Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Leesika tn 10 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 30.08.2006 korraldus number 1710
Redaktsiooni kehtivus:30.08.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. august 2006 nr 1710-k

 

 

Leesika tn 10 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, § 192, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel  ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega       56, 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni          14. juuni 1993 otsusest nr 737, millega on Tallinnas, Leesika tn 10, endisel kinnistul nr 3339 asunud krundi suurusega 1255 m2 suhtes tunnistatud õigustatud subjektideks Henriette Aru ja Silvia-Renate Angipova võrdsetes mõttelistes osades, Tallinna notar Marika Rei poolt 19. juulil 2006 tõestatud vara tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust notari ametitoimingute raamatu registri number 6339, millega Silvia-Renate Angipova loovutas talle kuuluvast nõudeõigusest 1/3 suuruse mõttelise osa Vaike Mere´le,  Tallinna notar Marika Rei poolt 01. augustil 2006 tõendatud seadusjärgsest pärimisõiguse tunnistusest notari ametitoimingute raamatu registri number 6709, millega Henriette Aru nõudeõiguse päris Vaike Mere, Tallinna Arhitektuuri ja Planeerimise Peavalitsuse Tootmisgrupi Geodeesia Osakonna poolt 22. oktoobril 1986 koostatud individuaalelamu ehituskrundi plaanist töö nr E-561-86 ja maa tagastamise toimiku number 1890 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Leesika tn 10;

1.2 pindala: 1212 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 3339 pindalaga 1255 m2)  järgmistele isikutele:

2.1 Silvia-Renate Angipova, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/3 mõttelises osas;

2.2 Vaike Mere, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 2/3 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised (elamu ehitisregistri koodiga 101008372, garaaž ehitisregistri koodiga 101008373, majandushoone ehitisregistri koodiga 101008374, elamu ehitisregistri koodiga 101008375) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 10.08.2006.

4. Lugeda endise kinnistu nr 3339 maa tagastatuks.

5. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses.

6. Silvia-Renate Angipova on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 183 (ükssada kaheksakümmend kolm) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Summa sisaldab 116 (ükssada kuusteist) krooni õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu ja 67 (kuuskümmend seitse) krooni katastritoimiku koostamise tasu. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 254, telefon 640 4535. Vaike Mere´le tagastatakse maa riigi kulul ja ta ei ole kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise eest.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär