Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Haridusameti haldusala raamatupidamise tsentraliseerimisest tulenevate täiendavate personalikulude katmine
Tallinna Linnavalitsus 30.08.2006 korraldus number 1750
Redaktsiooni kehtivus:30.08.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. august 2006 nr 1750-k

 

 

Tallinna Haridusameti haldusala raamatupidamise tsentraliseerimisest tulenevate täiendavate personalikulude katmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2005 määrusega nr 60 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“, 22. detsembri 2005 määruse nr 65 „Tallinna linna 2006. aasta eelarve“ lisaga 5, 22. augusti 2002 otsusega nr 329 „Tallinna linna finantsjuhtimise mudel“, 15. juuni 2006 otsusega nr 206 „Informatsioon Tallinna Haridusameti, Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti ning Tallinna Spordi- ja Noorsooameti haldusalade raamatupidamise organisatsioonide tsentraliseerimisest“, Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2005 korraldusega nr 2545-k „Ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste majandusarvestuse üleviimine linna ühtse majandustarkvara SAP keskkonda“, 28 detsembri 2005 korraldusega nr 2562-k „Tallinna Haridusameti koosseisunimestik koos palgaastmetega“:

 

 

1. Katta Tallinna Haridusameti haldusala raamatupidamise tsentraliseerimisest tulenevad ametiasutuse 2006. aasta täiendavad personalikulud Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 2005 määruse nr 65 „Tallinna linna 2006. aasta eelarve“ lisas 5 „Eelarve kulude jaotus tootegruppide ja eelarvepositsioonide lõikes“ raamatupidamise tsentraliseerimise reservina ettenähtud vahendite arvelt summas 779 000 krooni.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Haridusametile ja Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär