Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vana-Mustamäe tn 44 maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 30.08.2006 korraldus number 1714
Redaktsiooni kehtivus:30.08.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. august 2006 nr 1714-k

 

 

Vana-Mustamäe tn 44 maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191 alusel ja kooskõlas Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 57, Tallinna Linnavolikogu 23. jaanuari 2003 otsusega nr 7, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 28. veebruari 1994 otsusest nr 1641, millega on Tallinnas, Vana-Mustamäe tee 44 (end. Mustamäe tee 30), endisel kinnistul nr 2944 asunud hoonete ja krundi suurusega 8153 m2 suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks Hele-Mai Must, Tallinna notar Mare Miller´i poolt        23. märtsil 1998 tõestatud nõudeõiguse loovutamise lepingust  notariaalregistri nr 3568, millega Hele-Mai Räni (vastavalt 10.11.1995 välja antud abielutunnistusele) loovutas 1420/8153 suuruse mõttelise osa  nõudeõigusest Kadri Viires´ele, Tallinna notar Mare Miller´i asendaja Hiie Sild´i poolt 05. mail 2003 tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust notari ametitoimingute raamatu registri nr 3670/2003, millega Hele-Mai Räni loovutas 159/8153 suuruse mõttelise osa nõudeõigusest Kadri Viires´ele, Tallinna notar Mare Miller´i poolt 04. augustil 2006 tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust notari ametitoimingute raamatu registri nr 6121/2006, millega Hele-Mai Räni loovutas 23/8153 suuruse mõttelise osa nõudeõigusest Kadri Viires´ele  ja maa tagastamise toimiku number 2867 materjalidest:

 

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Vana-Mustamäe tn 44;

1.2 pindala: 1602 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 2944 pindalaga 8153 m2) järgmisele isikule:

Kadri Viires, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn.

3. Tagastataval maal paiknev ehitis (elamu ehitisregistri koodiga 101007120) kuulub punktis 2 nimetatud isikule, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 08.08.2006.

4. Endise kinnistu nr 2944 maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala, suurusega 6551 m2, osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

5. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

5.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

5.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses;

5.3 tagada krunti läbivatele Eesti Energia Aktsiaseltsile kuuluvatele madalpinge kaablitele ja Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale õhuliinile juurdepääs ja kaitsetsoon.

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 254, telefon 640 4535.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär