Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu muutmine ja töögrupi töökorra ning linna ametiasutuste ülesannete kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 30.08.2006 korraldus number 1765
Redaktsiooni kehtivus:30.08.2006 - ...

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 05.05.2010 nr 699

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. august 2006 nr 1765-k

 

 

Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koos- seisu muutmine ja töögrupi töökorra ning linna ametiasutuste ülesannete kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja Tallinna põhimääruse § 50¹ lõike 6 alusel ning tulenevalt siseministri 04. jaanuari 2006 määrusest nr 3 „Päästeasutuste ümberkorraldamine”, Tallinna Linnavalitsuse 18. jaanuari 2006 korraldusest nr 51-k „Transpordiameti juhataja ametist vabastamine”, Tallinna Linnavalitsuse 12. aprilli 2006 korraldusest 656-k „Tallinna Transpordiameti juhataja ametisse nimetamine”:

 

 

     

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 30. novembri 2005 korraldusega nr 2289-k kinnitatud Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu järgmiselt:

1.1 lugeda töögrupi töös osalema kutsutud Raik Saart`i ametinimetuseks Põhja-Eesti Päästekeskuse direktor;

1.2 vabastada töögrupi liikme ülesannetest Eno Saar;

1.3 kinnitada töögrupi liikmeks Tallinna Transpordiameti juhataja Andres Harjo;

1.4 kinnitada töögrupi liikmeks Tallinna Keskkonnaameti munitsipaalpolitsei direktor Tiit Kivikas;

1.5 kinnitada töögrupi liikmeks Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna peaspetsialist Viljo Rannala;

1.6 kutsuda töögrupi töös osalema Kaitseväe Üksik-vahipataljoni ülem Rene Brus.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Kinnitada Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi töökord vastavalt lisale 1.

4. Kinnitada linna ametiasutuste ülesanded Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimisel vastavalt lisale 2.

5. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 28. jaanuari 2004 korralduse nr 172-k „Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi moodustamine ja töögrupi töökorra ning linna ametiasutuste ülesannete kinnitamine” lisa 2 ja lisa 3. 

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 30. august 2006

korralduse nr 1765-k      

LISA 1

 

Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi töökord

 

 

 

 1. Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupp (edaspidi töögrupp) korraldab:

1)       linna- ja riigiasutuste koostöö kaudu operatiivse tegutsemise raskete ilmastikutingimuste tagajärgede ennetamisel ja likvideerimisel;      

2)       õppusi eesmärgiga tõsta töögrupi liikmete ja koostööpartnerite valmisolekut raskete ilmastikutingimuste tagajärgede kõrvaldamisel ja varasema olukorra taastamisel.         

 1. Töögrupi koosolekud toimuvad  Põhja-Eesti Päästekeskuse kriisireguleerimiskeskuses, aadressiga Linnu tee 75a.
 2. Kõik töögrupi liikmed peavad tagama oma operatiivse kättesaadavuse ka väljaspool tööaega. Kui töögrupi liikmel ei ole võimalik töögrupi tööst osa võtta, asendab teda isik, kes on töögrupi koosolekul määratud tema tööülesandeid täitma.
 3. Ilmastikuolude eeldatava olulise halvenemise korral teeb Tallinna Kommunaalameti esindaja töögrupi esimehele ettepaneku töögrupi kokkukutsumiseks.
 4. Raskete ilmastikutingimuste tekkimisel annab töögrupi esimees korralduse linna abitelefonile 1345 töögrupi liikmete kokkukutsumiseks, määrates kogunemisaja

ja – koha.

 1. Tallinna Kommunaalameti esindaja edastab töögrupile operatiivse info ilmastiku- ja teeolude kohta.
 2. Tallinna Transpordiameti esindaja edastab töögrupile operatiivse info liiklusolude kohta.
 3. Tallinna Linnakantselei avalike suhete teenistuse esindaja korraldab elanikkonna teavitamise raskete ilmastikutingimuste tõttu tekkinud probleemidest ning kasutusele võetavatest abinõudest, vajadusel jagab nõuandeid ja soovitusi tekkinud olukorras  toimetulekuks.
 4. Töögrupp kinnitab töögrupi koosolekul alljärgnevad töödokumendid:

1)      töögrupi liikmete ja nende asendajate kontaktandmed;

2)      linnaosade esindajate ja nende asendajate kontaktandmed;

3)      ilmastikuandmete analüüsi ja kasutamise kord;

4)      üldsuse teavitamise kord;

5)      informatsiooni kogumise kord;

6)      informaatorite paiknemise asukohad;

7)      täiendava tehnika asukohad;

8)      reguleerimist vajavate ristmike nimekiri;

9)      liikluse reguleerijate nimekiri.

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 30. august 2006

korralduse nr 1764-k       

LISA 2

 

Tallinna linna ametiasutuste ülesanded raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimisel

 

 

 

 1. Tallinna Kommunaalametil:

1.1   koguda informatsiooni Tallinna ilmastikuoludest ja teavitada ilmastikuolude eeldatavast olulisest halvenemisest Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi esimeest;

1.2   kaasata vajadusel töögrupi tööst osalema linnaosade esindajad;

1.3   koostöös Tallinna Transpordiameti, Põhja-Eesti Päästekeskuse ja Põhja-Eesti Politseiprefektuuriga, moodustada operatiivüksused lume- ja libedusetõrjeks, puksiiriabiks, tormi- ja tuulemurdude kahjustuste likvideerimiseks liiklusohtlikes kohtades;

1.4  tagada operatiivüksuste vaheline sidepidamine. Operatiivüksuste koosseisu kuuluvad: liikluse korraldaja, liikluspolitsei patrull, puistur ja pukseerimisvõimeline veok.

 1. Tallinna Transpordiametil:         

2.3   korraldada liikluse reguleerimisgruppide tööd;        

2.4  korraldada vajalike liikluskorraldusvahendite operatiivne paigaldamine;

2.5  vajadusel tagada lisajõudude kaasamine liikluse reguleerimiseks;     

2.6  korraldada tänavaliikluse reguleerimisgruppide väljaõpe ja valmisolek tööks;

2.7  arendada foorikeskuse liikluse jälgimise süsteemi;

2.4    töötada välja liikluse korralduse kava ning näha ette:

2.4.1        valgusfooride eriprogrammide koostamine raskete ilmastikutingimuste ajal;

2.4.2        foorikeskuse liikluse jälgimise süsteemi arendamine;

2.4.3        operatiivselt rakendatavad meetmed raskeveokite liikluse piiramiseks ja ümbersuunamiseks.

 1. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil:

3.1  tagada kodututele öömaja/varjupaigateenus vajadusel tavalisest suuremas mahus ja vajadusel ööpäevaringselt;

3.2  tagada kodutute öömajas järgnevad teenused: toitlustamine, pesemine, riietega varustamine ja meditsiiniabi korraldamine;

3.3  edastada linna abitelefonile 1345 info kuhu saab kodutuid saata.

 1. Tallinna Keskkonnaametil:

4.1  korraldada keskkonna ja looduse kahjustuste väljaselgitamine;        

4.2  korraldada keskkonnakaitselisi uuringuid ja mõõtmisi  keskkonna seisundi väljaselgitamiseks.

 1.  Linnaosade valitsustel:

5.1  tagada vajadusel linnaosade esindajate osavõtt töögrupi koosolekutest ja õppustest;

5.2  tagada informatsiooni edastamine ohupiirkondades asuvatele elanikele ja asutustele;

5.3  osaleda vajadusel elanike ajutisel ümberpaigutamisel.

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär