva põhimääruse §‑st 4, § 5 lõikest 1 ja järgmistest põhimõtetest:

1) nimekirjas kandideerinud ja halduskogu liikmeks kinnitatud isiku asendusliikmeks saab väljalangenuga samasse kandidaatide nimekirja kuuluv isik vastavalt linnavolikogu asendusliikmete järjekorrale;

 

2) üksikkandidaadina kandideerinud ja halduskogu liikmeks kinnitatud isiku asendusliikmeks kinnitatakse vastavalt halduskogu asendusliikmete järjestusele järgmine isik.

(2) Halduskogust väljalangenuga samas nimekirjas kandideerinud isikute ammendumisel kinnitatakse tema asemele järgmine linnavolikogu asendusliige lähtudes käesoleva põhimääruse §‑s 4 ja § 5 lõikes 1 sätestatust.

(3) Halduskogu asendusliikmel on kõik halduskogu liikme õigused ja kohustused tema liikmeks kinnitamise otsuse jõustumisest.

(4) Nimekirjas kandideerinud ja halduskogu liikmeks kinnitatud isiku volituste taastumisel lõpevad selle liikme volitused, kes on viimasena kinnitatud asendusliikmeks samast kandidaatide nimekirjast. Üksikkandidaadina kandideerinud ja halduskogu liikmeks kinnitatud isiku volituste taastumisel lõpevad selle asendusliikme volitused, kes on viimasena kinnitatud asendusliikmeks kandidaatide nimekirjast, millest oli asendusliige.

(5) Kõigi halduskogu asendusliikmete ammendumisel vähendatakse linnavolikogu otsusega halduskogu suurust.

§ 9.  Halduskogu esimehe, aseesimehe ja komisjonide esimeeste valimine

(1) Halduskogu esimees, aseesimees ja komisjonide esimehed valitakse halduskogu koosseisust halduskogu poolt.

(2) Halduskogu esimees peab olema linnavolikogu liige. Kui halduskogu koosseisu ei kuulu linnavolikogu liikmeid, valitakse halduskogu esimees halduskogu liikmete hulgast.

(3) Halduskogu esimees ja aseesimees valitakse salajasel hääletamisel, muud valimised halduskogus on avalikud.

(4) Halduskogu esimees, aseesimees ja komisjonide esimehed valitakse halduskogu koosseisu häälteenamusega.

§ 10.  Valitud isikute tagasikutsumine

(1) Halduskogu poolt valitud või kinnitatud isikuid võib halduskogu tagasi kutsuda.

(2) Halduskogu esimehe, aseesimehe ja halduskogu komisjonide esimeeste tagasikutsumiseks on vajalik halduskogu koosseisu häälteeenamus. Halduskogu komisjonide teised liikmed kutsutakse tagasi halduskogu poolthäälte enamusega.

§ 11.  Halduskogu esimees

(1) Halduskogu esimees või tema äraolekul aseesimees:

1) juhib halduskogu tööd;

2) koostab halduskogu koosoleku päevakorra projekti ja otsustab, keda kutsuda osalema päevakorrapunktide arutelule;

3) kutsub kokku halduskogu koosoleku;

4) juhatab halduskogu koosolekut ja lahendab koosoleku töökorra rakendamisel tekkivaid küsimusi;

5) allkirjastab halduskogu otsused ja koosoleku protokollid;

6) peab halduskogu nimel kirjavahetust.

(2) Halduskogu esimehe asendamise kord sätestatakse linnaosa halduskogu töökorras.

(3) Kui halduskogu esimees oli valitud linnavolikogu liikmena halduskogu esimeheks, kuid tema volitused linnavolikogu liikmena on lõppenud, loetakse tema volitused halduskogu esimehena lõppenuks tema linnavolikogu liikme volituste lõppemise päevast. Halduskogu poolt uue esimehe valimiseni täidab halduskogu esimehe ülesandeid aseesimees. Juhul, kui halduskogu esimehe volitused linnavolikogu liikmena peatuvad, täidab halduskogu esimehe ülesandeid kuni halduskogu esimehe linnavolikogu liikme volituste taastamiseni aseesimees.

§ 12.  Halduskogu töökorraldus

(1) Uue halduskogu esimese koosoleku kutsub hiljemalt kolme nädala jooksul peale halduskogu koosseisu kinnitamist kokku ja seda juhatab kuni halduskogu esimehe valimiseni linnavolikogu esimees või tema poolt määratud aseesimees.

(2) Halduskogu töövormiks on koosolek. Halduskogu korraline koosolek toimub üldjuhul kord kahe nädala jooksul halduskogu poolt kinnitatud nädalapäeval ja kellaajal. Koosoleku kutsub kokku halduskogu esimees või aseesimees. Halduskogu erakorralise koosoleku kutsub kokku halduskogu esimees või tema äraolekul halduskogu aseesimees omal algatusel või ¼ halduskogu liikmete kirjalikul nõudel.

(3) Halduskogu koosoleku päevakorraprojekti valmistab ette halduskogu esimees. Kutse, milles on märgitud halduskogu koosoleku toimumise aeg ja koht ning koosoleku päevakorraprojekt, edastatakse halduskogu liikmetele kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist. Kutse halduskogu erakorralisele koosolekule edastatakse halduskogu liikmetele hiljemalt 24 tundi enne koosoleku toimumisaega.

(4) Halduskogu koosolekud on avalikud. Halduskogu võib kuulutada koosoleku või mõne selle päevakorrapunkti arutelu kinniseks.

(5) Halduskogu arutab päevakorraprojektis märgitud küsimusi. Erandjuhtudel võib võtta täiendavalt päevakorda küsimuse, mille materjalid on halduskogu liikmetele kättesaadavad hiljemalt koosoleku alguseks. Täiendava küsimuse päevakorda võtmise otsustab halduskogu hääletamise teel. Halduskogu arutab üldjuhul küsimusi, mille kohta on esitatud eelnõu ja on olemas linnaosa vanema seisukoht, v.a organisatsioonilised küsimused.

(6) Halduskogu korraline koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole halduskogu liikmetest, sealhulgas halduskogu esimees või tema asendaja. Halduskogu võtab otsuseid vastu poolthäälte enamusega.

(7) Üksikasjalikum halduskogu koosoleku kokkukutsumise, küsimuste arutamise, otsuste vastuvõtmise kord sätestatakse halduskogu töökorras, mille kinnitab halduskogu poolthäälte enamusega.

(8) Halduskogu organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise tagab valitsus.

§ 13.  Halduskogu otsused ja protokollid

(1) Halduskogu võtab oma pädevuse piires vastu otsuseid Tallinna õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks.

(2) Halduskogu esitab oma seisukoha arutatavale päevakorrapunktile ühe kuu jooksul, kui riigi või Tallinna õigusaktidest ei tulene teisiti. Nimetatud tähtaja möödudes loetakse vastav päevakorrapunkt halduskogu poolt kooskõlastatuks.

(3) Halduskogu otsusele kirjutab alla halduskogu esimees või tema asendaja – koosoleku juhataja. Halduskogu koosolek ja otsused protokollitakse ja vormistatakse üldjuhul koosolekule järgneval tööpäeval. Halduskogu koosoleku protokoll peab vastama õigusaktides ja standardites ettenähtud nõuetele.

(4) Halduskogu otsus ei ole haldusakt, ei kuulu Tallinna õigusaktide hulka ning sellel on linnaosa vanemale, Tallinna Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) ja linnavolikogule soovituslik iseloom. Linnavolikogu või linnavalitsus võivad kindlaks määrata küsimused, milles linnaosa vanem peab otsuse vastuvõtmiseks ära kuulama halduskogu seisukoha.

§ 14.  Halduskogu komisjon

(1) Halduskogu moodustab vähemalt 3‑liikmelise revisjonikomisjoni ning võib moodustada alatisi ja ajutisi komisjone. Vajadusel lõpetab halduskogu komisjoni tegevuse.

(2) Komisjonide tegevusvaldkonnad tulenevad linnaosa valitsusele Tallinna põhimäärusega pandud ülesannetest. Üldjuhul ei moodustata üle kümne komisjoni.

(3) Halduskogu komisjon on halduskogule nõuandev organ, halduskogu komisjoni otsus on halduskogule soovitusliku iseloomuga. Halduskogu komisjon valmistab ette halduskogus arutusele tulevad küsimused.

(4) Halduskogu komisjonide liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe ettepanekul halduskogu poolthäälte enamusega. Halduskogu valib revisjonikomisjoni liikmed.

(5) Üle poole komisjoni liikmetest peavad olema halduskogu liikmed. Vähemalt ühe komisjoni liikme esitab linnaosa valitsus.

(6) Halduskogu komisjoni esimees:

1) kutsub kokku komisjoni koosoleku;

2) valmistab ette komisjoni koosoleku päevakorra;

3) juhib komisoni tööd ja juhatab komisjoni koosolekut;

(7) Halduskogu komisjon võib valida komisjoni liikmete hulgast aseesimehe, kes asendab komisjoni esimeest tema äraoleku korral.

(8) Oma ülesannete täitmiseks võib komisjon koostada tööplaani poolaasta või aasta kaupa.

(9) Komisjoni töö vormiks on koosolek, mis toimub vähemalt kord kuus. Komisjoni koosolek protokollitakse. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või aseesimees.

(10) Komisjoni esimees tagab komisjonist osavõtvate liikmete arvestuse korraldamise ning selle esitamise kaks korda aastas linnaosa valitsusele.

3. peatükk
VALITSUS JA VANEM

§ 15.  Linnaosa valitsus

(1) Valitsus on linna ametiasutus, mille põhimääruse, struktuuri, teenistujate koosseisu ja palgamäärad ning palgatingimused kinnitab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul. Vastava ettepaneku, mis on eelnevalt kooskõlastatud halduskoguga, esitab linnavalitsusele linnaosa vanem.

(2) Valitsuse pädevus ja ülesanded määratakse kindlaks Tallinna põhimääruse, käesoleva põhimääruse, valitsuse põhimääruse ja teiste Tallinna õigusaktidega.

§ 16.  Linnaosa vanem

(1) Valitsust juhib linnaosa vanem, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära linnaosa halduskogu arvamuse. Linnaosa vanema volituste tähtaeg ei tohi ületada linnavolikogu volituste tähtaega.

(2) Linnaosa vanem:

1) juhib ja korraldab valitsuse tööd;

2) esindab Tallinna linna kohtus linnavalitsuse volituse alusel;

3) esindab linnaosa ja valitsust Tallinna põhimääruse ja käesoleva põhimäärusega sätestatud korras. Linnaosa vanem võib volitada teisi isikuid esindama valitsust temale antud pädevuse piires;

4) võib oma volituste piires ja ülesannete täitmiseks anda üksikaktidena korraldusi;

5) võib valitsuse sisemise töö korraldamiseks anda käskkirju;

6) kirjutab alla teistele valitsuse dokumentidele või volitab selleks teisi valitsuse ametnikke;

7) teeb linnapeale ettepanekuid valitsuse hallatava asutuse juhi ametisse kinnitamiseks ja ametist vabastamiseks, sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu ning täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi seaduses ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras;

8) nimetab ametisse valitsuse ametnikud ja sõlmib töölepingud abiteenistujatega;

9) täidab tööandja õigusi ja kohustusi linnaosa valitsuse ametnike ja abiteenistujate suhtes kui Tallinna õigusaktides ei ole sätestatud teisiti;

10) käsutab valitsuse eelarvelisi vahendeid;

11) tagab linnaosa valitsuse eelarve projekti koostamise ja linnaosa valitsuse eelarve täitmise ning arvestuse pidamise riigi ja linna õigusaktides sätestatud korras.

(3) Linnaosa vanemat asendab üks tema poolt määratud linnaosa vanema asetäitjatest.

(4) Linnaosa vanem on aruandekohustuslik linnavalitsuse ja linnaosa halduskogu ees.

(5) Lisaks avaliku teenistuse seaduses sätestatud teenistusest vabastamise alustele vabastatakse linnaosa vanem teenistusest linnapea põhjendatud ettepanekul.

§ 17.  Linnaosa vanema korraldus

(1) Linnaosa vanema korraldustele, mis on eelnevalt viseeritud linnaosa haldussekretäri poolt, kirjutab alla linnaosa vanem või tema asendaja. Linnaosa vanema korraldus jõustub adressaadile teatavakstegemisest, kui korralduses eneses ei sätestata hilisemat tähtpäeva. Linnaosa vanema korraldus vormistatakse eesti keeles ja see peab vastama haldusaktidele ja ‑dokumentidele kehtestatud nõuetele.

(2) Linnaosa vanemal ei ole õigustloova akti andmise õigust.

§ 18.  Sotsiaalsed garantiid

Linnaosa vanema ja teiste valitsuse ametnike sotsiaalsed garantiid sätestatakse Tallinna õigusaktidega.

4. peatükk
JÄRELEVALVE JA KONTROLL

§ 19.  Halduskogu aruanne

Hiljemalt järgmise aasta 1. veebruariks esitab halduskogu esimees linnavolikogu esimehele kirjaliku aruande halduskogu eelmise aasta tööst. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise aastal esitab halduskogu esimees aruande hiljemalt 15. oktoobriks. Aruanne peab muuhulgas sisaldama ülevaadet halduskogus arutatud olulisematest küsimustest ning nende lahendamise käigust. Aruanne avalikustatakse Tallinna veebilehel.

§ 20.  Järelevalve valitsuse tegevuse üle

Valitsuse tegevuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet linnavalitsus.

§ 21.  Kontroll vanema korralduste üle

(1) Kontrolli linnaosa vanema korralduste üle teostab linnapea.

(2) Kui linnapea leiab, et linnaosa vanema korraldus või selle säte on vastuolus seaduste või teiste riigi ja Tallinna õigusaktidega, teeb ta linnaosa vanemale ettepaneku viia vastav korraldus seaduste ja teiste õigusaktidega kooskõlla 15 päeva jooksul. Kui linnaosa vanem ei ole 15 päeva jooksul pärast linnapea kirjaliku ettepaneku saamist korraldust või selle sätet seaduse või muu õigusaktiga kooskõlla viinud või on keeldunud seda tegemast, teeb linnapea linnavalitsusele ettepaneku  teenistusliku järelevalve algatamiseks.

5. peatükk
LINNAOSA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 22.  Linnaosa tegevuse lõpetamine

(1) Linnaosa lõpetamise võivad algatada:

1) üks neljandik linnavolikogu liikmetest;

2) taotluse korras vähemalt üks protsent hääleõiguslikest linnaelanikest, kuid mitte vähem, kui viis hääleõiguslikku linnaelanikku;

3) linnavalitsus.

(2) Linnaosa tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu.

6. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 23.  Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

Tunnistatakse kehtetuks Tallinna Linnavolikogu:

1) 27. mai 1993 otsus “Omavalitsuse põhiülesanded linnaosas“;

2) 7. oktoobri 1999 määrus nr 36 “Tallinna linnaosade põhikirjade muutmine“;

3) 3. septembri 1998 määruse nr 29 “Tallinna põhimääruse ja Tallinna linnaosade põhikirjade muudatused“ punkt 2;

4) 16. oktoobri 1997 määrus nr 49 “Tallinna linnaosade põhikirjade kinnitamine“.

§ 24.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 14. septembril 2006.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees