Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Side tn 14 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 30.08.2006 korraldus number 1712
Redaktsiooni kehtivus:30.08.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. august 2006 nr 1712-k

 

 

Side tn 14 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel  ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega       56, 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni          10. juuni 1996 otsusest nr 7575, millega on Tallinnas, Side tänav 14, endisel aadressil Humala tänav 14, endisel kinnistul nr 12 N asunud krundi suurusega 2724 m2 suhtes tunnistatud õigustatud subjektiks Grete Rae, Tallinna notar Ülle Anmann´i poolt  28. juunil 2006 tõestatud maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust notariaalakt notari ametitoimingute raamatus nr 4433, millega Grete Rae loovutas nõudeõigusest Mart Paemurru´le 1/4 suuruse mõttelise osa ja Maila Paemurru´le 1/4 suuruse mõttelise osa  ja maa tagastamise toimiku number 6969 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Side tn 14;

1.2 pindala: 2721 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 12 N pindalaga 2724 m2)  järgmistele isikutele:

2.1 Maila Paemurru, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/4 mõttelises osas;

2.2 Mart Paemurru, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/4 mõttelises osas;

2.3 Grete Rae, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 2/4 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised (elamu ehitisregistri koodiga 101002223, majandushoone ehitisregistri koodiga 101002224, piirded ehitisregistri koodiga 220389291) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 09.08.2006.

4. Lugeda endise kinnistu nr 12 N maa tagastatuks.

5. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

5.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

5.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses;

5.3 tagada krundil asuvale Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale õhuliinile juurdepääs ja kaitsetsoon.

6. Maila Paemurru ja Mart Paemurru on  kohustatud tasuma vastavalt kaasomandi mõttelise osa suurusele õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 100 (ükssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

6.1 Maila Paemurru, 50 (viiskümmend) krooni;

6.2 Mart Paemurru, 50 (viiskümmend) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 254, telefon 640 4535. Grete Rae´le tagastatakse maa riigi kulul ja ta ei ole kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise eest.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär